Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Auditoriaus išvada ir jos rūšysĮvadas. Išvados apibūdinimas, reikšmė ir rekvizitai. Išvados struktūra. Išvadų rūšys. Teigiama išvada. Sąlyginė išvada. Neigiama išvada. Atsisakymas pareikšti nuomonę. Veiksniai, lemiantys auditoriaus išvadų rūšis. Veiksniai, kurie neturi įtakos auditoriaus nuomonei. Veiksniai, kurie turi įtakos auditoriaus nuomonei. Auditoriaus išvados surašymas panaudojus kito auditoriaus darbą. Išvados. Skaityti daugiau
Auditoriaus nepriklausomybėĮvadas. Auditoriaus nepriklausomybės sąvoka ir pagrindiniai jos aspektai. Nepriklausomumo grėsmės ir rizika. Nepriklausomumo apsaugos priemonių sistemos. Audituojamų įmonių apsaugos priemonės. Auditoriaus bendrosios apsaugos priemonės. Audito įmonės nepriklausomumo taisyklės. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Auditoriaus vardo suteikimas ir jo netekimasĮvadas. Auditoriaus vardo suteikimas. Auditoriaus vardo suteikimo sąlygos. Auditoriaus vardo suteikimo tvarka. Kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija. Auditoriaus priesaika. Pažymėjimų išdavimas. Pažymėjimo išdavimo procedūros sustabdymas. Pažymėjimo galiojimo sustabdymas. Pažymėjimo galiojimo panaikinimas. Auditorių sąrašo tvarkymas ir skelbimas. Auditoriaus padėjėjas. Auditoriaus padėjėjų sąrašas. Išbraukimas iš auditoriaus padėjėjų sąrašo. Vadovavimas auditoriaus padėjėjo praktikai. Auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo tvarkos nustatymas. Skaityti daugiau
Auditorių santykiai su klientaisĮvadas. Audito supratimas. Auditinės veiklos būtinumas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir kliento darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Auditorių ir audito įmonių atsakomybė. Kliento priėmimo ir išlaikymo procedūros. Audito darbo dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Auditoriui reikalingi dokumentaiPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kokie yra auditoriui reikalingi dokumentai. Darbo dokumentų apibūdinimas. Darbo dokumentų reikšmė. Darbo dokumentų funkcijos. Darbo dokumentų forma ir turinys. Darbo dokumentų klasifikavimas. Pagal gavimo būdą darbo dokumentai skirstomi. Pagal audito atlikimą ir audito problemų sprendimą darbo dokumentai skirstomi. Pagal darbo dokumentų tvarkymą galima išskirti šias grupes. Svarbiausieji darbo dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Auditorius - fizinis ir juridinis asmuoĮvadas. Auditoriaus fizinio ir juridinio asmens sąvoka. Auditoriaus tikslai. Auditinės veiklos sfera. Auditorių profesinio etikos kodekso reikalavimai. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų reikalavimai ir tvarka. Audito įmonių ir auditorių apžvalga Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Aukščiausiųjų audito institucijų ir auditorių nepriklausomumo principasĮvadas. Aukščiausiųjų audito institucijų ir auditorių nepriklausomumo principas. Esminės nuostatos. Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"Įvadas. Susipažinimas su biudžetinė įstaiga. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Valdymo ir administravimo struktūra. Biudžetinės įstaigos apskaitos tarnyba. Buhalterijos poskyriai ir jų darbo turinys. Biudžetinės įstaigos sąskaitų planas. Apskaitos sistema biudžetinėje įstaigoje. Memorialinė orderinė apskaitos sistema. Didžioji knyga ir jos pildymo tvarka. Biudžetinės įstaigos kompiuterinė apskaitos sistema. Dokumentų ir registrų saugojimo tvarka. Vidinės kontrolės sistema įstaigoje. Ilgalaikio turto apskaita. Biudžetinės įstaigos ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Ilgalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas. Ilgalaikio turto įsigijimo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimo tvarka. Ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarka. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka. Atsargų apskaita. Biudžetinės įstaigos atsargos. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Piniginių lėšų apskaita. Biudžetinės įstaigos piniginės lėšos. Biudžetinių lėšų sąskaita banke. Tėvų įnašų lėšų apskaita buhalterijoje. Pavedimų lėšų kontrolė. Piniginės lėšos kasoje. Kasos operacijų apskaita. Darbo ir darbo apmokėjimo apskaita. Atlyginimų nustatymo tvarka. Ikimokyklinių įstaigų darbo apmokėjimas. Bendrojo lavinimo mokyklų darbo apmokėjimas. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų darbo apmokėjimas. Specialiųjų mokyklų darbo apmokėjimas. Profesinių mokyklų darbo apmokėjimas. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų darbo apmokėjimas. Kitų švietimo įstaigų darbo apmokėjimas. Mokytojų darbo apmokėjimas. Psichologų ir socialinių pedagogų darbo apmokėjimas. Kitų darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbuotojų tarifiniai atlygiai ir tarnybinių atlyginimų priedai, pareigų sąrašas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. Apskaita personalo skyriuje. Darbuotojų asmeninės sąskaitos, jų vedimo tvarka. Darbo laiko apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Atlyginimas už tikslines atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Atsiskaitymai už trūkumus. Asignavimų valdytojai. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai. Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai. Finansavimo ir išlaidų apskaita. Biudžeto planavimas ir formavimas. Finansavimas iš biudžeto. Finansavimas iš kitų šaltinių. Biudžetinės įstaigos programų sąmata. Biudžetinės įstaigos, išlaikoma iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Biudžetinės įstaigos atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: plastikinių vamzdžių sistemų gamyba ir pardavimas UAB "Wavin Baltic"Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Atsakomybė ir įgaliojimai. Infrastruktūra. Produkto realizavimo planavimas. Reikalavimų produktui/gamybai nustatymas. Ryšiai su vartotoju . Išteklių planavimas. Įmonės apskaitos politika. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Atsargos. Gautinos sumos. Įstatinis kapitalas. Kiti rezervai. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Pelno paskirstymas. Įsipareigojimai. Pajamos. Sąnaudos. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas. Po balansiniai įvykiai. Ilgalaikio turto apskaita. Turto valdymas. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įvertinimas. Nematerialiojo turto įsigijimas. Nematerialiojo turto sukūrimas. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir atstatymas. Nematerialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas lizingo (finansines nuomos) būdu. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas mainais. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas ir jos atstatymas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir remontas. Išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Finansinis turtas. Finansinio turto struktūra. Investicijos į dukterines įmones. Nuosavybės metodas. Gautinos sumos. Kitas finansinis turtas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikio turto įsigijimas. Paraiška ilgalaikiam turtui įsigyti. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio turto perdavimas eksploatuoti. Ilgalaikio turto žymėjimas. Ilgalaikio turto perdavimas naudoti. Darbuotojų ir įmonės administracijos pareigos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio turto nurašymas. Ilgalaikio turto kontrolės komisija. Ilgalaikio turto pardavimas, nuoma, nurašymas. Ilgalaikio turto inventorizacija. Priedai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis UAB "Bikuvos prekyba"Darbo įmonėje UAB "Bikuvos prekyba" baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Praktikos tikslas – susipažinti su UAB "Bikuvos prekyba" įmonės apskaitos organizavimo tvarka. Įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų buhalteriui tvarkant įmonės finansinę apskaitą. Apie įmonę. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos politikos keitimas. Verslo segmentai. Geografiniai segmentai. Turto įkainavimo būdai. Esminės klaidos, jų taisymo būdai. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Pinigų apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Nuosavas kapitalas. Lizingo (finansinės nuomos), kitų panašių įsipareigojimų apskaita. Piniginių srautų apskaita. Operacijų užsienio valiuta apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Sąskaitų planas. Vidaus apskaitos dokumentai. Finansinė atskaitomybė. Verslo jungimų apskaita, investicijų į asocijuotas įmones apskaita. Konsoliduota finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
BalansasĮvadas. Finansinė atskaitomybė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Balanso sudarymo teorijos. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Svarbiausi balanso rodikliai bei jų esmė. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Finansavimas (dotacijos, subsidijos). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Balanso trūkumai. Balanso sutikrinimas. Nacionalinis mokėjimų balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Balansas – finansinės analizės šaltinisĮvadas. Balanso rūšys ir sudedamos dalys. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso rodikliai. Turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Įmonių, turinčių juridinio asmens teises metinės finansinės atskaitomybės (balanso) sudarymo tvarka. Kur kaupiami ir sisteminami metinio balanso sudarymui reikalingi duomenys. Įmonės metinio balanso organizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Balansas (2)Įvadas. Darbo uždaviniai ir metodai. Balanso lygybės charakteristika. Balanso rūšys. Balanso sudedamosios dalys. Balanso pokyčiai. Balanso struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizėĮvadas. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Apyvartinio kapitalo skaičiavimas. Finansinio statuso rodikliai. AB "Utenos trikotažas" balanso analizė. Akcinės bendrovės "Utenos trikotažas" pristatymas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Apyvartinio kapitalo skaičiavimas. Finansinio statuso rodikliai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Bankines operacijas patvirtinantys dokumentaiĮvadas. Bankines operacijas patvirtinantys dokumentai. Mokėjimo nurodymas. Tarptautinio mokėjimo nurodymas. Čekis. Banko išrašas. Debeto nurodymas. Kiti banko operacijų dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra buhalterinės apskaitos charakteristikaĮvadas. Istorinė apžvalga. Buhalterinės apskaitos samprata ir objektai. Apskaitos sistemos. Apskaitininko profesijos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika (2)Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Buhalterinės apskaitos raida. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai. Apskaita vergovinėje santvarkoje. Apskaita feodalinėje epochoje. Apskaitos raida kapitalistinėje santvarkoje. Apskaitos raida Lietuvoje. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Informacinių funkcijų uždaviniai. Informacijos vartotojai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Apskaitos reglamentavimo aktai ir įstatymai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Įmonės apskaitos politikos esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos pagrindaiBendrieji apskaitos principai. Sąskaitos kaip klasifikavimo požymiai ir apskaitos registrai. Sąskaitų tipai. Darbinės atskaitomybės lentelė. Balansas. turtas. Nuosavybė. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos pagrindai (2)Bendrieji apskaitos pagrindai. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principaiĮvadas. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). 8-asis Tarptautinis apskaitos standartas. Europos Sąjungos direktyvos. Išvados. Skaityti daugiau
......