Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos namų darbai

Apskaitos namų darbai (115 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Individualios įmonės apskaita: UAB "Ponis"

  Kompiuterizuotos apskaitos programos "Konto" praktinė užduotis. Įmonės sukūrimas. Parametrų nustatymas. Bankų registras ir atsiskaitomosios sąskaitos. Datos ir periodai. Registrai: valiutos, kontrahentai. Registrai: valiutos, kontrahentai. Atsiskaitymų likučių įvedimas. Sandėliai (padaliniai). Matavimo vienetai. Prekių registras ir prekių likučių įvedimas. Rugpjūčio mėnesio ūkinės operacijos.
  Apskaita, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-11-07
 • Informacijos klasifikatorių rengimas kompiuterizuojant ilgalaikio turto apskaitą

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumo pagrindimas. Ilgalaikio turto apskaita. Informacijos klasifikavimas ir kodavimas. Ilgalaikio turto pastovūs žinynai. Ilgalaikio turto kintamos informacijos nešikliai (laikmenos). Rezultatinės informacijos pateikimas vartotojams ir naudojimas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(13 puslapių)
  2008-03-02
 • Išlaidų sąmatų sudarymas

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų Ministro 2000 12 29 įsakymu Nr. 352 "Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo", suklasifikuoti išlaidas pagal ekonominę bei funkcinę klasifikaciją. Sudaryti Gabijos vidurinės mokyklos administracijos ir ūkio darbuotojų etatų sąrašą. Apskaičiuoti darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį. Apskaičiuoti metinį darbo užmokesčio fondą. Apskaičiuoti vidutinį metinį darbo užmokesčio fondą. Apskaičiuoti vidutinį metinį mokinių skaičių. Apskaičiuoti vidutinį metinį klasių skaičių. Savivaldybės institucijos "Regioninių parkų direkcija" išlaidų paskaičiavimas. Vykdoma programa "Pavilnių ir Verkių RP kraštovaizdžio, bioįvairovės ir kultūros paveldo apsauga". Apskaičiuoti išlaidas savivaldybės institucijos "Regioninių parkų direkcija" (kodas 2419154) pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją, kai duota... Apskaičiuoti 2002 m. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos pajamas gautas už teikiamas paslaugas bei išlaidas.
  Apskaita, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-30
 • Išlaidų-apimties-pelno analizė, reikšmė ir tikslai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti išlaidų–apimties–pelno analizė reikšmę ir tikslą.išlaidų-apimties-pelno analizė. Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Išlaidų strateginio valdymo sistema. Išlaidų nukrypimų valdymo sistema. Išlaidų valdymo sistemos. Numatomų išlaidų valdymo sistema. Tiksliai laiku išlaidų valdymo sistema. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(10 puslapių)
  2010-10-29
 • Kirpėjos pareigybės pasas

  Bendroji dalis. Tikslai. Funkcijos ir pareigos. Informacija. Informacija funkcijų atlikimui. Resursai. Teisės atsakomybė. Papildymai ir pakeitimai. Priedai (3).
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2010-04-28
 • Klaidos ir apgaulės (2)

  Klaida ir apgaulė, jų esmė ir skirtumai. Atsakomybė už atskleistas ir neatskleistas klaidas ir apgaules. Klaidų klasifikavimas. "Auksinės" taisyklės apgaulei nustatyti. "Ledkalnio" teorijos esmė. Klaidų ir apgaulių reikšmingumo lygiai. Klaidų ir apgaulių aprašymas.
  Apskaita, namų darbas(19 puslapių)
  2009-05-05
 • Komandiruotė

  Įvadas. Komandiruotės samprata ir įforminimas. Komandiruotės pažymėjimas.
  Apskaita, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-21
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: šildymo katilų gamyba ir pardavimas UAB "Edlodo"

  Įvadas. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Darbininkų skaičiaus pokyčiai ir įtaka įmonės pajėgumui. Gamyba ir pardavimas. Atsargos. Finansiniai rezultatai. Balanso analizė. Įmonės finansinės būklės ir jos veiklos efektyvumo įvertinimas. Priedai (2).
  Apskaita, namų darbas(13 puslapių)
  2010-05-20
 • Lietuvos respublikos įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. Verslo apskaitos standartai ir jų paskirtis

  Įvadas. Sąvokos. Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo reglamentavimas. Verslo apskaitos standartai. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-08
 • Materialiojo ilgalaikio turto apskaita

  Įsigyjamo ir turimo materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto netekimo apskaita. Verslo apskaitos standartas Nr. 12 "Ilgalaikis materialusis turtas"
  Apskaita, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Produkcijos savikainos skaičiavimas: darbo rūbų kūrimo įmonė

  Įvadas. Produkcijos savikaina ir jos kalkuliacija. Išlaidų priskyrimas produkcijos savikainai. Produkcijos savikainos kalkuliavimas pagal gamybos tipą. Savikainų rūšys. Gamybos išlaidų apskaita didžiosios knygos sąskaitose. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Įmonės veikla. Įmonės išlaidos pagal įskaitymą į gaminių savikainą. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Komercinės savikainos skaičiavimas. UAB gamybos išlaidų atvaizdavimas DK sąskaitose. Išvados. Priedas.
  Apskaita, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-15
 • Sąskaitų uždarymo ypatumai

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti sąskaitų uždarymo ypatumus. Buhalterinė sąskaita. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-27
 • Savivaldybės pajamų ir išlaidų analizė

  Įvadas. Kas sudaro pajamas. Pajamų analizė. Pajamų grafikas. Kas sudaro išlaidas. Išlaidų analizė. Išlaidų grafikas.
  Apskaita, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-08
 • Skolininkų sąrašo sudarymas

  Įvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti skolininko sąrašo dokumentą. Dokumento forma. Normatyvinės - žinyninės ir kintamos informacijos. Masyvų struktūra. Pradinių duomenų įrašymo maketas. Užduoties vykdymo algoritmas. Priedas.
  Apskaita, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-05
 • Statistika (56)

  3 uždaviniai su sprendimais. Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje. Apskaičiuoti santykinius dydžius: Padaryti trumpas išvadas. Nusikalstamumas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: 1Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius ( rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutes rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutu lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L=3).
  Apskaita, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Technologinės linijos modernizavimas: UAB "Vyčia"

  Projekto svarba. Projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto pagrindimas. Probleminės situacijos aprašymas. Projekto atitikimas specifiniams BPD priemonės kriterijams. Projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto įgyvendinimo metodika. Projekto valdymo ir administravimo schema. Projekto įgyvendinimo planas. Atskaitomybė ir projekto įgyvendinimo priežiūra. Projekto biudžetas ir išlaidų tinkamumas. Projekto rezultatų įvertinimas. Techninis. Techninio sprendimo alternatyvos. Techninio sprendimo pagrindimas. Ekonominis. Projekto ekonominis – socialinis poveikis tikslinėms grupėms natūrine ir pinigine išraiška. Projekto aplinkosaugos poveikis. Sukurtas turtas įgyvendinus projektą ir jo paskirtis. Inovacijų ar galimybių joms diegti sukūrimas. Finansinis. Projekto nauda projekto objektui. Projekto naudos struktūra ir dydis. Pavojai ir projekto rizika. Projekto rizika. Projekto rezultatų jautrumo analizė. Projekto rezultatų įtaka. Projekto tęstinumo galimybės.
  Apskaita, namų darbas(20 puslapių)
  2011-07-04
 • Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams

  Įvadas. Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirkimai. Valiutinių operacijų apskaita. Užsienio šalyse pirktų prekių apmokėjimas. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirmasis atvejis. Antrasis atvejis. Trečiasis atvejis. Ketvirtasis atvejis. Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams AB "Moderna". Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(19 puslapių)
  2007-10-26
 • Turtas apskaitoje

  Pagrindinės sąvokos. Ekonominiai ištekliai. Įmonės turto klasifikacija. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Materialusis turtas. Nematerialusis turtas. Turto klasifikavimas pagal naudojimo laiką ir paskirtį.
  Apskaita, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-04
 • Uždarosios akcinės bendrovės finansinė atskaitomybė

  Įvadas. UAB charakteristika. UAB 2006 m. liepos mėn. bendrasis žurnalas. UAB 2006 m. liepos mėn. didžioji knyga. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos pajamų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos išlaidų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. bandomasis balansas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2007-10-15
 • Valdymo apskaita (10)

  Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita: UAB "Banga". Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pardavimų sąnaudos. Pelno (pajamų) ataskaita: UAB "Banga". Pridėtinės išlaidos: UAB "Prekyba". Veiklos sąnaudos. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Pelno (pajamų) ataskaita. Ribinio (dalinio) pelno ataskaita. Ribinio (dalinio) pelno ataskaita lūžio taške. Biudžetas su palankiais ir nepalankiais nukrypimais. Apskaičiuosime pardavimų pajamos.
  Apskaita, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-22
Puslapyje rodyti po