Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos praktikos ataskaitos
Apskaitos praktikos ataskaitos

(27 darbai)

Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: AB bankas "Nord/LB Lietuva" Kauno skyriusApskaitos gamybinės praktikos, atliktos AB banko "Nord/LB Lietuva" Kauno skyriuje ataskaita. Banko apibūdinimas. Banko Kauno skyriaus apskaitos organizavimas. Pinigų ir paskolų apskaita. Prekybinių vertybinių popierių apskaita. Vertybinių popierių skirtų parduoti ir laikomų iki išpirkimo apskaita. Išvestinių finansinių priemonių apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų ir kito turto apskaita. Išmokų darbuotojams apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Mokesčiai. Skaityti daugiau
Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: interneto tinklų instaliavimas UAB "Armonlita"Įvadas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Prekių ir paslaugų pardavimų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: prekyba šildymo įranga UAB "Termoresta"Įvadas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"Įvadas. Susipažinimas su biudžetinė įstaiga. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Valdymo ir administravimo struktūra. Biudžetinės įstaigos apskaitos tarnyba. Buhalterijos poskyriai ir jų darbo turinys. Biudžetinės įstaigos sąskaitų planas. Apskaitos sistema biudžetinėje įstaigoje. Memorialinė orderinė apskaitos sistema. Didžioji knyga ir jos pildymo tvarka. Biudžetinės įstaigos kompiuterinė apskaitos sistema. Dokumentų ir registrų saugojimo tvarka. Vidinės kontrolės sistema įstaigoje. Ilgalaikio turto apskaita. Biudžetinės įstaigos ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Ilgalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas. Ilgalaikio turto įsigijimo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimo tvarka. Ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarka. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka. Atsargų apskaita. Biudžetinės įstaigos atsargos. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Piniginių lėšų apskaita. Biudžetinės įstaigos piniginės lėšos. Biudžetinių lėšų sąskaita banke. Tėvų įnašų lėšų apskaita buhalterijoje. Pavedimų lėšų kontrolė. Piniginės lėšos kasoje. Kasos operacijų apskaita. Darbo ir darbo apmokėjimo apskaita. Atlyginimų nustatymo tvarka. Ikimokyklinių įstaigų darbo apmokėjimas. Bendrojo lavinimo mokyklų darbo apmokėjimas. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų darbo apmokėjimas. Specialiųjų mokyklų darbo apmokėjimas. Profesinių mokyklų darbo apmokėjimas. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų darbo apmokėjimas. Kitų švietimo įstaigų darbo apmokėjimas. Mokytojų darbo apmokėjimas. Psichologų ir socialinių pedagogų darbo apmokėjimas. Kitų darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbuotojų tarifiniai atlygiai ir tarnybinių atlyginimų priedai, pareigų sąrašas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. Apskaita personalo skyriuje. Darbuotojų asmeninės sąskaitos, jų vedimo tvarka. Darbo laiko apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Atlyginimas už tikslines atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Atsiskaitymai už trūkumus. Asignavimų valdytojai. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai. Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai. Finansavimo ir išlaidų apskaita. Biudžeto planavimas ir formavimas. Finansavimas iš biudžeto. Finansavimas iš kitų šaltinių. Biudžetinės įstaigos programų sąmata. Biudžetinės įstaigos, išlaikoma iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Biudžetinės įstaigos atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: plastikinių vamzdžių sistemų gamyba ir pardavimas UAB "Wavin Baltic"Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Atsakomybė ir įgaliojimai. Infrastruktūra. Produkto realizavimo planavimas. Reikalavimų produktui/gamybai nustatymas. Ryšiai su vartotoju . Išteklių planavimas. Įmonės apskaitos politika. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Atsargos. Gautinos sumos. Įstatinis kapitalas. Kiti rezervai. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Pelno paskirstymas. Įsipareigojimai. Pajamos. Sąnaudos. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas. Po balansiniai įvykiai. Ilgalaikio turto apskaita. Turto valdymas. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įvertinimas. Nematerialiojo turto įsigijimas. Nematerialiojo turto sukūrimas. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir atstatymas. Nematerialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas lizingo (finansines nuomos) būdu. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas mainais. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas ir jos atstatymas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir remontas. Išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Finansinis turtas. Finansinio turto struktūra. Investicijos į dukterines įmones. Nuosavybės metodas. Gautinos sumos. Kitas finansinis turtas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikio turto įsigijimas. Paraiška ilgalaikiam turtui įsigyti. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio turto perdavimas eksploatuoti. Ilgalaikio turto žymėjimas. Ilgalaikio turto perdavimas naudoti. Darbuotojų ir įmonės administracijos pareigos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio turto nurašymas. Ilgalaikio turto kontrolės komisija. Ilgalaikio turto pardavimas, nuoma, nurašymas. Ilgalaikio turto inventorizacija. Priedai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis UAB "Bikuvos prekyba"Darbo įmonėje UAB "Bikuvos prekyba" baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Praktikos tikslas – susipažinti su UAB "Bikuvos prekyba" įmonės apskaitos organizavimo tvarka. Įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų buhalteriui tvarkant įmonės finansinę apskaitą. Apie įmonę. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos politikos keitimas. Verslo segmentai. Geografiniai segmentai. Turto įkainavimo būdai. Esminės klaidos, jų taisymo būdai. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Pinigų apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Nuosavas kapitalas. Lizingo (finansinės nuomos), kitų panašių įsipareigojimų apskaita. Piniginių srautų apskaita. Operacijų užsienio valiuta apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Sąskaitų planas. Vidaus apskaitos dokumentai. Finansinė atskaitomybė. Verslo jungimų apskaita, investicijų į asocijuotas įmones apskaita. Konsoliduota finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: ūkininko ūkisĮvadas. Praktika ir jos tyrimo tikslai. Apie įmonę. Ūkininko Stasio Dakanio ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijos. Bendrosios nuostatos. Vartojamos sąvokos. Ūkinių operacijų dokumentavimas. Apskaitos registrai. Piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų registravimas ir kaupimas. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turto apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Ūkininko ūkio finansinė atskaitomybė. Finansinio rezultato apskaita. Ūkininko ūkio balansas. Pinigų Srautų ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba santechnika, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis UAB "Gryčia"Įmonės charakteristika. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirkimų pardavimų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavybės apskaita. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudos. Užsienio valiutos kurso pasikeitimas. Įmonės veiklos analizė. Skaityti daugiau
Buhalterinės praktikos ataskaita: uogų perpardavimas Žemės Ūkio Kooperatyvas "Šilauogė"Įvadas. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" reglamentuojantys teisės aktai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" įstatai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" steigimo dokumentai ir nuosavybės forma. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" dydis ir veiklos ypatumai. Žemės ūkio kooperatyvo apskaitos politika bei apskaitos sistema. Ir tos sistemos atitikimas VAS keliamiems reikalavimams. Žemės Ūkio kooperatyvo "Šilauogė" saugojami apskaitos registrai. Žemės ūkio kooperatyve "Šilauogė" taikoma apskaitos programinė programa. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" finansinė atskaitomybė. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" veiklos rezultatų nustatymas finansinėje apskaitoje bei koregavimų atliekamų pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo apskaita: UAB "Init"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra. Veiklos sritys. Marketingas. Finansų apžvalga. Įmonės apskaitos proceso organizavimas. Darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba trąšomis UAB "Agrochema"Įvadas. Finansinės apskaitos organizavimo tvarka. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Finansinės atskaitomybės elementų apskaitos tvarka. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Atsargų apskaita. Gautinų sumų apskaita. Nuosavo kapitalo ir mokėtinų sumų apskaita. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų apskaita. Specialūs pajamų ir sąnaudų pripažinimo atvejai. Užsienio valiutos kurso pasikeitimas. Apskaitos metodinis organizavimas. Pinigų srautai valdymo tikslams. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: Šeduvos miesto seniūnijaSusipažinimas su įmone. Uždaviniai ir pareigos. Vyriausiojo finansininko atsakomybė. Darbų paskirstymas. Dokumentų saugojimo tvarka. Biudžeto išlaidų apskaita ir klasifikacija. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo sudėtis. Apskaitos formos ir registrai. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto judėjimo ūkinės operacijos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Atsargų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Piniginių lėšų, atsiskaitymų ir kredito operacijų apskaita. 10 sąskaita "Biudžetinių lėšų sąskaitos banke". "Kitų lėšų sąskaitos banke" apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Kitų piniginių lėšų apskaita. Darbo apmokėjimo organizavimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimo apskaita. Darbo užmokesčio apskaita ir atsiskaitymai. Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita. 171 subsąskaitos "Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas" apskaita. 176 subsąskaitos "Atsiskaitymai už pavedimų lėšas" apskaita. 178 subsąskaitos "Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais" operacijų apskaita. 18 sąskaitos "atsiskaitymai su darbuotojais" apskaita. Atskaitomybės apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą sudarymas. Išlaidos ir finansavimas. Jų apskaita ir atskaitomybė. 23 sąskaitos finansavimas. Išlaidų apskaita ir atskaitomybė. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo atskaitomybės sudarymo metodika. 21 sąskaita "Kitos išlaidos". Jų sudarymas ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų, pajamų ir sąmatos (specialiosios lėšos) vykdymo apyskaita. Piniginių lėšų už suteiktas paslaugas apskaita. "Pavedimų lėšų išlaidos" (2140 apskaitos ypatumai pagal atskaitomybės formą Nr. 10 "Pažyma apie išlaidų sąmatų vykdymo balanso likučius". Įstaigos balansas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (13 psl.). Skaityti daugiau
Piniginio turto apskaitos praktikos ataskaita: mažmeninė prekyba technika UAB "Technika girioms ir parkams"Baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Apie įmonę. Įmonės apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai. Atsargos. Gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užsienio valiuta. Veiklos nuoma – Bendrovė nuomininkė. Mokesčiai. Atidėjimų sudarymo principai. Piniginio turto apskaita. Kasos operacijų dokumentavimas. Kasos operacijų apskaita. Atskaitingi asmenys. Atsiskaitomoji sąskaita ir jos dokumentavimas. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Valiutinės lėšos ir jų apskaita. Skolų įmonei apskaita. Komandiruočių išlaidų reglamentavimas ir apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: batų parduotuvių valdymas UAB "Armitana"Įvadas. Organizacijos struktūra. Darbo planavimas ir apskaita. Apskaitos proceso organizavimo struktūra. Sandėlio apskaitos buhalteriniai registrai. Finansų valdymo programa "Navision Financials". Darbo užmokesčio forma. Raštvedybos sistema. Gaunamų dokumentų pasiskirstymo schema. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Transporto priemonių maršrutai. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: spausdintuvų, kompiuterių pardavimas, aptarnavimas ir priežiūra UAB "ST Biuro sistemos"Įvadas. Organizacijos struktūra ir veikla. Organizacijos kompiuterinė ir programinė įranga. Įmonės modernizavimas. Bendrovės finansinė veikla. Darbo užmokesčio apskaita. Piniginių lėšų apskaita, apskaitant pinigus kasoje. Ilgalaikio turto įkainojimas ir klasifikavimas. Naujojo pavyzdinio sąskaitų plano taikymas. Sąskaitų plano struktūra. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: tarptautinių krovinių gabenimas UAB "Vitmina"Įvadas. Pirma dalis: verslo įmonės pristatymas. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės veikla. Įmonės veiklos ypatybės. Organizacinė struktūra. Įmonės verslų struktūra ir jos ekonominis įvertinimas. Įmonės finansinė būklė ir jos įvertinimas. Antra dalis. Praktinio darbo įmonėje aprašymas. Įmonės finansai. Apskaita įmonėje. Problemų įmonėje sprendimo ar dalyvavimo projektų rengime analizė. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: betono gaminių gamyba, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila Jono Kugio IĮĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti praktikos metu sukauptą medžiagą apie individualią Jono Kugio įmonę ir pateikti išvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti praktikos metu sukauptą medžiagą apie individualią Jono Kugio įmonę ir pateikti išvadas. Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo ir organizavimo apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Produkcijos, darbų ir paslaugų pardavimų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: buhalterinės apskaitos paslaugos UAB "Revizorius ir partneriai"Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Profesinės veiklos praktikos turinys. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Pirkėjų skolų ir skolų tiekėjams apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Paslaugų teikimo išlaidų apskaita. Veiklos išlaidų apskaita. Kitų pajamų ir išlaidų apskaita. Paslaugų pardavimo apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: didmeninė prekyba šaldytais produktais UAB "Sėda"Profesinės veiklos praktikos, atliktos UAB "Sėda", ataskaita. Įvadas. Įmonės charakteristika. Profesinės veiklos praktikos turinys. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Pagrindinės gamybos išlaidų apskaita. Veiklos išlaidų apskaita. Kitų pajamų ir išlaidų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: fermentinių sūrių gamyba AB "Rokiškio sūris"Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Paskolų apskaita. Lizingas. Ilgalaikis finansinis turtas. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Mokėtinų už atostogas sumų, ligos pašalpų. Įmonės mokami mokesčiai. Skaityti daugiau