Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos konspektai
Apskaitos konspektai

(53 darbai)

ApskaitaFinansinė ir valdymo apskaita, Apskaita kaip informacijos sistema, Bendrieji apskaitos principai, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas, Ūkinių operacijų įvertinimas, dokumentavimas ir inventorizavimas, Buhalterinės apskaitos sąskaitų sistema ir dvejybinis įrašas, Sintetinė ir analitinė apskaita, Balanso sudarymas, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, Trumpalaikio turto įvertinimo būdai, Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita, Piniginių operacijų dokumentavimas ir apskaita, Pajamų, išlaidų, sąnaudų, pelno sąvokų supratimas ir apskaita, Finansinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai, Finansinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai, Pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka, Finansinės atskaitomybės sudėtis, sudarymas ir pateikimas. Skaityti daugiau
Apskaita (12)Apskaita. Apskaitą sudaro šie trys pagrindiniai elementai. Organizuojant apskaitą reikia laikytis tam tikrų principų, svarbiausi yra šie. Svarbiausi apskaitos metodikos bruožai. Apskaitos ir statistikos informacija. Buhalterinė apskaita. Operatyvinė apskaita. Statistinė apskaita. Apskaitos procesą sudaro 3 etapai. Buhalterinė apskaita gali būti organizuojama dvejopai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Nepaskirstyto pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Mokesčiai. Yra skiriami tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Skaityti daugiau
Apskaita (2)Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės. Balansas. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Skaityti daugiau
Apskaita (27)Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitą veda. Įmonių rūšys. Apskaitos reglamentavimas. Europos Sąjungos direktyvos. Nacionaliniai verslo apskaitos standartai. Įstatymai, nutarimai, įsakymai, raštai. Ūkio subjekto apskaitą tvarko. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Finansinė atskaitomybė. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Pagrindiniai reikalavimai metinei finansinei atskaitomybei. Apskaitos lygybė (ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei). Turtas. Nematerialusis ilgalaikis turtas (NIT). NIT įsigijimo savikaina (pradinė vertė). Materialusis ilgalaikis turtas (MIT). IMT grupių pavyzdys. IMT įsigijimo savikainos kitimas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Įsipareigojimai. Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei. Dvejybinis įrašas apskaitoje. Buhalterinės apskaitos ciklas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai. Buhalterinės apskaitos ciklas. Dažniausiai pasitaikančios apskaitos klaidos. Klaidų taisymas. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Koreguojančius įrašus galima suskirstyti į tokias grupes. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Skaityti daugiau
Apskaita (29)Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Palyginimo principo schema. Buhalterinės apskaitos rūšys. Matai apskaitoje. Lietuvos Respublikos įmonių skirstymas. Turto esmė apskaitoje. Ekonominiai ištekliai. Turto sąvoka apskaitoje. Įmonės veiklos ciklas. Įmonės turto skirstymas. Nuosavybės sąvoka apskaitoje. Nuosavas kapitalas. Įmonės įsipareigojimai. Buhalterinės sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Buhalterinių sąskaitų esmė, sandara ir rūšys. Sintetinės ir analitinės apskaitos sąskaitų tarpusavio ryšys. Sąskaitų skirstymas pagal ekonominį turinį. Turto sąskaitos. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sąskaitos. Ekonominės veiklos rezultatų sąskaitos. Įrašų turto, įsipareigojimų ir nuosavybės sąskaitose taisyklės. Dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Buhalterinių sąskaitų planas ir jo struktūra. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Apskaitos proceso nuoseklumas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentų skirstymas. Buhalterinės apskaitos registrai ir jų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Specialieji apskaitos žurnalai. Apskaitos ciklo baigimas. Apskaitos proceso seka. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Skaityti daugiau
Apskaita (3)Buhalterinės apskaitos konspektai. Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės, uždaviniai, tikslai, Valdymo apskaita, Finansinė apskaita, Tarptautiniai apskaitos standartai, Apskaitos organizavimas ir tvarkymas, Apskaitos objektas ir metodas, Nuosavybė, Balansas, Turto esmė apskaitoje, Turto skirstymas, Ūkinės veiklos ciklas, Savininkų nuosavybė, Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei, Sąskaitos ir dvejybinis įrašas, Ūkinių operacijų taisyklės, Apyvartomis vadinamos operacijų sumos, Sąskaitų skirstymas, Apskaitos dokumentai ir registrai, Finansinės atskaitomybės reglamentavimas, Finansinės atskaitomybės sudėtis. Skaityti daugiau
Apskaita (6)Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Finansinės atskaitomybės esmė. Finansinės atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai. Metinės finansinės atskaitomybės turinys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Juridinio asmens teisių turinčių įmonių metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinės finansinės atskaitomybės paskelbimas. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Operacijų registravimas žurnaluose. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sąskaitų koregavimai. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita. Skaityti daugiau
Apskaita biudžetinėse įmonėseBiudžetinių įstaigų išlaidų sąmatos vykdymo buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Biudžetinės įstaigos ir jų steigimo tvarka. Apskaitos politika. Apskaitos dokumentai. Biudžetinių įstaigų buhalterijų darbo organizavimas. Biudžetinėse įstaigose taikomos apskaitos formos. Memorialinė orderinė apskaitos forma. Didžioji knyga, jos pildymo tvarka. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Biudžetinių įstaigų pavyzdinis sąskaitų planas. Finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų išlaikomų iš valstybės. Biudžeto finansavimo tvarka. Tiesioginis finansavimas iš valstybės biudžeto. Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Piniginių lėšų ir išlaidų apskaita. Kasos operacijos ir jų apskaita. Kitos piniginės lėšos ir jų apskaita. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. Biudžetinių įstaigų vykdomi atsiskaitymai ir jų apskaita. Atlyginimų nustatymo tvarka. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atsiskaitymai su stipendininkais. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Atsiskaitymai už trūkumus. Tiksliniai atsiskaitymai. Kiti atsiskaitymai. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Ilgalaikis turtas ir jo apskaitos uždaviniai. Ilgalaikio turto analitinė apskaita. Ilgalaikio turto įsigijimas ir jo apskaita. Išperkamosios nuomos būdu įsigytas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Finansinis turtas. Atsargos ir jų apskaita. Gaminiai ir produkcija. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Materialinių vertybių inventorizacija. Ne biudžeto lėšos. Gaminiai ir produkcija. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Biudžetinių įstaigų atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis. Skaityti daugiau
Apskaitos esmė. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėseFinansinės apskaitos techninis ir technologinis aprūpinimas. Metodinis finansinės apskaitos politikos aspektas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Svarbiausi ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų bruožai. Individualios nuosavybės formos įmonių pranašumai. Individualios įmonės trūkumai. Tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų pranašumai. Didžiausi ūkinių bendrijų trūkumai. Uždarųjų ir atvirųjų akcinių bendrovių didžiausi privalumai yra tokie. Akcinės bendrovės turi ir tam tikrų trūkumų. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos informacija ir jos vartotojaiApskaitos informacija, jos vartotojai ir jos tikslai. Apskaitos sistemos teikiamos informacijos tikslai. Skaityti daugiau
Apskaitos ypatumai prekybinėse įmonėsePrekybinės įmonės samprata. Pardavimų ir pirkimų fiksavimas apskaitos dokumentuose. Pardavimų pajamų pripažinimas finansinėje apskaitoje. Prekių pardavimo ir pinigų už jas sumokėjimo momentai sutampa. Pirkėjas už prekes sumoka ne iš karto jas gavęs, bet vėliau. Pirkėjas už prekes sumoka iš anksto, dar jų negavęs. Parduoti skirtų prekių apskaitos modeliai. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Pardavimas suteikiant prekybines nuolaidas. Pardavimo diskontų apskaita. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Skaityti daugiau
Apskaitos objektai ir sąskaitų sistemaApskaitos objektai. Buhalterinių sąskaitų esmė ir paskirtis. Sąskaitos dalys: debetas ir kreditas. Sąskaitų klasifikavimas. Trumpalaikės bankų paskolos. Dvejybinis įrašas ir jo esmė. Sąskaitų korespondencija ir buhalterinių įrašų rūšys. Sąskaitų klasifikavimas. Skaityti daugiau
Apskaitos organizavimasApskaitos uždaviniai. Buhalterinė apskaita. Mokėjimai. Išlaidų ir bendrosios produkcijos apimties apskaita. Skaityti daugiau
Apskaitos teorijaIlgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto esmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų apskaita. Piniginio turto apskaita. Piniginio turto apskaita. Savininkų nuosavybės ir įmonės įsipareigojimų apskaita. Įmonės savininkų nuosavybės apskaita. Skaityti daugiau
Atsargų apskaitaAtsargų apskaitos būdai ir įkainojimo metodika. Konkrečių kainų metodas. Atsargų įvertinimo metodas pagal pirmųjų pirkimų kainas (LIFO). Atsargų įvertinimo metodas pagal paskutiniųjų pirkimų kainas (FIFO). Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodas. Skaityti daugiau
Buhalterija (2)Apskaitinės informacijos formavimo procesas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaita ir informacija įmonės valdymo sistemoje. Apskaitos rūšys. Apskaitoje naudojami matai. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitos reglamentavimas ir modeliai. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitininko profesijos samprata. Auditas. Ūkinės veiklos ciklas ir ataskaitinis laikotarpis. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Turto sąvoka apskaitoje. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybės esmė apskaitoje. Ūkiniai faktai ir įvykiai. Įmonės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinė turto inventorizacija. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Finansinės būklės pasikeitimų fiksavimas apskaitoje. Apskaitos proceso organizavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas dokumentuose. Dokumentų klasifikavimas. Apskaitos registrai. Dokumentų saugojimas. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Jų ryšys. Užbalansinės sąskaitos. Sąskaitų planas. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Klaidų taisymas. Bandomasis balansas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo užbaigimas. Duomenų kaupimo ir palyginimo principų esmė. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Prekybinės veiklos esmė. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Pirkimų diskontai BRUTO būdas. Pirkimų diskontai NETO būdas. Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pardavimų diskontų įvertinimas. Pardavimų diskontai. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Ypatingi pardavimo atvejai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaita. Prekių kainų kalkuliavimas. Atsargų inventorizavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimo metodai. Atsargų apskaitos dokumentai. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Perdirbimo įmonių apskaita. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitų rengimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Pagrindinės korespondencijos. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nematerialaus ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto remonto apskaita. Išperkamosios nuomos (lizingo) operacijų apskaita. Lizingo operacijų apskaita nuomotojo ir nuomininko įmonėje. Operacijų su vekseliais apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pinigų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys.Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai.Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimas nepagrindinėje darbovietėje. Vidutinio atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių skaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apmokestinimas įmokomis į garantinį fondą. Atidėjimai atostogoms. Ligos, motinystės pašalpos. Tarnybinių komandiruočių apskaita. Darbuotojų materialinis skatinimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita. Kai kurių terminų paaiškinimai. Rezervai ir jų apskaita. Pelno paskirstymo fiksavimas apskaitoje. Sąskaitų uždarymas. Dovanotosios nuosavybės apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita. Kontroliniai klausimai. Finansinės atskaitomybės parengimas. Pagrindiniai reikalavimai finansinės atskaitomybės sudarymui. Metinės finansinės atskaitomybės teikimas ir skelbimas. Kontroliniai klausimai. Mokesčių sistema apskaitoje. Mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas. Mokesčių rūšys ir klasifikavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Buhalterijos teorijaPrekių ir paslaugų pirkimo dokumentavimas. Sąskaita-faktūra ir PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitos - faktūros rekvizitai. Privalomieji rekvizitai. Papildomi privalomieji rekvizitai. PVM sąskaitos - faktūros rekvizitai. Privalomieji rekvizitai. Papildomi privalomieji rekvizitai. Kasos operacijų dokumentavimas. Kasos knygos rekvizitai. Kasos dokumentai. Kasos pajamų ir išlaidų orderiai. Kasos pajamų orderio rekvizitai. Kasos pajamų orderio pildymas. Kasos išlaidų orderio rekvizitai. Kasos išlaidų orderio pildymas. Pinigų išmokėjimas iš kasos įforminamas kasos išlaidų orderiais. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Likutinė, likvidacinė ir atmintinė ilgalaikio turto vertė. Finansinės atskaitomybės parengimas. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, operacijų dokumentavimas. Buhalterinės pažymos surašymo atvejai. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (10)Buhalterinės apskaitos esmė, paskirtis ir informacijos vartotojai. Apskaitos darbuotojai. Apskaitos reglamentas. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos turinys. Buhalterinis balansas. Sąskaitų sistema. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (15)Bendrieji buhalterinės apskaitos bruožai. Buhalterinės apskaitos esmė, paskirtis ir informacijos vartotojai. Apskaitos darbuotojai. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos rūšys. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos turinys. Pagrindinės apskaitos lygybės esmė ir paskirtis. Įmonės turto klasifikavimas. Turto šaltinių klasifikavimas. Ūkinių operacijų poveikis pagrindinei apskaitos lygybei. Buhalterinis balansas. Balanso esmė, sandara ir rūšys. Balanso rodiklių prasmė. Balanso informacijos naudojimas. Sąskaitų sistema. Buhalterinių sąskaitų esmė ir sandara. Sąskaitų debeto ir kredito turinys. Dvejybinis įrašas, jo esmė ir pagrindimas. Sąskaitų korespondencija, buhalteriniai įrašai ir jų naudojimas. Nuolatinės ir laikinosios sąskaitos. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Subsąskaitos. Sąskaitų planai. Sąskaitų suvestinės. Klaidų taisymas sąskaitose. Sąskaitybos sistemos. Apskaitos dokumentai ir registrai. Apskaitos dokumentai. Apskaitos registrų esmė ir klasifikavimas. Šiuolaikinės rankinės apskaitos registrų sistemos. Apskaitos registrų formavimas naudojant kompiuterius. Įmonės veiklos rezultatų apskaitos priemonės. Bendrieji finansinių rezultatų apskaitos bruožai. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Suteiktų paslaugų savikainos apskaita. Perparduotų prekių savikainos apskaita. Produkcijos gamybos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Pelno ir nuostolio ataskaita. Gamybinės savikainos apskaičiavimas pagal produkcijos rūšis. Finansinės atskaitomybės sudarymo principai. Atskaitomybės esmė ir rūšys. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės rengimas ir teikimas. Apskaitos tarnybos ir jos darbo organizavimo principai. Apskaitos tarnybos formavimas. Apskaitos tarnybos darbuotojų funkcijos. Racionalaus apskaitos tarnybos darbo organizavimo bruožai. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (6)Buhalterinės apskaitos vieta informacijos sistemoje. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos vartotojai. Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir organizavimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymo bendrosios nuostatos. Skaityti daugiau