Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos konspektai
Apskaitos konspektai

(53 darbai)

Buhalterinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementaiBuhalterinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Sąskaitų planas. Apskaitos pagrindų įstatymas. Skaityti daugiau
Buhalterinės informacijos esmė ir uždaviniaiBuhalterinės informacijos esmė ir uždaviniai. Apskaita kaip informacinė sistema. Apskaitos organizavimo principai. Informacijos esmė. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Skaityti daugiau
Buhalterinių dokumentų pildymo klaidosKasos pajamų orderio rekvizitai bei svarbiausios jo pildymo klaidos. Kasos išlaidų orderio rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Kasos knygos rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos. Mokėjimo pavedimo rekvizitai. Pinigų gavimo žurnalo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė. Kortelės pildymo klaidų taisymas. Avanso apyskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis kortelės rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos. Avansinės apyskaitos pildymo klaidų taisymas. Komandiruotės pažymėjimo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Skaityti daugiau
Finansai ir apskaitaFinansinė analizė. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. Pelningumo analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelningumo rodikliai. Mokumo analizė. Mokumo rodikliai. Efektyvumo analizė. Efektyvumo rodikliai. Stabilumo analizė. Stabilumo rodikliai. Rinkos rodiklių analizė. Rinkos rodikliai. Skaityti daugiau
Finansinė analizė (10)Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų įvykdymo analizė. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės tikslas ir uždaviniai. Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų įvykdymo analizės tikslai ir procedūros. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės šaltiniai. Analitinės procedūros bei finansinės analizės techniniai būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės ryšys su apskaita. Analitiko vaidmuo atliekant finansinę analizę. Finansinės analizės rūšys. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų įforminimas. Biudžetinės įstaigos atskirų sričių analizė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (IMNT). Skaityti daugiau
Finansinė analizė (8)Biudžeto programų įvykdymo analizė. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės vieta ir funkcijos. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės techniniai būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės ryšys su apskaita. Analitiko vaidmuo atliekant finansinę analizę. Finansinės analizės rūšys. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų atvaizdavimas. Biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo analizė. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (2)Išlaidos ir jų klasifikavimas. Gamybos aptarnavimo išlaidų apskaita. Aptarnaujančių gamybų ypatumai, rūšys ir apskaitos uždaviniai. Remonto dirbtuvių išlaidų apskaita. Autotransporto išlaidų apskaita. Mašinų traktorių parko naudojimo apskaita. Arklių transporto išlaidų apskaita. Elektros ir vandens tiekimo apskaita. Kombainų darbo apskaita. Augalininkystės gamybos išlaidų ir produkcijos gavimo apskaita bei savikainos kalkuliavimas. Augalininkystės gamybos išlaidų apskaitos ypatumai ir apskaitos objektai. Analitinė ir sintetinė išlaidų ir produkcijos gavimo apskaita. Produkcijos savikainos kalkuliavimas, kalkuliacinių skirtumų paskirstymas. Grūdinių kultūrų produktų savikainos apskaičiavimas. Techninių kultūrų produkcijos savikainos apskaičiavimas. Bulvių, daržovių, arbūzinių kultūrų produktų savikainos apskaičiavimas. Augalininkystės paskirstomųjų išlaidų apskaita. Augalininkystės nebaigtos gamybos išlaidų apskaita. Gyvulininkystės gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas. Gyvulininkystės gamybos išlaidų ekonominis turinys ir apskaitos uždaviniai. Apskaitos objektai gyvulininkystėje Analitinė ir sintetinė išlaidų bei gautos produkcijos apskaita. Gyvulininkystės produkcijos savikainos kalkuliavimas pramoninės gamybos apskaita. Pramoninės gamybos pobūdis ir jos apskaitos uždaviniai. Pramoninės gamybos apskaitos bendrieji bruožai. Atskirų pramonės gamybų produkcijos savikainos apskaičiavimas. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Pardavimo savikaina ir veiklos. Pajamos ir jų apskaita. Pajamų pripažinimo apskaitoje tvarka. Sąnaudos. Pardavimų pajamų apskaita. Kitų pajamų apskaita. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų apskaita. Ateinančių laikotarpių pajamų apskaita. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (5)Apskaitos reglamentai. Finansinės atskaitomybės (FA) sudėtis. Buhalterinės apskaitos principai. Balansas. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Dokumentacija ir inventorizacija. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Sąskaitų planas. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) apskaita. Nematerialiojo turto (NT) apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pinigų apskaita. Kapitalo apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
Finansinė ataskaitaFinansinė ataskaita. Finansinių ataskaitų rengimo dokumentai. Atskaitomybės klasifikavimas. Vieningos formos ataskaitos. Skaityti daugiau
Finansinės apskaitos pagrindaiĮvadas. Buhalterinės apskaitos ir finansų samprata. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistema. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Atsargų apskaita. Piniginio turto apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų uždirbimo ir sąnaudų patyrimo esmė. Pardavimų pajamų pripažinimas ir jų apskaita. Pardavimų apskaita. Parduoti skirtų atsargų apskaita. Su pardavimais susijusių sąnaudų pripažinimas ir jų apskaita. Pirkimų apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas perdirbimo veiklos apskaitoje. Nuolat apskaitomų atsargų būdas perdirbimo įmonių veiklos apskaitoje. Darbo apmokėjimo apskaita. Darbo laiko sąnaudos. Darbo apmokėjimo dydį lemiantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Darbo apmokėjimo apskaita. Kiti darbo apmokėjimo ypatumai. Kreditų apskaita. Kredito esmė. Paskolų tipai. Kitos kreditavimo institucijos. Kredito sutartis. Mokesčių sistema. Mokesčių samprata ir funkcijos. Valstybinė mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų kelių ir priežiūros plėtros programai finansuoti. Įmokos į garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamojo turto mokestis. Žemės mokestis ir nuompinigiai už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės esmė ir klasifikacija. Finansinės atskaitomybė formos. Balanso esmė ir sudėtis. Skaityti daugiau
Finansinio turto apskaitaFinansinio turto apskaita. Kasos darbo organizavimo ir operacijų vykdymo taisyklės. Grynųjų pinigų priėmimas ir išdavimas. Pinigų priėmimas ir išmokėjimas iš kasos. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas. Kasos knyga. Grynųjų pinigų saugojimas. Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas. Elektroninis kasos aparato žurnalas. Pinigų apskaita. Pinigų, laikomų kasoje sintetinė ir analitinė apskaita. Pinigų, laikomų banko sąskaitose apskaita. Banko operacijų pirminiai dokumentai. Tarptautiniai mokėjimo nurodymai. Kelioniniai čekiai. Banko išrašas. Debeto pavedimas. Kiti banko operacijų dokumentai. Banko operacijų pirminių dokumentų judėjimo schema. Užsienio valiutos apskaita. Nedokumentuoto pinigų judėjimo apskaita. Tipiniai finansinės apskaitos registrai. Pinigų gavimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas chronologinis - sisteminis. Pinigų inventorizacija. Terminuoti indėliai. Vyriausybės išleistų vertybinių popierių (trumpalaikių paskolos obligacijų) pirkimas – pardavimas. Obligacijų pirkimas ir pardavimas tais pačiais metais. Obligacijų pirkimas ir pardavimas skirtingais metais. Vekselių apskaita. Vekselio su sukauptomis palūkanomis apskaita. Vekselių su kaupiamosiomis palūkanomis apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Dokumentai, naudojami atsiskaitymams su atskaitingais asmenimis. Avanso apyskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos žiniaraštis. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė. Valiutos pirkimo bei pardavimo apskaita. Skaityti daugiau
Finansinis turtasFinansinis turtas. Finansinio turto įvertinimas. Finansinio turto nurašymas. Finansinio turto tikroji vertė. Pelnas ar nuostoliai dėl finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo. Ilgalaikio finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei... Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto nusidėvėjimasĮvadas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo ir jo remonto darbų apskaitos tvarka. Skaityti daugiau
Ilgalaikis materialusis turtasIlgalaikio turto esmė. Ilgalaikis materialusis turtas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Įsigijimo savikaina. Perkainota vertė. Ilgalaikio materialiojo turto tobulinimo ir jo perkainojimo apskaitos principai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimų sąnaudų apskaita. Tiesiogiai proporcingas būdas. Produkcijos būdas. Metų skaičiaus būdas. Dvigubai mažėjančios vertės būdas. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Skaityti daugiau
Įmonės apskaitos organizavimasĮmonės veiklą reglamentuojantys aktai. Ilgalaikio turto apskaita. Piniginis turtas. Atsargų apskaita. Pardavimų – pirkimų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Finansinės atskaitomybės sudarymas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos apskaitaApskaitos administravimas. Buhalterinė apskaita. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Valdymo apskaita. Apskaitos laikotarpis. Pagrindiniai bendrieji apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Apskaitos dokumentas. Ūkinių operacijų fiksavimas. Dokumentų juridinė galia. Apskaitos registrų normos. Dvejybinis įrašas kaip sąskaitų korespondencijos taisyklė. Turtas ir nuosavybė. Ilgalaikis turtas. Finansinis turtas. Nematerialus turtas. Daiktinės darbo priemonės. Negamybinės paskirties priemonės. Amortizacija. Nusidėvėjimo (amortizacijos) nustatymas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybė. Išlaidos ir sąnaudos. Veiklos išlaidos. Individualios išlaidos. Sąnaudos. Sąnaudų pripažinimo samprata. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai. Atskaitomybė. Atskaitomybės sudėtis ir teikimas. Įmonių finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Finansinės informacijos vartotojai. Atskaitomybės klasifikavimas. Balanso apibūdinimas. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas. Balanso politika. Vertikalaus finansavimo taisyklės. Horizontalaus finansavimo taisyklės. Bandomojo balanso panaudojimo galimybės. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos apskaita (2)Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms. Sąskaitų planas: klasės ir jų sudėtis. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai. Išlaidos ir sąnaudos: pagrindinės sąvokos, tapatumai ir skirtumai, klasifikavimo ypatumai. Atskaitomybė: rūšys, klasifikavimas ir sudėtis. Atskaitomybės pasirinkimo formos kriterijai. Ataskaitų turinys. Balanso politikos įgyvendinimo ypatumai. Vertikalioji ir horizontalioji balanso vertinimo taisyklės. Bandomojo balanso panaudojimas. Bankroto tikimybės nustatymas. Skaityti daugiau
Išlaidos ir sąnaudosIšlaidos ir sąnaudos. Sąnaudos. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai. Skaityti daugiau
Kasos operacijų apskaitaKasos operacijų apskaita. Kasos pajamų orderis su kvitu. Kasos išlaidų orderis. Kasos knyga. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas. Skaityti daugiau
Kreditiniai ir debetiniai dokumentai. Prekybos įmonės ir jų rūšysPrekybos įmonės ir jų rūšys. Parduodamų prekių didmeninės prekybos būdu apskaitos ypatumai. Trejybinio įrašo taikymas pardavimo dokumentuose. Pardavimų apskaita. Pardavimai. Pajamų pripažinimas. Pajamų dydžio nustatymas. Prekių pardavimas. Paslaugų teikimas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Pardavimų sąnaudos. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Parduotų prekių savikainos rodiklio apskaičiavimas ir apskaita. Grynieji pardavimai. Juos koreguojančių veiksnių apskaita. Prekybinių nuolaidų registravimo buhalterinėje apskaitoje esmė. Pardavimo diskontų apskaita. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams. Parduotų (pirktų) prekių grąžinimai. Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės. Netinkamos kokybės maisto prekių grąžinimo tvarka. Netinkamos kokybės ne maisto prekių grąžinimo tvarka. Ne maisto prekių grąžinimo tvarka nesant kokybės trūkumų. Natūralios netekties, kitų netekimų apskaita ir mokestiniai ypatumai. Netekimų susidarymo atvejai. Natūralios netekties nuostoliai. Užstatinės taros apskaita gamintojo įmonėje. Prekybos įmone grąžina užstatinę tarą. Užstatinės taros apskaita gamintojo įmonėje. Perkamos gamintojo prekės. Prekių pardavimas galutiniam vartotojui. Užstatinės taros sugadinimas. Užstatinės taros grąžinimas gamintojui. Mažmeninių kainų būdo taikymo nuostatos. Kreditiniai ir debetiniai dokumentai. Skaityti daugiau