Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos konspektai
Apskaitos konspektai

(53 darbai)

Mažmeninių prekybos įmonių buhalterinė apskaita1 dalis. Mažmeninių prekybos įmonių ypatybės. Mažmeninių prekybos įmonių atsargų esmė ir apibūdinimas. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Prekybinių nuolaidų registravimo buhalterinėje apskaitoje esmė. Pardavimai suteikiant prekybines nuolaidas. Pardavimo diskontų apskaita. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Atsargų auditas. Atsargų audito ypatybės. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Skaityti daugiau
Nematerialusis turtas13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialusis turtas" metodinės rekomendacijos. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto sukūrimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitų vėlesnių išlaidų apskaita. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Baigiamosios nuostatos. Skaityti daugiau
Pagrindiniai įmonės finansinės veiklos rodikliaiLikvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus padengimo koeficientas. Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Vidutinio turto grąža. Vidutinės savininkų nuosavybės grąža. Finansų struktūros rodikliai. Skolos koeficientas. Skolos – nuosavybės koeficientas. Ilgalaikių skolų koeficientas. Finansinių įsipareigojimų rodiklis. Palūkanų koeficientas. 4. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Gautinų sumų apyvartumas. Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Turto apyvartumas. Rinkos vertės rodikliai. Kapitalizacija. Pelnas akcijai, Lt. Pagrindinis pelnas vienai akcijai, Lt. Išgrynintas pelnas vienai akcijai, Lt. Kainos ir pelno akcijai santykis. Akcijos buhalterinė vertė, Lt. Kainos ir buhalterinės vertės santykis. Dividendai akcijai. Dividendinis pajamingumas. Dividendų mokėjimo koeficientas. Skaityti daugiau
Pardavimų ir pirkimų apskaitaNuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Pirkimų diskontai. BRUTO būdas. Pirkimų diskontai. NETO būdas. Pardavimų diskontų įvertinimas. Pardavimų diskontai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM)apskaita. Prekių kainų kalkuliavimas. Atsargų inventorizavimas. Skaityti daugiau
Pinigų apskaitaPinigų apskaita banke. Pinigų apskaita kasoje. Valiutinių operacijų apskaita. Skaityti daugiau
Prekių judėjimo dokumentavimas ir apskaitaPrekių judėjimo ir valdymo ypatumai. Transporto paslaugų ūkinių operacijų dokumentavimas. Prekių dokumentavimas ir apskaita. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas. Pirkimo – pardavimo sutartis. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas. Atsargų judėjimo sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. Produkcijos perdavimo į sandėlį lydraštis (važtaraštis). Prekių grąžinimo aktas. Skaityti daugiau
Ūkinė apskaitaŪkinės apskaitos atsiradimas. Senovės Graikijos ir Romos ūkinė apskaita. Buhalterinės apskaitos atsiradimas. Ūkinės apskaitos ištakos Lietuvoje. Tarpukario ir II Pasaulinis karas. Svarbiausios lietuvių autorių publikacijos. Buhalterinės apskaitos būklė tarybiniais metais. Liaudies ūkio taryba. Apskaitos tvarkymas 1990-2004 metais. Koncepcija 2002-2020 metais. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitaVidinės ataskaitos. Vidinė (valdymo) apskaita. išorinė (finansinė) apskaita. Pagrindinis valdymo tikslas. Valdymo funkcijos. Valdymo apskaita sprendžia tokius uždavinius, Valdymo apskaitos sritys, Racionalusis požiūris, Elgesio arba psichologinė sprendimo priėmimo teorija, Pasirinkto sprendimo įgyvendinimas, Pagrindiniai valdymo sprendimai, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, Naudojimo valandų metodas, Produkcijos apimties (kiekio) metodas, Pagreitinto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, Mažėjančio balanso metodas, Atsargų apskaita ir jų įvertinimo metodai, Inventorizacija apima tokias operacijas, Atsargų įvertinimo metodai, Specifines identifikacijos metodas, Vidutinės kainos metodas. LIFO. Atsargų inventorizavimo sistemos. nuolatinė inventorizacijos sistema, Išlaidos ir jų apskaitos reikšmės didėjimas, Kintamos išlaidos, Pastovių išlaidų klasifikacija, Vidutinės išlaidos ir bendrosios išlaidos, Absorbcinis ir ribinis išlaidų kalkuliavimas, Pagrindiniai išlaidų paskirstymo tikslai, Standartinių išlaidų metodas, Ribinė (dalinė) išlaidų kalkuliavimo sistema, Tiesioginių išlaidų kalkuliavimo sistema, Išlaidų - apimties - pelno (IAP) analizė, Standartinių ir faktinių išlaidų nukrypimų analizė, Planavimas, Strateginės kontrolės uždavinys, Organizacijos strategijai keliami uždaviniai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (18)Valdymo apskaitos ir finansinės apskaitos panašumai ir skirtumai. Įmonės apskaitos struktūra. Išlaidos (kaštai). Išlaidų (kaštų) klasifikavimo požymiai. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Gaminio savikaina. Išlaidų priklausomybė nuo gamybos apimties kitimo. Draudimas niekada nebus gamybiniai kaštai. Savikainos rūšys. Gamybos savikainos apskaičiavimas, taikant PAAB. Įmonės komercinės savikainos struktūra. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (3)Pratarmė. Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Įmonės valdymo sistema. Valdymo apskaitos apibrėžimas, paskirtis ir vidinė struktūra. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Valdymo apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Informacijos vertingumas, Interpretavimas. Valdymo apskaitos objektų tyrimo būdas. Valdymo apskaitos reglamentavimas ir politika. Valdymo apskaitos sistemos. Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkto ir laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų elementai. Pagamintos ir parduotos produkcijos savikainos apskaičiavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Reikšmingumo sritis. Atsakomybės centrai. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Išlaidų – apimties – pelno analizės reikšmė ir tikslai. Lūžio taškas. Lūžio taško apskaičiavimas lyginamuoju, dalinio pelno ir grafiniu metodais. Dalinio pelno ir bendrojo pelno palyginimas. Dalinio pelno rodikliai. Dalinio pelno rodiklio naudojimas, priimant valdymo sprendimus. Pelno – apimties grafikas. Išlaidų – apimties – pelno analizės sąlygos (prielaidos). Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Natūriniai ir vertiniai duomenys išlaidų – apimties – pelno analizėje. Biudžetiniai standartai apskaitos ir valdymo procesuose. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonių valdyme. Biudžetų rengimas. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinis biudžetas ir jo struktūra. Biudžeto įvykdymo analizė ir kontrolė. Standartai. Standartų ir biudžetų skirtumai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (6)Apskaitos sistema teikia informaciją trims tikslams. Vidinės ataskaitos. Dviejų buhalterinės apskaitos rūšių išskyrimas turi privalumų ir trūkumų. Vidinė (valdymo) apskaita. Išorinė (finansinė) apskaita. Valdymas. Valdymo objektai. Valdymo organai. Valdymo produktai. Pagrindinis valdymo tikslas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Apskaita. Rodikliai. Organizavimas. Motyvacija. Etatų skirstymas. Kontrolė Koordinavimas. Įgaliojimai. Direktorių taryba. Pagrindiniai įgūdžiai. Techniniai valdymo įgūdžiai. Santykių su žmonėmis įgūdžiai. Nuovokumo įgūdžiai. Valdymo apskaita sprendžia tokius uždavinius. Valdymo apskaitos sritys. Racionalusis požiūris. Elgesio arba psichologinė sprendimo priėmimo teorija. Valdymo sprendimų priėmimo, įgyvendinimo, kontrolės ir reguliavimo procesas. Užduoties (tikslo) nustatymas. Pagrindiniai valdymo sprendimai. Ilgalaikis turtas. Veiksnių, lemiančių nusidėvėjimą yra dvi grupės. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Pagreitinto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimo metodai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimo reikšmė. Inventorizacija. Prekių atsargų vertė. Atsargų įvertinimo metodai. Įvertinimo metodai. Specifines identifikacijos metodas. Vidutinės kainos metodas. FIFO. LIFO. LOFO. GIFO. GILO. Normatyvinis savikainos metodas. Atsargų inventorizavimo sistemos. Išlaidos ir jų apskaitos reikšmės didėjimas. Tipinė kalkuliacinių straipsnių nomenklatūra. Pastovių išlaidų klasifikacija. Absorbcinis ir ribinis išlaidų kalkuliavimas. Absorbcinio išlaidų kalkuliavimo apibūdinimas ir esmė. Bendrų išlaidų paskirstymo principai ir būdai. Išlaidų – apimties – pelno (IAP) analizė. IAP analizės esmė ir tikslai. Standartai. Biudžetai. Planavimas. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (7)Valdymo apskaita ir valdymo sistema. Valdymo apskaitos esmė. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Valdymo apskaitos vieta Lietuvos įmonėse. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Išlaidos ir jų klasifikacija. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitos paruošimas. Išlaidų elgesys. Išlaidų elgesio samprata. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Mišrios išlaidos. Mišrių išlaidų analizė. Mišrių išlaidų analizės reikšmė. Mišrių išlaidų išskyrimas sąskaitų tyrimo metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas aukščiausio - žemiausio lygio metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas vizualiniu metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas mažiausių kvadratų metodu. Ribinis pelnas ir jo rodikliai. Ribinio pelno esmė. Ribinio pelno ataskaita. Ribinio pelno koeficientas. Vieno gaminio ribinis pelnas. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Kritinio pelningumo taško analizė. Algebrinis kritinio pelningumo taško apskaičiavimo metodas. Kritinio pelningumo taško apskaičiavimas ribinio pelno metodu. Kritinio pelningumo taško apskaičiavimas grafiškai. Planuojamos pajamos. Išlaidų, apimties ir pelno priklausomybė. Saugumo riba. Įvairaus asortimento gaminių KPT ir IAP analizė. Savikainos kalkuliavimo sistemų analizė. Produkcijos savikainos esmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos apskaičiavimo elementai. Užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinio savikainos kalkuliavimo esmė. Produkcijos savikainos nustatymas taikant procesinį savikainos kalkuliavimo metodą. Gamybos išlaidų paskirstymas taikant svertinio vidurkio ir FIFO metodus. Produkcijos savikainos kalkuliavimo sistemos. Modernieji savikainos kalkuliavimo metodai. Išlaidų paskirstymas. Išlaidų paskirstymo tikslai ir principai. Išlaidų paskirstymo esmė ir tikslai. Išlaidų paskirstymo bazės pasirinkimai. Pridėtinių išlaidų paskirstymo metodika. Pridėtinių išlaidų paskirstymas tarp gamybos ir paslaugų išlaidų centrų. Paslaugų išlaidų centrų pridėtinių išlaidų priskyrimas gamybiniams išlaidų centrams. Pridėtinių išlaidų priskyrimas gaminiams. Iš anksto nustatyti pridėtinių išlaidų koeficientai. Viršytos ir nepaskirstytos pridėtinės išlaidos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas ABC metodu. ABC sistemos esmė. ABC sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įmonėje principai. ABM (veikla pagrįsta vadyba). Išlaidų priskyrimas kompleksiniams produktams. Kompleksinės gamybos esmė. Išlaidų paskirstymo kompleksiniams produktams metodika. Kompleksinės gamybos problema: parduoti ar toliau apdoroti. Įmonės veiklos planavimas. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonės valdyme. Biudžetų rūšys. Veiklos biudžeto elementai. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Pardavimo ir administracinių sąnaudų biudžetas. Pinigų biudžetas. Atsargų valdymas ir planavimas. Atsargų planavimo reikšmė. Optimalus užsakymo kiekis. Atsargų papildymo taškas. Draustinės atsargos. Įmonės veiklos kontroliavimas. Decentralizacija ir atsakomybės centrai. Decentralizacijos reikšmė. Atsakomybės centrų koncepcija. Nukrypimų nuo normų (standartų) analizė. Standartinių išlaidų apskaitos sistemos reikšmė. Tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidų nukrypimai. Tiesioginio darbo išlaidų nukrypimai. Pastovių pridėtinių išlaidų nukrypimai. Kintamų pridėtinių išlaidų nukrypimai. Pardavimų nukrypimai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos sistemos kūrimas ir taikymasValdymo apskaitos sistemos kūrimo pagrindiniai reikalavimai ir variantai. Valdymo apskaitos informacijos rinkimas, klasifikavimas ir naudojimas. Valdymo apskaitos informacijos vertingumas. Vidaus atskaitomybės rengimas. Buhalterių vaidmuo tvarkant valdymo apskaitą. Skaityti daugiau