Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Apskaita (19)Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai? Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai? Ką reiškia įmonės tęsiamos veiklos principas? Ką reiškia apskaitos pastovumo principas? Ką reiškia pajamų ir sąnaudų kaupimo principas? Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai? Kuo skiriasi ūkinis įvykis nuo ūkinės operacijos? Kodėl ūkines operacijas būtina įkainoti? Kodėl reikia koregavimo, inventorizavimo? Kuo skiriasi įplaukos nuo pajamų? Kuo skiriasi išlaidos nuo sąnaudų? Kaip pripažinti ir apskaityti pajamas ir sąnaudas? Kas yra bendro tarp turto, nuosavybės ir apskaitinės lygybės? Kaip apibrėžti debetą ir kreditą? Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas? Kaip sudaryti sintetinį apyvartos žiniaraštį ir balansą? Pridėtinės vertės mokestis. Kas yra ataskaitinis ir kas apskaitinis laikotarpis. Kada fiksuojamos ūkinės operacijos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo principą? Dvejybinio įrašo esmė. Kur registruojamos ūkinės operacijos? Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose? Kaip uždaromas apskaitinis laikotarpis ir išvedamas bei fiksuojamas veiklos rezultatas? Kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę? Kokioje ataskaitoje apskaičiuojamas apmokestinamasis rezultatas? Kas sudaro įmonėje turtą? Kuomet turtas laikomas ilgalaikiu? Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)? Koks turtas laikomas nematerialiu? Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas? Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus? Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte? Kokia nustatoma likvidacinė ilgalaikio turto vertė? Koks turtas laikomas trumpalaikiu? Kaip pagal pavyzdinį sąskaitų planą koresponduoti prekių įsigijimą? Kokia pardavimų skolon specifika? Kaip koresponduoti gaunamus ir išmokamus pinigus kasoje? Banke? Kokioje sąskaitoje apskaitomas teigiamas (neigiamas) valiutos pirkimo rezultatas? Kaip atliekama atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita? Kokios balanso "Nuosavybės " dalies sudedamosios dalys? Kas sudaro įstatinį kapitalą? Kuo remiantis daromi pakeitimai AB įstatinio kapitalo apskaitoje? Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas? Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas? Kokie yra rezervų tipai? Kokio dydžio privalomą rezervą turi turėti įmonė? Kokiu tikslu sudaromi nepaskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi? Kokiu tikslu sudaromi paskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi? Kaip suprantate sąvoką įmonės įsipareigojimai? Kokiu pagrindu skolos dalijamos į ilgalaikes ir trumpalaikes? Kada galima nurašyti kreditorinius įsiskolinimus? Kas yra gautinas PVM, kas yra mokėtinas PVM? Koks yra PVM apskaičiavimo(sumokėjimo) laikotarpis? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos PVM apskaityti? Kokios pajamos apmokestinamos Kelių mokesčiu? Už kokį ataskaitinį laikotarpį priskaitomas ir apmokamas kelių mokestis? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos kelių mokesčiui apskaityti? Kas yra pelno mokesčio objektas? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos pelno mokesčiui apskaityti? Kokie ir kokio dydžio mokesčiai išskaitomi iš priskaityto darbo užmokesčio? Kokie iš išskaitomų ir priskaitomų darbo užmokesčio mokesčių laikomi įmonės, o kurie asmens sąnaudomis? Kas yra atskaitingi asmenys? Kokiu tikslu atskaitingi asmenys gauna pinigus? Kaip dažnai jie turi atsiskaityti už jiems patikėtus pinigus? Kada pripažįstamos pajamos? Kas laikoma ateinančių laikotarpių pajamomis? Kuomet pripažįstamos ateinančių laikotarpių pajamos? Kokia dalimi? Kas priskiriama finansinės – investicinės veiklos pajamoms? Kas priskiriama veiklos pajamoms? Kokius žinote ypatingus pajamų gavimo atvejus? Kada pripažįstamos sąnaudos? Kas laikoma sukauptomis sąnaudomis? Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis? Kuomet pripažįstamos šios sąnaudos? Kokia dalimi? Kaip apskaičiuojama parduotų prekių savikaina? Apibūdinkite bendrojo pelno rodiklį? Koks ryšys tarp bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų rodiklių? Kaip apskaičiuojamas prekybos įmonių veiklos grynasis pelnas? Kas yra pardavimų diskontas? Kaip apskaičiuojamas grynojo pelno rodiklis? Kas yra grynieji pardavimai? Kuo jie skiriasi nuo bendrųjų? Kaip fiksuojami sąskaitose išankstiniai apmokėjimai parduodant produkciją ir paslaugas? Skaityti daugiau
Apskaita (2)Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės. Balansas. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Skaityti daugiau
Apskaita (20)Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitoje naudojami apskaitos dokumentai ir registrai. Mokesčių išskaičiavimo iš pajamų susijusių su darbo santykiais apskaita. Vidutinis darbo užmokestis. Jo apskaičiavimo tvarka. Atostoginių, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių pašalpų apskaičiavimo tvarka. Savininkų nuosavybės esmė. Savininkų nuosavybės sudėtis. Veiksniai didinantys ir mažinantys kapitalą. Akcinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Privalomasis rezervas ir jo apskaita. Kitų rezervų apskaita. Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas. Pelno paskirstymo tvarka ir atvaizdavimas apskaitoje. Dotacijos ir subsidijos. Pajamų dotacijos. Kapitalo dotacijos. Dotacijų registravimas apskaitoje. Dovanotojo turto registravimas įmonės dovanos davėjos apskaitoje. Dovanojimai sudarant specialų rezervą. Dovanotojo turto registravimas įmonės dovanos gavėjos apskaitoje. Atidėjimai ir jų apskaita. Pajamų rūšys. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Pajamų registravimas apskaitoje. Pardavimų pajamos. Paslaugų pajamos. Kitos veiklos pajamos. Finansinės veiklos pajamos. Ypatingoj i veikla(pagautė). Pajamų sąskaitų uždarantieji įrašai. Sąnaudų rūšys. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų registravimas apskaitoje. Parduotų prekių savikainos apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita. Kitos veiklos sąnaudų apskaita. Finansinės veiklos sąnaudų apskaita. Ypatingoji netektis, jos apskaita. Sąnaudų sąskaitų uždarantieji įrašai. Darbinė atskaitomybės lentelė. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimas. Koreguojančių įrašų atlikimas. Metinės inventorizacijos esmė ir apskaita. Metinės inventorizacijos atlikimo organizavimas. Metinės inventorizacijos rezultatų įforminimas. Metinės inventorizacijos rezultatų užregistravimas apskaitoje. Metinė finansinė atskaitomybė , jos sudėtis. Pelno(nuostolių) ataskaita ir jos parengimas. Balanso parengimas. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas ir jo sudėtis. Neatitikimai tarp finansinės ir mokestinės atskaitomybės. Skaityti daugiau
Apskaita (21)Įvadas. Įmonių veiklos analizės rūšys ir sudedamosios dalys. Įmonių veiklos analizės klasifikavimo į rūšis požymiai. Įmonių veiklos analizės sudedamosios dalys – pagrindinės veiklos, finansinės ir investicinės veiklos analizė. Finansinio rezultato analizė gamybinėje įmonėje "Jonatex". Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Apskaita (25)Finansinė atskaitomybė. Fundamentinė apskaitos taisyklė. Materialusis turtas. Ilgalaikis turtas. Nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Turto atsiradimo šaltiniai. Nuosavybę apskaitoje sudaro. Įmonės įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Fundamentinė apskaitos lygybė. Balanso struktūra. Pajamos. Pelno (nuostolių) ataskaita. Tipinė įmonės veikla. Netipinė įmonės veikla. Atsargos. Atsargų įkainojimo metodai. Ilgalaikis finansinis turtas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo esmė. Analitinės sąskaitos. Skaityti daugiau
Apskaita (26)Viešojo maitinimo įmonių apskaitos dokumentų naudojimo paskirtis, reikšmė, būtinumas. Kalkuliacijos kortelė. Apdorotos skerdienos pajamavimo aktas. Per dieną parduotos produkcijos ataskaita. Laikinai gautos įrangos priėmimo aktas ir reklaminės medžiagos priėmimo aktas. Indų ir kito inventoriaus duženų nurašymo aktas. Apskaitos objektų judėjimo dokumentai. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė. Ilgalaikio turto perdavimo ir priėmimo aktas. Atsargų apskaitos dokumentai. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. Medžiagų nurašymų aktas. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Reikalavimas. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Kasos išlaidų orderis. Kasos pajamų orderis. Banko operacijų apskaitos dokumentai. Mokėjimo pavedimas. Čekis. Pardavimų apskaitos dokumentai. PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Pardavimų ir pirkimų apskaitos ypatumai. Pardavimų apskaita. Pardavimo operacijų dokumentavimas. Privalomi rekvizitai. Prekių užsakymas. Mokėjimo sąlygos. Diskontai. Važtaraštis. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimai. Pirkimų apskaita. Iliuzinis pelnas. Pirkimo diskontų apskaita. Bendroji pirkimų suma. Pirkimų Diskontai (neto būdas). Pasinaudojimo Diskontais nauda. Pirktų prekių gražinimai ir nukainojimai. Pirkimų apskaita skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais. Pirkimų diskontų įvertinimas. Grynieji pirkimai. Išankstiniai mokėjimai perkant. Prekių atsivežimo sąnaudos. Nupirktų prekių savikaina. Prekių atsivežimo išlaidų paskirstymas. Skaityti daugiau
Apskaita (27)Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitą veda. Įmonių rūšys. Apskaitos reglamentavimas. Europos Sąjungos direktyvos. Nacionaliniai verslo apskaitos standartai. Įstatymai, nutarimai, įsakymai, raštai. Ūkio subjekto apskaitą tvarko. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Finansinė atskaitomybė. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Pagrindiniai reikalavimai metinei finansinei atskaitomybei. Apskaitos lygybė (ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei). Turtas. Nematerialusis ilgalaikis turtas (NIT). NIT įsigijimo savikaina (pradinė vertė). Materialusis ilgalaikis turtas (MIT). IMT grupių pavyzdys. IMT įsigijimo savikainos kitimas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Įsipareigojimai. Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei. Dvejybinis įrašas apskaitoje. Buhalterinės apskaitos ciklas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai. Buhalterinės apskaitos ciklas. Dažniausiai pasitaikančios apskaitos klaidos. Klaidų taisymas. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Koreguojančius įrašus galima suskirstyti į tokias grupes. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Skaityti daugiau
Apskaita (28)Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos principai. Apskaitos reikalavimai. Turo esmė apskaitoje, jo skirstymas. Nuosavybės esmė apskaitoje, nuosavybės skirstymas. Ūkiniai įvykiai, ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Buhalterinių sąskaitų esmė. Sąskaitų sandara. Dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Skaityti daugiau
Apskaita (29)Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Palyginimo principo schema. Buhalterinės apskaitos rūšys. Matai apskaitoje. Lietuvos Respublikos įmonių skirstymas. Turto esmė apskaitoje. Ekonominiai ištekliai. Turto sąvoka apskaitoje. Įmonės veiklos ciklas. Įmonės turto skirstymas. Nuosavybės sąvoka apskaitoje. Nuosavas kapitalas. Įmonės įsipareigojimai. Buhalterinės sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Buhalterinių sąskaitų esmė, sandara ir rūšys. Sintetinės ir analitinės apskaitos sąskaitų tarpusavio ryšys. Sąskaitų skirstymas pagal ekonominį turinį. Turto sąskaitos. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sąskaitos. Ekonominės veiklos rezultatų sąskaitos. Įrašų turto, įsipareigojimų ir nuosavybės sąskaitose taisyklės. Dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Buhalterinių sąskaitų planas ir jo struktūra. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Apskaitos proceso nuoseklumas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentų skirstymas. Buhalterinės apskaitos registrai ir jų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Specialieji apskaitos žurnalai. Apskaitos ciklo baigimas. Apskaitos proceso seka. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Skaityti daugiau
Apskaita (3)Buhalterinės apskaitos konspektai. Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės, uždaviniai, tikslai, Valdymo apskaita, Finansinė apskaita, Tarptautiniai apskaitos standartai, Apskaitos organizavimas ir tvarkymas, Apskaitos objektas ir metodas, Nuosavybė, Balansas, Turto esmė apskaitoje, Turto skirstymas, Ūkinės veiklos ciklas, Savininkų nuosavybė, Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei, Sąskaitos ir dvejybinis įrašas, Ūkinių operacijų taisyklės, Apyvartomis vadinamos operacijų sumos, Sąskaitų skirstymas, Apskaitos dokumentai ir registrai, Finansinės atskaitomybės reglamentavimas, Finansinės atskaitomybės sudėtis. Skaityti daugiau
Apskaita (30)Informacija. Apskaitos principai. Apskaitos reikalavimai. Sąskaitų planas sudarytas iš 10 klasių. Ryšys tarp sąskaitų ir finansinė atskaitomybė. Nuosavybės sąskaitos. Ekonominės veiklos rezultatų sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Lygybė. Pirminiai dokumentai. Balanso trūkumai. Apskaitos registras bei pateisinantys dokumentai. Apskaitos ciklas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Buhalterinės apskaitos registrai. Ilgalaikio turto esmė. Nusidėvėjimas ir amortizacija.. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainavimas. Formavimo savikaina. Nematerialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto rodiklis. Ilgalaikis finansinis turtas. Po vienerių metų gautinos sumos. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina. Sąskaitų koregavimas. Gamybos išlaidos skirstomos. Materialinių vertybių įsigijimas forminamas taip. Nebaigtos gamybos apskaita. Gatavų gaminių apskaita. Balanso klaidos. DU mokėjimo principai. DU skiriamas į 3 dalis. Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip. Nematerialaus turto apskaita. Atostogos tikslinės atostogos. Išskaitymas iš DU. Į neapmokestinamas pajamas neįskaitoma. Skolų įmonei apskaita. Išankstiniai mokėjimai Iš anksto sumokėtas pelno mokestis. Prekybos skolų apskaita. Abejotinų pirkėjo skolų apskaita. Skaityti daugiau
Apskaita (31)Darbo užduotis. Nustatyti stalų likučių vertę taikant FIFO (periodiškai ir nuolat), LIFO (periodiškai ir nuolat), V.K (nuolat) ir A.Į. metodus. FIFO metodas atsargas apskaičiuojant nuolat. Analitinė apskaitos kortelė. FIFO metodas atsargas apskaičiuojant periodiškai. LIFO metodas atsargas apskaičiuojant periodiškai. LIFO metodas atsargas apskaičiuojant nuolat. Vidutinių kainų metodas atsargas apskaitant nuolat (slenkančio vidurkio būdas). Konkrečių kainų metodas atsargas apskaitant nuolat. Skaityti daugiau
Apskaita (32)Įvadas. Apskaitos ypatybės. Apskaitos automatizavimas. Pastovios informacijos žinynų formavimas, kompiuterizuojant pinigų ir atsiskaitymų apskaitą. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaita (33)Darbo apmokėjimo forma. Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita. PVM esmė ir reglamentacija. PVM registravimas. PVM tarifai. Sąskaita – faktūra. PVM grąžinimas. Prekyba su narėmis. Intrastato grąžinimas. Atstovas mokesčių reikalams. PVM grąžinimas. PVM apskaita. Pajamu pripažinimas ir apskaita. Sąnaudų pripažinimo principai. Apskaita skirtingų tipų įmonėse. Pelno apmokestinimas. Apskaitos organizavimas perdirbimo įmonėse. Pelno apskaičiavimas bei paskirstymas. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas ir finansinių rodiklių apskaičiavimas pagal verslo apskaitos standartų pavyzdinę formą. Pelno (nuostolių) ataskaitos pertvarkymas pagal verslo apskaitos standartus. Finansinių ataskaitų turinys. Parengimo principai. Finansinės atskaitomybės subjektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansiniai metai. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės rengimą. Pasirengimas finansinės atskaitomybės sudarymui. Buhalterinės apskaitos procedūros finansinių metų pabaigoje. Apskaitos kompiuterizavimo galimybės. Valdymo sistema ir apskaita. Kompiuterizuota apskaita. Skaityti daugiau
Apskaita (34)Apskaitos reglamentavimas. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos reglamentavimas. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje (LR). Bendrieji apskaitos principai (BAP). Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Dokumentai, jų rūšys ir rekvizitai. Dokumentai, jų klasifikavimas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Specialieji apskaitos dokumentai. Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Apskaitos registrai. Sąskaitų planas ir jo struktūra. Sąskaitų plano struktūra. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas apskaitoje. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Turtas ir jo klasifikavimas. Turto klasifikavimas. Inventorizacija. Auditas. Audito darbo dokumentai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir jos parengimas. Skaityti daugiau
Apskaita (35)Užduotis. Ūkinių faktų registracija. Likučių balansas 2008-01-01. Ūkinių operacijų fiksavimo seka. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno nuostolio ataskaita (litais). Balansas (litais). Priedai. Paskolos sutartis. Įmonių turto draudimo liudijimas. Draudimo sutarties sąlygos. Mokėjimo sąskaita. PVM sąskaita-faktūra. PVM sąskaita-faktūra. Banko išrašas. Buhalterinė pažyma. Bendrasis žurnalas. Skaityti daugiau
Apskaita (36)Apskaitos politikos esmė ir sudėtinės dalys. Pinigų kasoje ir sąskaitose banke apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Paskolų apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita. Abejotinų skolų apskaita. Atsiskaitymų su valstybės iždu (išskyrus PVM) apskaita. Atsiskaitymų už pelno mokestį apskaita Atsiskaitymų už gyventojų pajamų mokestį apskaita Atsiskaitymų už kitus mokesčius apskaita Gautino ir mokėtino PVM apskaita. Atsikaitymas už PVM. PVM atskaita. Gautino (pirkimo) PVM apskaita. PVM atskaitos tikslinimas. PVM atskaita netikslinama. Mokėtino PVM apskaičiavimas. Atsiskaitymų už socialinį ir sveikatos draudimą bei įmokų į garantinų fondą apskaita. Darbo užmokesčio ir kitų darbuotojams mokėtinų sumų (ligos pašalpų, kompensacijų už atostogas, atostoginių) priskaitymo apskaita. Išskaitymų iš darbo užmokesčio apskaita. Kaupimų atostogoms apskaita. Atsargų įkainojimas apskaitoje ir sudarant finansinę atskaitomybę. Atsargų apskaitos būdai. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų analitinė ir sintetinė apskaita. Atsargų apskaita. Atsargų registravimas nuolatiniu ir periodiniu būdu. Pirktų atsargų nuolaidų ir nukainojimų apskaita. Biologinio turto įkainojimas ir apskaita. Žemės ūkio produkcijos įkainojimas ir apskaita IMT pripažinimo kriterijai ir įkainojimas (perkant išsimokėtinai, mainų atvejais, dovanojimo atveju, IMT gautas kaip savininkų įnašai, IMT pasigaminimo atveju). Nenaudojamo IMT apskaita. IMT perkainojimo rezultatų apskaita ir IMT vertės sumažėjimo apskaita. Lizingo apskaita. Informacinių technologijų (IT) nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo (būdai) metodai. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo. Rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto sukūrimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitų vėlesnių išlaidų. Apskaita. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir nurašymas. Finansinis turtas. Finansiniai įsipareigojimai. Pirminis finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas. Pirminis finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Paskesnis finansinio turto įvertinimas. Paskesnis finansinių įsipareigojimų įvertinimas. Finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo nurašymas. Finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo tikroji vertė. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaita ir paskirstymas. Gyvulininkystės gamybos išlaidų, produkcijos apskaita. Pramoninės gamybos apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo kriterijai. Produkcijos ir kitų prekių bei paslaugų pardavimo savikainos apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita. Produkcijos ir kitų prekių bei paslaugų pardavimo pajamų apskaita. Finansinės, investicinės ir kitos veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Kitos veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinių rezultatų apskaita. Pelno paskirstymo apskaita. Pelno paskirstymo pagrindinės korespondencijos. Akcijų priedų apskaita. Įstatinio (pagrindinio, akcinio) kapitalo. Formavimas, didinimas, mažinimas ir registravimas apskaitoje. Perkainojimo rezervo sudarymo ir panaudojimo apskaita. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kiti rezervai iš pelno. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Atidėjimų apskaita. Balanso sudarymas. Pelno(nuostolio)ataskaitos sudarymas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų sudarymas. Pinigų srautų ataskaitų sudarymas. Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų pateikimas. Finansinė įmonės veikla. Skaityti daugiau
Apskaita (37)Kuo svarbi informacija versle? Buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Kokias pagrindines funkcijas atlieka apskaita? Kokią informaciją kiekybinę ar kokybinę pateikia buhalterinė apskaita? Apskaitinės informacijos vartotojai. Išoriniai vartotojai. Vidiniai vartotojai. Kokie matai dominuoja apskaitoje? Kaip klasifikuojami matavimo vienetai apskaitoje? Kuo skiriasi finansinė ir valdymo apskaita? Tarptautiniai apskaitininkų federacijos patvirtinti apskaitininkų etikos kodekso principai. Konfidencialumo principas. Kuo svarbus apskaitos reglamentavimas ir kas jį vykdo? Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos. Apskaitos standartai. Tarptautinis lygmuo. Apibrėžkite ekonominių išteklių kategoriją? Turto apskaitoje kategorija? Koks svarbiausias skiriamasis ekonominių išteklių ir turto požymis? Kodėl apskaita neįvertina samdomų įmonės darbuotojų intelekto? Pagrindinė apskaitinė lygybė ir jos sudėtinės dalys. Kaip iš apskaitinės lygybės duomenų apskaičiuoti kaip veikia savininkų nuosavybė. Kodėl skolintojų nuosavybė apskaitoje dar vadinama įsipareigojimais? Išvardinti svarbiausius įmonės turto klasifikavimo požymius? Į kokias svarbiausias grupes skirstomas įmonės turtas pagal šiuos požymius? Kuris požymis naudojimo laikas ar kaina - nulemia turto skirstymą į ilgalaikį ir trumpalaikį? Kuo skiriasi ilgalaikio turto pradinė vertė nuo likvidacinės? Kuo skiriasi ilgalaikio turto pradinė vertė nuo likutinės? Kas yra ilgalaikio turto nusidėvėjimas? Ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaitoje? Kodėl sakome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, bet ne ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos? Kaip ilgalaikio turto nusidėvėjimas veikia savininkų nuosavybę? Kuo prasideda ir baigiasi kiekvienas ūkinės veiklos ciklas? Paaiškinkite ūkinių faktų savoką? Koks ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių skiriamasis bruožas? Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bendras bruožas. Ūkiniais įvykiais. Ūkinėmis operacijomis. Bendrųjų apskaitos principų esmė. Bendrieji apskaitos principai. Pajamos. Įplaukos. Sąnaudomis. Išlaidos. Pakomentuokit pajamų ir sąnaudų kaupimo principo esmę. Reikalavimai, apskaitinei informacijai. Svarbumas. Kas tai finansinė atskaitomybė? Pagal kokius požymius gali būti suklasifikuota finansinė atskaitomybė? Reglamentuotos finansinės atskaitomybės formos. Ką rodo įmonės balansas? Ką rodo pelno (nuostolių) ataskaita? Kodėl balansą siejame su ataskaitinio laikotarpio pabaiga, o pelno (nuostolių) ataskaitą- su visu ataskaitiniu laikotarpiu? Apibūdinkite paaiškinamąjį raštą. Kodėl stengiamasi suvienodinti įmonių finansinę atskaitomybę net tarptautiniu lygiu? Iš ko sudaryta skolintoji nuosavybė (įsipareigojimai)? Kokios savininkų nuosavybės sudėtinės dalys? Kam reikalinga pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita? Kas yra identifikavimas apskaitoje? Kas yra dokumentas? Kam naudojami pirminiai dokumentai? Kodėl pirminiams apskaitos dokumentams keliami ypatingi reikalavimai? Išvardyti pirminių apskaitos dokumentų rekvizitus. Ar galimi ūkiniai įvykiai, tiesiogiai nepatvirtinti jokiais dokumentais? Kaip yra pasirašomi pirminiai apskaitos dokumentai? Kaip gali būti taisomos klaidos pirminiuose apskaitos dokumentuose? Kokias žinote pirminių apskaitos dokumentų rūšis? Skaityti daugiau
Apskaita (38)Parduotų ir pirktų prekių grąžinimo bei nukainojimo, pirkimų pardavimų nuolaidų taikymo dokumentavimas. Pirkėjo diabetinė pažyma. Pardavėjo kreditinė pažyma. Pelno (nuostolių) paskirstymo atvejai. Iš dalies atliktų ir užbaigtų darbų būdai. Iš dalies atliktų darbų būdas. Užbaigtų darbų būdas. Kai kurie pajamų ir sąnaudų pripažinimo atvejai. Kai kurie pajamų pripažinimo atvejai. Kai kurie sąnaudų pripažinimo atvejai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Kasos knyga. Trumpalaikės pirkėjų skolos. Skaityti daugiau
Apskaita (39)Įvadas. Tikslas – atlikti įmonės vieno mėnesio buhalterinę apskaitą. Užduotis: UAB "Maga" sąskaitų likučiai gruodžio 1 dienos. Gruodžio mėnesio ūkinės operacijos. Pagal pateiktus duomenis reikia: gruodžio 1 dienos likučius perkelkite į didžiosios knygos sąskaitas. Ūkines operacijas užregistruokite Bendrame žurnale ir Didžiosios knygos sąskaitose. Atlikite gruodžio mėnesio koreguojančius įrašus: pastatas per mėnesį nusidėvi 950 Lt., įrangos nusidėvėjimas 360 Lt., gruodžio mėnesio prenumerata 320 Lt., priskaitytos banko palūkanų sąnaudos. Sudarykite darbinę atskaitomybės lentelę. Sudarykite gruodžio 31 dienos balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Bendrasis žurnalas gruodžio mėnesio koreguojantys įrašai. Didžiosios knygos sąskaita. Darbinė atskaitomybės lentelė. Mėnesio pelno (nuostolių) ataskaita. Gruodžio mėnesio balansas. Išvados. Skaityti daugiau
...