Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos namų darbai
Apskaitos namų darbai

(115 darbai)

Buhalterinė apskaita (19)Įvadas. Buhalterinės apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentai. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaita. Analitinė ir sintetinė apskaita. Uždavinys: Suskirstyti materialines vertybes į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Sudaryti buhalterinį balansą spalio 1 d. Atvaizduoti spalio mėnesio buhalterines operacijas. Buhalterinėse sąskaitose; išvesti sąskaitų likučius lapkričio 1 d. ir sudaryti buhalterinį balansą lapkričio 1 d. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (2)Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai. Buhalterinės apskaitos registrai. Buhalterinės apskaitos registrų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Finansinių ataskaitų rodiklių analizė. Trumpalaikis turtas. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo apmokėjimo formos. Priėmimo į darbą dokumentai. Apmokėjimo už darbą apskaita. Mokesčiai iš darbo užmokesčio. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (20)Išvardinkite reikalavimus keliamus apskaitinei informacijai ir juos apibūdinkite. Užrašykite fundamentinę apskaitos lygybę ir apibūdinkite jos sudėtines dalis. Paaiškinkite, kuo skiriasi sąnaudų ir išlaidų kategorijos apskaitoje. Paaiškinkite Bendrųjų apskaitos principų esmę. Pagal apskaitos duomenis nustatykite, kurie iš šių teiginių neatitinka bendrųjų apskaitos principų. Sudarykite ūkinių operacijų įtakos apskaitos lygybei lentelę. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (3)Buhalterinės apskaitos objektas. Buhalterinės apskaitos dokumentai. Turtas ir jo savininkai. Užduotys. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (9)Buhalterinės apskaitos namų darbai. Pratęskite lentelės pildymą, priskirdami tam tikrus požymius įvairioms verslo įmonėms. Pagal pateiktą schemą paaiškinkite įmonės ir jos partnerių ryšius. Kiti uždaviniai. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: kompiuterių pardaviamas ir taisymas UAB "Gita"Balansas. Reikia. Papildoma informacija. UAB "Gita" bendrasis žurnalas. UAB "Gita" didžiosios knygos sąskaita. Uždarantys įrašai. UAB "Gita" pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Gita" balanso ataskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: kompiuterių prekybos UAB "Gita"Sąlyga. Bendras žurnalas. Lėktuvėliai. Bandomas balansas. Koreguojantieji įrašai. Uždarantieji įrašai. Darbinė lentelė. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Diana"Užduotis: sudaryti lenteles iki pelno (nuostolių) ataskaitos ir nustatyti, ar įmonė dirba pelningai. UAB "Diana" bendrasis žurnalas. Koregavimai. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Gika" (2)UAB "GIKA" bandomasis balansas. Bendrasis žurnalas (BŽ). Didžiosios knygos sąskaitos (DKS). Bandomasis balansas. Bandomasis balansas su koreguojančiais įrašais. UAB "GIKA" darbinė atskaitomybės lentelė už gruodžio mėnesį. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Kopos"Įmonės aprašymas. UAB "Kopos" naudojamas sąskaitų planas. UAB "Kopos" 2008 metų spalio mėnesio 31 dienos likučiai. Lapkričio mėnesį įmonė atliko tokias ūkines operacijas. Reikia: Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. Atlikti koreguojančius įrašus. Sustatyti Pelno (nuostolio) ataskaitą ir Balansą. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio bendrasis žurnalas. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio bandomasis balansas. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio koreguojantys įrašai. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio patikslintas bandomasis balansas. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio pelno (nuostolio) ataskaita. UAB UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Rasa"Balansas. Programinės įrangos įsigijimo savikaina. Programinės įrangos vertės amortizacija. Pastatai ir statiniai. Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas. Transporto priemonių įsigijimo savikaina. Pirktos prekės, skirtos perparduoti. Pirkėjų įsiskolinimas. Gautinas PVM. Sąskaitos bankuose. Kasa. Kapitalas. Rezervai. Nepaskirstytasis pelnas. Suvestinės sąskaitos. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Finansinės skolos kredito įstaigoms. Skolos tiekėjams. Pelno mokesčio įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinas PVM. Parduotų prekių pajamos. Parduotų prekių savikaina. Palūkanų sąnaudos. Ataskaitinių metų pelno mokestis. Analitinės sąskaitos. Gėrimas Žemuoginis. Gėrimas Buratinas. Gėrimas Tonikas. Gėrimas Coca Cola. Skolos AB Urmas. Skolos AB "Rūta". UAB Rasa Pelno (nuostolių) ataskaitą už 2009 m. vasario mėnesį. Žiniaraštis. 3 užduotis. Pagal pateiktus duomenis užveskite ŽŪB "Rūta" atsargų apskaitos žiniaraščius buhalterinių sąskaitų Atsargų apskaitos žiniaraščio pavyzdys: 4 užduotis. UAB "Miglė" ilgalaikio turto likučiai 2009 metais. Vasario mėnesį įvykusioms operacijoms nurodykite buhalterinius įrašus. Apskaičiuokite ilgalaikio turto objektų nusidėvėjimą vasario mėnesį. Visų ilgalaikio turto objektų likvidacinė vertė lygi 1,00 Lt. Sunkvežimis vasario mėnesį nuvažiavo 3000 km. Apskaičiuokite kiekvieno objekto sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Rytas" ir "UAB "Aušra"Buhalteriniai įrašai. Sąskaitos. Balansinių sąskaitų apyvartų suvestinė. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Romesta"Bandomasis balansas (dauginta iš 0,3) UAB "Romesta". UAB "Romesta" bendrasis žurnalas. UAB "Romesta" didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Romesta" darbinė atskaitomybės lentelė. Bandomasis balansas UAB "Romesta". Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Skanėstas"Įvadas. Apskaitos pagrindiniai elementai. Apskaitos proceso etapai. Apskaitos pagrindinės sąvokos. Praktinė užduotis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitų knyga. Bandomasis balansas. Koreguojantys įrašai. Patikslintas bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita. Atsargų metodas FIFOĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. Temos išdėstymas. Atsargų apskaita. Atsargos. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikaina. Grynoji galimo realizavimo vertė. Paslaugų teikėjo atsargų savikaina. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įvertinimo metodas pagal paskutinių pirkimų kainas (FIFO). FIFO metodo pranašumai ir trūkumai. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas UAB "Interverslas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos pagrindai (2)Buhalterinio balanso turinys ir informacijos naudojimas. Sąskaitų klasifikavimas pagal paskirtį ir panaudojimo būdą. Apskaitos formos. Buhalterinės atskaitomybės esmė, sudėtis, sudarymas ir pateikimas. Racionalaus buhalterijos darbo organizavimo principai. Skaityti daugiau
Darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas: UAB "Sparta"Įvadas. Darbo objektas: UAB "Sparta" darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB "Sparta" darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimą. Produkcijos savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos planavimas. UAB "Sparta" gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas. UAB "Sparta" trumpa charakteristika. UAB "Sparta" gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Bendras žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ir darbo užmokesčio apskaitaĮvadas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Skaičiavimai. Bendrasis žurnalas. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaitaĮvadas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Petras Petraitis. Jonas Jonaitis. Bendras žurnalas. Skaityti daugiau
...