Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos namų darbai
Apskaitos namų darbai

(115 darbai)

Valdymo apskaita (12)Išlaidų apibūdinimas ir apskaita. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Išlaidų apskaita. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Išlaidų elgesys. Išlaidų elgesio samprata. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Mišrios išlaidos. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Pelno (pajamų) ataskaita. Apskaičiuoti: vieno gaminio vieneto dalinį pelną; lūžio tašką atitinkantį produkcijos kiekį; saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kainą; kokia kaina turi būt parduodamos pakuotės, kad gauti 20 000 Lt. pelną visiškai panaudojant gamybos pajėgumą. 4 uždavinys. Nulinio lygio analizė. Pirmojo lygio analizė. Antrojo lygio analizė. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (15)Įvadas. Valdymo apskaita: AB "Baldų namai". Pridėtinės išlaidos. Bendros visai įmonei netiesioginių išlaidų paskirstymo bazės. Pastato išlaikymo išlaidos. Elektros energijos sunaudojimas. Pastato draudimas. Bendras visų darbuotojų darbo užmokestis. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Netiesioginių išlaidų paskirstymas tiesioginiu būdu. Remonto padalinio išlaidos. Pardavimo padalinio išlaidos. Baldų priežiūros padalinio išlaidos. Konsultavimo padalinio išlaidos. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Netiesioginių išlaidų paskirstymas nuosekliuoju būdu. Naujos baldų priežiūros padalinio pridėtinės išlaidos. Naujos dalių pardavimo padalinio pridėtinės išlaidos. Naujos konsultavimo padalinio pridėtinės išlaidos. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Pridėtinių išlaidų norma. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (16)Įvadas. UAB "Batų sala" istorija. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Gaminio savikainos paskaičiavimas. Nuoseklusis metodas. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Gaminio savikainos paskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (20)Kokios yra svarbiausios valdymo apskaitos funkcijos? Kuo skiriasi valdymo apskaita nuo finansinės apskaitos? Kokia savybė skiria "kaštų" sąvoką nuo "išlaidų"? Kaip valdymo apskaita padeda vadovams priimti sprendimus? Koks yra kaštų apskaitos sistemos tikslas ir funkcijos? Koks yra kaštų centrų vaidmuo kaštų apskaitoje ir atskaitomybėje? Kokie yra kaštų apskaitos proceso elementai? Kas yra kaštų indefikavimas? Kas yra valdymo apskaitoje svarbiausioji sudedamoji dalis? Kur fiksuojamas kaštų susidarymas? Kas yra jungtinės išlaidos? Kas yra kaštų sankaupa ir kur ji atsispindi? Kaip paaiškintumėte kaštų absorbavimo terminą? Kaip suprantate pastoviuosius ir kintamus kaštus? Kas yra pastovių ir kintamų išlaidų (kaštų) pokyčio analizė? Kokios būna pelno ir nuostolio zonos? Kas yra kaštų paskirstymo bazė ir kaip ji nustatoma? Kas sudaro bendruosius kaštus ir laikotarpio kaštus? Kokioje sistemoje supaprastinama tiesioginių kaštų ir darbo kaštų apskaita? Kas sudaro pirmojo tipo gamybines įmones? Kas sudaro antrojo tipo gamybines įmones? Kaip suprantate tiesiogines ir netiesiogines išlaidas? Kaip tiesiogines gamybos išlaidas apskaityti ir priskirti pagamintiems produktams? Kokie netiesioginių gamybos išlaidų apskaitos ir paskirstymo būdai? Koks yra kainos nustatymas kaštų apskaitos kontekste? Ką apima pardavimo pajamų sąvoka? Kas yra inkrementiniai kaštai? Kaip paaiškintumėte sąvoką kaštai plius kainodara? Kas yra tikslinė kainodara ir tikslinė kaštų apskaita? Kas yra saugumo riba ir kaip ją apskaičiuoti? Kas yra kontribucija? Kaip skirstomi kaštai pagal vieno ir dviejų rodiklių metodą? Ką žinote apie kainos nustatymą kai reikalaujama investicijų grąžą (ROI) paremta kainodara? Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (22)Valdymo apskaitos namų kontrolinis darbas VI variantas. 1 užduotis. Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Sudaryti pajamų ataskaitą. 2 užduotis. Apskaičiuoti, kaip bus paskirstytos kompleksinės išlaidos A ir B gaminiams, jeigu įmonė taiko pardavimo kainų paskirstymo metodą. Apskaičiuoti, kaip bus paskirstytos kompleksinės išlaidos A ir B gaminiams, jeigu įmonė taikytų natūrinų matų išlaidų paskirstymo metodą. 3 užduotis. Sudaryti nulinio, pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Atlikti biudžetų analizę. 4 užduotis. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Apskaičiuoti, kiek grynųjų pajamų per praėjusius metus uždirbo įmonė. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką Lt ir vnt. Apskaičiuoti įmonės grynąsias pajamas, kai bus parduota 50000 vnt gaminių. 5 užduotis. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą, jeigu įmonė taiko pilnąją savikainos skaičiavimo sistemą. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą, jeigu įmonė taiko ribinę savikainos skaičiavimo sistemą. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (9)Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti pridėtinių išlaidų sąmatą. Pridėtinių išlaidų suma = 1 900+2 000+20 000+4 500= 28 400 Lt. Apskaičiuoti veiklos sąnaudas. Veiklos sąnaudos = 10 000+15 000+1 500+3 500 = 30 000 Lt. Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti, kiek gaminių reikės parduoti, kad uždirbti 20 000 Lt. pelno. Pertvarkyti pelno (nuostolio) ataskaitą į ribinio (dalinio) pelno ataskaitą. Apskaičiuoti įmonės ribinio (dalinio) pelno koeficientą. Apskaičiuoti vieno gaminio ribinį (dalinį) pelną. Pabaigti biudžetus, apskaičiuoti nukrypimus nuo biudžeto, nurodyti palankius ir nepalankius nukrypimus. Parengti nulinio, pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Apskaičiuoti kokie yra biudžetiniai ir faktiniai rodikliai. Pardavimų pajamos, dalinis pelnas, veiklos pelnas. Apskaičiuoti nukrypimus nuo pagrindinių medžiagų išlaidų dėl kainų pokyčio. Paskirstyti aptarnaujančio padalinio – transporto baro padarytas sausio mėnesio išlaidas. Išlaidų paskirstymo koeficientas. Paskirstyti aptarnaujančio padalinio – transporto baro padarytas sausio mėnesio išlaidas. Apskaičiuoti užsakymo A savikainą. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos sistemos ir jų skiriamieji bruožaiLabiausiai žinomos BAS klasifikacijos sukurtos. Apskaitos sistemas mokslininkai skirsto dažniausiai atsižvelgdami. Reikėtų pabrėžt socialinės aplinkos faktorius, kurie lemia buhalterinės apskaitos sistemų įvairovę. Buhalterinės apskaitos sistemų klasifikacija. Anglų – amerikiečių apskaitos sistema. Kontinentinė apskaitos sistema. Kontinentinei apskaitos sistemai prisikaromos šalys. Lotynų Amerikos apskaitos sistemai prisikaromos šalys. Skaityti daugiau
Veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė"Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio turto straipsnių dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" trumpalaikio turto straipsnių dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo bei ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo straipsnių dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" bendrojo, veiklos ir grynojo pelno (nuostolio) dinamika 2008 – 2010 metais. Vertikali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio ir trumpalaikio struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio turto struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė"trumpalaikio turto struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikių įsipareigojimų struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" trumpalaikių įsipareigojimų struktūra 2007 – 2009 metais. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Skaityti daugiau
Veiklos sričių apskaitos ypatumaiPelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos panašumai ir skirtumai. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo ir jo finansavimo apskaitos ypatumai. Ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtų lėšų išlaidų ir pinigų apskaitos tarpusavio derinimo ypatumai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos ypatumai. Atsargų apskaitos ypatumai biudžetinėse įstaigose. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pagrindiniai viešųjų ir biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymo skirtumai. Veiklos rezultatų ataskaitų rodikliai ir jų sudarymo ypatumai viešosiose įstaigose. Veiklos rezultatų ataskaitų rodiklių skirtingumas ir panašumas. Skaityti daugiau
Vėjo elektrinių parko ekonominių rodiklių skaičiavimasApskaičiuoti šiuos naujai statomo vėjo elektrinių parko ekonominius rodiklius: Sumines vėjo elektrinių parko kapitalines investicijas K. Metines vėjo elektrinių parko techninės priežiūros išlaidas. Metinį vėjo elektrinių parko nusidėvėjimą. Metinį turto mokesčio dydį. Suminius metinius kaštus. Metinę elektros energijos gamybą. Metines pajamas už parduotą elektros energiją. Metinį pelną. Metinį pelno mokestį. Paskolos grąžinimo grafiką (grąžinimas pastovus): paskolos ir palūkanų dalies pasiskirstymą kiekvienais metais (pateikti ir grafiškai). Grynųjų pinigų srautą. Vidutinius svertinius kapitalo kaštus (WACC). Vidinę pelno normą. Vėjo elektrinių parko nediskontuotą ir diskontuotą atsipirkimo laiką. Projekto grynąją diskontuotą (esamąją) vertę. Sudaryti projekto balansą. Apskaičiuoti ribinę elektros energijos supirkimo kainą, kuriai esant projektą yra tikslinga įgyvendinti. Atlikti projekto jautrumo analizę, apskaičiuojant vidinę pelno normą. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo apskaita: AB "Estelita"Įvadas. Uždavinio sąlyga. Įmonės balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (5)Darbo tikslas: Išnagrinėti 2, 3, 9, 11, 12 ir 13 verslo apskaitos standartus. 9-tasis verslo apskaitos standartas "Atsargos". Priskyrimo požymiai. Atsargų turto įsigijimo savikaina. 12-tasis verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". Priskyrimo požymiai. Įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. 13-tasis verslo apskaitos standartas. "Nematerialusis turtas". Priskyrimo požymiai. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizacija. 2–asis verslo apskaitos standartas "Balansas". 3-verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". 10-verslo apskaitos standartas "Pajamos". 11-tasis verslo apskaitos standartas "Sąnaudos". Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito etapaiĮvadas. Vidaus audito etapai. Audito strategija. Susipažinimo su įmonės veikla. Audito plano sudarymas. Strateginis planas. Audito medžiagos rinkimas. Tikrinimo etape. Audito išvados parengimas ir pasirašymas. Audito kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito politinė pusėPolitika vidaus audito procese. Politikos samprata. Politika ir valdymas vidaus audite. Politika ir auditorius. Audito komisijos. Vidaus audito etikos kodeksas. Skaityti daugiau
Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansaiĮvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartinis žymėjimas. Darbo užmokesčio priskaitymas. Darbo užmokesčio už kasmetines ir nepanaudotas kasmetines atostogas priskaitymas ir mokėjimas. Ligos pašalpos skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
...