Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Apskaita (4)Excelio byla. Intensyviose studijose Jafimovo užduodamas 2 namų darbas. Excel skaičiavimai. Likučiai laikotarpio pradžiai. Operacijos pavadinimas. Ūkinės operacijos. Registrai. Bendrasis žurnalas. Balansai. Skaityti daugiau
Apskaita (5)Apskaitos pagrindų antras namų darbas variantas nr. 5. Kokią funkciją atlieka apskaitos registrai? Kaip registruojamos apskaitoje atlyginimų sąnaudos? Uždavinys Nr. 1: Užregistruoti mėnesio ūkines operacijas bendrajame žurnale; Surašyti į sąskaitas likučius mėnesio pradžioje; Perkelti duomenis iš bendrojo žurnalo į didžiosios knygos sąskaitas; Sudaryti mėnesio bandomąjį balansą; Parengti mėnesio pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą. Uždavinys Nr. 2: Viską surašyti į didžiosios knygos sąskaitas; Suskaičiuoti sąskaitų likučius ir sudaryti mėnesio bandomąjį balansą; Atlikti koreguojančiuosius įrašus sąskaitose; Patikslinti sąskaitų likučius po koregavimo ir sudaryti koreguotą bandomąjį balansą. Uždavinys Nr. 3: Užregistruoti mėnesio ūkines operacijas bendrajame žurnale; Perkelti duomenis į didžiosios knygos sąskaitas; Sudaryti bandomąjį balansą darbinėje atskaitomybės lentelėje; Užregistruoti koreguojančiuosius įrašus bendrajame žurnale, sąskaitose ir darbinėje atskaitomybės lentelėje; Užbaigti pildyti darbinę atskaitomybės lentelę; Uždaryti mėnesio sąnaudų ir pajamų sąskaitas; Parengti mėnesio pelno (nuostolio) ataskaitą ir mėnesio balansą. Skaityti daugiau
Apskaita (6)Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Finansinės atskaitomybės esmė. Finansinės atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai. Metinės finansinės atskaitomybės turinys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Juridinio asmens teisių turinčių įmonių metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinės finansinės atskaitomybės paskelbimas. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Operacijų registravimas žurnaluose. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sąskaitų koregavimai. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita. Skaityti daugiau
Apskaita (7)Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Valdymo apskaita. Finansinė apskaita. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Pelnas. Įmonės finansinės kontrolės sistema. Planavimas. Informacinė planavimo bazė. Įmonės planų sistema. Kaštų planavimas. Kaštų klasifikavimas. Bendrųjų kaštų apskaičiavimas pagal rūšis. Gamybos išlaidų apskaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Kaštų kalkuliavimas pagal gaminius. Produkcijos vieneto kalkuliacija (skaičiavimas). Kontrolė. Kontrolės procesas. Planinių dydžių apskaičiavimas. Faktiškos būklės matavimas. Koregavimo priemonių nustatymas. Kontrolės metodai ir formos. Kontrolės formų klasifikavimas. Statistinė kokybės kontrolė. Broko apskaita ir analizė. Koregavimas. Koregavimo samprata. Gamybos dispečeriavimas. Įmonės dispečerinės tarnybos darbo organizavimas. Personalo valdymo ir organizavimo esmė. Personalo vadyba. Bendras marketingo apibūdinimas. Gaminių atnaujinimą lemiantys veiksniai ir sistema. Gaminio marketingas ir naujų gaminių kūrimas. Naujų gaminių reikalingumas įmonės gamintojos požiūriu. Gamybinės programos struktūros analizė. Gaminio gyvavimo ciklas ir pardavimai. Kainų politika ir pardavimai. Personalo formavimo Ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo sauga. Personalo valdymo turinys, pažinimas ir motyvavimas. Valdymo stilius ir elgsena. Darbo organizavimas. Darbo normavimas. Atlyginimas už darbą. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Įmonės plėtros principai. Įmonės reorganizavimas. Įmonės krizės samprata. Krizės priežastys. Krizių valdymo modeliai. Įmonės likvidavimo būdai. Įmonės bankrutavimas. Bankroto bylos iškėlimas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Taikos sutartis ir likvidavimas. Skaityti daugiau
Apskaita (8)Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Sąskaitos kaip klasifikavimo požymiai ir apskaitos registrai. Sąskaitų tipai. Darbinės atskaitomybės lentelė. Balansas. Skaityti daugiau
Apskaita (9)Įvadas. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Lietuvos respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Verslo apskaitos standartai. Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas. Bendrieji apskaitos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaita biudžetinėse įmonėseBiudžetinių įstaigų išlaidų sąmatos vykdymo buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Biudžetinės įstaigos ir jų steigimo tvarka. Apskaitos politika. Apskaitos dokumentai. Biudžetinių įstaigų buhalterijų darbo organizavimas. Biudžetinėse įstaigose taikomos apskaitos formos. Memorialinė orderinė apskaitos forma. Didžioji knyga, jos pildymo tvarka. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Biudžetinių įstaigų pavyzdinis sąskaitų planas. Finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų išlaikomų iš valstybės. Biudžeto finansavimo tvarka. Tiesioginis finansavimas iš valstybės biudžeto. Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Piniginių lėšų ir išlaidų apskaita. Kasos operacijos ir jų apskaita. Kitos piniginės lėšos ir jų apskaita. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. Biudžetinių įstaigų vykdomi atsiskaitymai ir jų apskaita. Atlyginimų nustatymo tvarka. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atsiskaitymai su stipendininkais. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Atsiskaitymai už trūkumus. Tiksliniai atsiskaitymai. Kiti atsiskaitymai. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Ilgalaikis turtas ir jo apskaitos uždaviniai. Ilgalaikio turto analitinė apskaita. Ilgalaikio turto įsigijimas ir jo apskaita. Išperkamosios nuomos būdu įsigytas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Finansinis turtas. Atsargos ir jų apskaita. Gaminiai ir produkcija. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Materialinių vertybių inventorizacija. Ne biudžeto lėšos. Gaminiai ir produkcija. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Biudžetinių įstaigų atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis. Skaityti daugiau
Apskaita individualioje įmonėjeApskaitos esmė. Apskaitos sistema. Apskaitos registrai. Įrašai ūkinių operacijų registravimo žurnale. Materialiojo turto apskaita. Skolų apskaita. Įmonės įkūrimo pradžia. Kasos operacijos. Ilgalaikis turtas. Darbo apmokėjimas. Valiutinės operacijos. Komandiruotės. Kelių ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Apskaitos ypatumai prekybos įmonėse. Apskaitos ypatumai viešojo maitinimo įmonėse. Apskaitos ypatumai gamybos įmonėse. Skaityti daugiau
Apskaita individualioje įmonėje (2)PowerPoint pristatymas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Tyrimo metodai. Uždaviniai. Apskaitos reglamentavimas. Įplaukų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėse. Turto apskaita. Nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita. Savininkų nuosavybės pasikeitimas. Veiklos rezultato deklaravimas. Skaityti daugiau
Apskaita ir analizėSavarankiškas darbas. Užduotys: Išnagrinėti temą: Įmonės veiklos analizės šaltiniai. Pagal pasirinktos įmonės " X " finansinę atskaitomybę apskaičiuoti pelningumo rodiklius ir paaiškinti gautas reikšmes. Įvadas. Įmonės veiklos šaltiniai. Išvados. Pelningumo rodikliai. 2004 m. III ketvirčio įmonių pelningumas Lietuvoje. UAB "IEVA" pelningumo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Apskaita pagal atsakomybės centrusĮvadas. Apskaita. Atsakomybės centrų apibūdinimas. Atsakomybės centrai, jų klasifikavimas. Atsakomybės centrų sudarymo principai ir kriterijai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaita prekybinėse ir gamybinėse įmonėseĮvadas. Prekybos įmonių esmė ir apskaita. Prekybos įmonės, jų rūšys. Pardavimai ir pirkimai. Atsargų apibūdinimas, sudėtis, įkainojimas. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos būdai. Pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. Netiesioginių mokesčių apskaita. Muitai ir akcizai. Pridėtinės vertės mokestis. Perdirbimo įmonių esmė ir apskaita. Perdirbimo įmonių charakteristika. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Materialinių išlaidų nurašymas į produkcijos savikaina. Darbo užmokesčio ir kitų išlaidų nurašymas į produkcijos savikainą. Gamybos išlaidų skirstymas. Nebaigtos gamybos apskaita. Nebaigtos produkcijos apskaita. Pagamintos produkcijos savikaina. Veiklos sąnaudų apskaita. Skaityti daugiau
Apskaita prekybos ir gamybos įmonėseĮvadas. Prekybos įmonių esmė ir apskaita. Prekybos įmonės, jų rūšys. Pardavimai ir pirkimai. Atsargų apibūdinimas, sudėtis, įkainojimas. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos būdai. Pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. Netiesioginių mokesčių apskaita. Muitai ir akcizai. Pridėtinės vertės mokestis. Perdirbimo įmonių esmė ir apskaita. Perdirbimo įmonių charakteristika. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Materialinių išlaidų nurašymas į produkcijos savikaina. Darbo užmokesčio ir kitų išlaidų nurašymas į produkcijos savikainą. Gamybos išlaidų skirstymas. Nebaigtos gamybos apskaita. Nebaigtos produkcijos apskaita. Pagamintos produkcijos savikaina. Veiklos sąnaudų apskaita. Skaityti daugiau
Apskaita UAB "Kompiuteriai"Uždavinys. UAB "Kompiuteriai" prekiauja kompiuteriais. Šios bendrovės sąskaitų likučiai 20x8 metų vasario 1 dieną. Per vasario mėnesį atliktos šios ūkinės operacijos. Reikia atlikti: Užregistruoti ūkines operacijas bendrajame žurnale. Atlikti koreguojančius įrašus: PVM koregavimas. Nurašyti parduotų prekių savikainą. Duomenis perkelti į didžiosios knygos sąskaitas. Sudaryti darbinę atskaitomybės lentelę. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą už vasario mėnesį. Sudaryti balansą 20x8 metų vasario 28 dienos. Sąskaitų planas. Bendrasis žurnalas. Koreguojantys įrašai. Didžiosios knygos sąskaitos. Už 20x8 metų vasario mėnesį balansas. Už 20x8 metų vasario mėnesį pelno (nuostolių) ataskaita. Darbinė atskaitomybės lentelė. Skaityti daugiau
Apskaita verslo įmonėjeĮvadas. Turtas. Turto sąvoka, jo kilmė ir formavimosi prielaidos. Turto formos ir principai, nuosavybės teisės į turtą. Turto samprata įmonės apskaitos tvarkymo sistemoje. Turto klasifikavimas. Apskaita. Apskaitos sistemos efektyvumo sąlygos, uždaviniai, principai. Buhalterinės apskaitos rūšys, jos organizavimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaita: įmonė "Elementas"Duota: įmonės "Elementas" sąskaitų likučiai. Registruojame ūkinės operacija Didžiojoje knygoje. Koreguojančius įrašus atliekame balandžio 30 d. Įmonės "Elementas" balansas. Skaityti daugiau
Apskaita: UAB "Audimas"UAB "Audimas" gamina sportinius kostiumus. Šios įmonės 200X m. rugpjūčio mėn. sąskaitų likučiai: Paprastosios akcijos 143000 Lt, Įrenginiai 134400 Lt, Įrenginių susidėvėjimas (-) 24000 Lt, Nepaskirstytasis pelnas 21300 Lt, Medžiagos 45000 Lt, Skolos tiekėjams 12000 Lt, Mokėtini mokesčiai 1400 Lt, Pinigai 94 300 Lt, Mokėtini atlyginimai 72000 Lt. Rugsėjo mėn. atliktos tokios ūkinės operacijos. Reikia: Užregistruoti UAB "Audimas" rugsėjo mėn. ūkines operacijas bendrajame žurnale. Perkelti duomenis iš bendrojo žurnalo į Didžiosios knygos sąskaitas. Sudaryti bandomąjį balansą (darbinėje atskaitomybės lentelėje). Užregistruoti koreguojančius įrašus bendrajame žurnale, sąskaitose ir darbinėje atskaitomybės lentelėje. Užbaigti pildyti darbinę atskaitomybės lentelę. Uždaryti rugsėjo mėn. sąskaitas. Parengti UAB "Audimas" 200x m. rugsėjo pelno (nuostolio) ataskaitą ir rugsėjo 30 d. balansą. Skaityti daugiau
Apskaita: UAB "Jūratė"UAB "Jūratė" bendrasis žurnalas 1 lentelė. UAB "Jūratė" bendrasis žurnalas 2 lentelė. UAB "Jūratė" bendrasis žurnalas 3 lentelė. Sąskaitos. UAB "JŪRATĖ" 2002 metų liepos mėnesį. Pelno (nuostolio) ataskaita litais. Bandomasis balansas UAB "Jūratė" 2002 metų liepos mėnesį. UAB "Jūratė" 2002 metų rugpjūčio 1 dieną. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita litais. UAB "Jūratė" 2002 metų rugpjūčio 1 dieną. Balansas litais. UAB "JŪRATĖ" 2002 metų liepos mėnesio pinigų srautų ataskaitos darbinė B lentelė. Pinigų srautų ataskaitos darbinė A lentelė. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Pirktų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Pardavimų diskontų apskaita. Pirkimo diskontų apskaita. Pirkėjo debetinė pažyma (memo). Pardavėjo kreditinė pažyma (memo). Kasos pajamų orderis. Skaityti daugiau
Apskaita: UAB "Kelias"UAB "Kelias" teikia krovininių automobilių nuomos paslaugas. Šios įmonės 200X m. gegužės 31 d. buvo tokie sąskaitų likučiai: kroviniai automobiliai 82700 Lt, krovininių automobilių nusidėvėjimas 61350 Lt, Pinigai 3670 Lt, Iš anksto apmokėta nuoma 4500 Lt, Paprastosios akcijos 27090 Lt, Mokėtina skola už telefono pokalbius 450 Lt, Mokėtini atlyginimai 1980 Lt. Birželio mėn. ūkinės operacijos. Reikia: Užregistruoti operacijos BŽ ir perkelti į DK sąskaitas. Atlikti koreguojančius įrašus. Parengti birželio mėn. pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą. Skaityti daugiau
Apskaita: UAB "Romantic Hotel"UAB "Romantic Hotel" teikia apgyvendinimo paslaugas. Šios įmonės 200x m. rugpjūčio 1 d. buvo tokie sąskaitų likučiai: pastatas 860000 Lt, pastato nusidėvėjimas 513590 Lt, pinigai 8370 Lt, Iš anksto apmokėtas draudimas 620 Lt, akcinis kapitalas 335800 Lt, neuždirbtos pajamos 1200 lt, nepaskirstytas pelnas 14600 Lt, Mokėtina skola už komunalinius patarnavimus 3800 Lt. Rugpjūčio mėn. ūkinės operacijos. Reikia: Užregistruoti operacijos BŽ ir perkelti į DK sąskaitas. Atlikti koreguojančius įrašus. Parengti rugpjūčio mėn. pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą. Skaityti daugiau
...