Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Buhalterinė apskaita (13)Apskaita. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Apskaitoje naudojami matai. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybė. Apskaitos proceso nuoseklumas. Koreguojantys įrašai. DAL. Sąskaitų uždarymas. Buhalterinės sąskaitos. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Pavyzdinis sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Prekybinės veiklos esmė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Bendrieji ir grynieji pirkimai. Bendrieji ir grynieji pardavimai. Parduotų prekių savikaina. Grynasis pelnas. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Pagautė. Netekimai. Tiesioginis ir netiesioginis išlaidų įskaitymas į produkcijos savikainą. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio sintetinė apskaita. Darbo apmokėjimo formos. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atostogų suteikimo tvarka ir trukmė. Pašalpos. Dovanos. Premija. Prizas. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (14)Buhalterinės apskaitos esmė ir vaidmuo informacijos sistemoje. Įmonės apskaitos politika. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas bei apskaitai keliami reikalavimai. Apibūdinkite 2 verslo apskaitos standartas. Turtas ir įsipareigojimai. Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Įsigaliojimo data. 9 verslo apskaitos standartas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikaina. Grynoji galimo realizavimo vertė. Paslaugų tiekimo atsargų savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Įsigaliojimo data. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą FIFO metodu. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą LIFO metodu. Apskaičiuosime likutinę vertę ir pardavimų savikainą vidutinių kainų metodu. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (15)Bendrieji buhalterinės apskaitos bruožai. Buhalterinės apskaitos esmė, paskirtis ir informacijos vartotojai. Apskaitos darbuotojai. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos rūšys. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos turinys. Pagrindinės apskaitos lygybės esmė ir paskirtis. Įmonės turto klasifikavimas. Turto šaltinių klasifikavimas. Ūkinių operacijų poveikis pagrindinei apskaitos lygybei. Buhalterinis balansas. Balanso esmė, sandara ir rūšys. Balanso rodiklių prasmė. Balanso informacijos naudojimas. Sąskaitų sistema. Buhalterinių sąskaitų esmė ir sandara. Sąskaitų debeto ir kredito turinys. Dvejybinis įrašas, jo esmė ir pagrindimas. Sąskaitų korespondencija, buhalteriniai įrašai ir jų naudojimas. Nuolatinės ir laikinosios sąskaitos. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Subsąskaitos. Sąskaitų planai. Sąskaitų suvestinės. Klaidų taisymas sąskaitose. Sąskaitybos sistemos. Apskaitos dokumentai ir registrai. Apskaitos dokumentai. Apskaitos registrų esmė ir klasifikavimas. Šiuolaikinės rankinės apskaitos registrų sistemos. Apskaitos registrų formavimas naudojant kompiuterius. Įmonės veiklos rezultatų apskaitos priemonės. Bendrieji finansinių rezultatų apskaitos bruožai. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Suteiktų paslaugų savikainos apskaita. Perparduotų prekių savikainos apskaita. Produkcijos gamybos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Pelno ir nuostolio ataskaita. Gamybinės savikainos apskaičiavimas pagal produkcijos rūšis. Finansinės atskaitomybės sudarymo principai. Atskaitomybės esmė ir rūšys. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės rengimas ir teikimas. Apskaitos tarnybos ir jos darbo organizavimo principai. Apskaitos tarnybos formavimas. Apskaitos tarnybos darbuotojų funkcijos. Racionalaus apskaitos tarnybos darbo organizavimo bruožai. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (16)Įvadas. Buhalterinė sąskaita. Buhalterinių sąskaitų sandara ir rūšys. Sąskaitų klasifikavimas. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitų klasifikavimas pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Sintetinės ir analitinės sąskaitos, subsąskaitos. Sintetinių ir analitinių sąskaitų ryšys. Sąskaitų planas. Sąskaitų plano struktūra. Lygių nustatymas sąskaitų plane. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Dvejybinis įrašas. Išvados. Išnašos. Priedai (17). Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (17)Įmonės ilgalaikis turtas ir jo sudėtis. Dvejybinės apskaitos atsiradimas. Sąskaitų korespondencija ir jos tipai. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai ir jų rūšys. Klaidų ištaisymo būdai apskaitos registruose. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (18)5 uždaviniai. Turime tokius UAB ,,Paslauga" 2007 metų duomenis. Apskaičiuoti, kiek buvo tiesioginių darbo išlaidų. Pateikta tokia informacija apie UAB "Gaja" 2007 metais patirtas išlaidas ir atsargų likučius. Reikia: Apskaičiuoti medžiagų sunaudojimą. Sudaryti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti parduotos produkcijos savikainą. Duota: UAB "Banga" duomenys. Reikia: Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Apskaičiuoti, kiek grynųjų pajamų per praėjusius metus uždirbo įmonė. Pateikti AB "Gamyba" metų biudžetiniai ir faktiniai duomenys. Reikia: Sudaryti nulinio lygio biudžeto analizę. Sudaryti pirmojo lygio biudžeto analizę. Sudaryti antrojo lygio biudžeto analizę. Išvados. Pateikti tokie įmonės UAB "Prekyba" duomenys. Reikia: Apskaičiuoti kiekvieno gamino dalinio pelno koeficientą. Apskaičiuoti kiekvieno gaminio dalinį pelną. Apskaičiuoti ribinio pelno sumą, kai įmonė planuoja gaminti tik du gaminius, turinčius santykinai aukščiausią ribinio pelno normą. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (19)Įvadas. Buhalterinės apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentai. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaita. Analitinė ir sintetinė apskaita. Uždavinys: Suskirstyti materialines vertybes į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Sudaryti buhalterinį balansą spalio 1 d. Atvaizduoti spalio mėnesio buhalterines operacijas. Buhalterinėse sąskaitose; išvesti sąskaitų likučius lapkričio 1 d. ir sudaryti buhalterinį balansą lapkričio 1 d. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (2)Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai. Buhalterinės apskaitos registrai. Buhalterinės apskaitos registrų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Finansinių ataskaitų rodiklių analizė. Trumpalaikis turtas. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo apmokėjimo formos. Priėmimo į darbą dokumentai. Apmokėjimo už darbą apskaita. Mokesčiai iš darbo užmokesčio. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (20)Išvardinkite reikalavimus keliamus apskaitinei informacijai ir juos apibūdinkite. Užrašykite fundamentinę apskaitos lygybę ir apibūdinkite jos sudėtines dalis. Paaiškinkite, kuo skiriasi sąnaudų ir išlaidų kategorijos apskaitoje. Paaiškinkite Bendrųjų apskaitos principų esmę. Pagal apskaitos duomenis nustatykite, kurie iš šių teiginių neatitinka bendrųjų apskaitos principų. Sudarykite ūkinių operacijų įtakos apskaitos lygybei lentelę. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (3)Buhalterinės apskaitos objektas. Buhalterinės apskaitos dokumentai. Turtas ir jo savininkai. Užduotys. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (4)Įvadas. Mokesčių apskaita. Koreguojantys įrašai, klaidų taisymas. Buhalteriniai įrašai. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas. Pirkimų operacijų registravimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir schemomis. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (5)Buhalterinės apskaitos dalyko kontrolinis darbas. Teoriniai klausimai. Mokesčiai, susiję su darbo užmokesčiu. Pirminiai dokumentai ir jų rekvizitai. Dvejybinio įrašo esmė. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (6)Buhalterinės apskaitos vieta informacijos sistemoje. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos vartotojai. Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir organizavimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymo bendrosios nuostatos. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (7)Įvadas. Turto priskyrimas ilgalaikiam turtui. Ilgalaikio materialaus turto įvertinimas. Turto įsigijimas mainais. Ilgalaikio materialaus turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) nusidėvėjimo. Skaičiavimo metodas produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita mokesčių apskaičiavimo tikslais. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (8)Uždaviniai. Įmonės balansas. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Uždaromosios sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Įmonės pelno ataskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (9)Buhalterinės apskaitos namų darbai. Pratęskite lentelės pildymą, priskirdami tam tikrus požymius įvairioms verslo įmonėms. Pagal pateiktą schemą paaiškinkite įmonės ir jos partnerių ryšius. Kiti uždaviniai. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita Lietuvoje 1996 metaisSituacija 1996m. Lietuvoje. 1996m. Lietuvos buhalterinės apskaitos organizacijos, leidiniai, veikėjai. Žymiausi įvykiai 1996m. Lietuvoje, susiję su buhalterine apskaita. Apskaita integruojantis į Europos Sąjungą. Pokyčiai darbo užmokesčio apskaitoje. Pokyčiai turto apskaitoje. Dėl valiutinių operacijų apskaitos. Mokesčių apskaitos pokyčiai. Apskaitos kompiuterizavimas. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: kompiuterių pardaviamas ir taisymas UAB "Gita"Balansas. Reikia. Papildoma informacija. UAB "Gita" bendrasis žurnalas. UAB "Gita" didžiosios knygos sąskaita. Uždarantys įrašai. UAB "Gita" pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Gita" balanso ataskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: kompiuterių prekybos UAB "Gita"Sąlyga. Bendras žurnalas. Lėktuvėliai. Bandomas balansas. Koreguojantieji įrašai. Uždarantieji įrašai. Darbinė lentelė. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Diana"Užduotis: sudaryti lenteles iki pelno (nuostolių) ataskaitos ir nustatyti, ar įmonė dirba pelningai. UAB "Diana" bendrasis žurnalas. Koregavimai. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
......