Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Finansinė apskaita žemės ūkyjeŽemės ūkio įmonių sintetinių sąskaitų pavyzdinis planas. Atsiskaitymai su valstybės iždu ir socialinio draudimo organizacijomis. Darbo užmokesčio analitinė ir sintetinė apskaita. Produkcijos ir biologinio turto analitinė ir sintetinė apskaita. Gyvulių ir kitų gyvūnų analitinė ir sintetinė apskaita. Sąnaudų apskaita. Rezervų apskaita. Balansas, pelno (nuostolio) ataskaita. Apskaita ūkininkų ūkiuose taikant dvejybinį įrašą. Užduotys ir sprendimai. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita: UAB "Kikilis"Bendrasis žurnalas. UAB "Kikilis" 2XX1 m. balandžio – birželio mėn. Apyvartos žiniaraštis. Darbinė atskaitomybės lentelė. Skaityti daugiau
Finansinė ataskaitaFinansinė ataskaita. Finansinių ataskaitų rengimo dokumentai. Atskaitomybės klasifikavimas. Vieningos formos ataskaitos. Skaityti daugiau
Finansinė ataskaita (2)Mano trijų mėnesių pajamos, išlaidos ir sutaupyti pinigai. Vasario mėnuo. Vasario mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Kovo mėnuo. Kovo mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Balandžio mėnuo. Balandžio mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Pajamos gautos per tris mėnesius. Trijų mėnesių pajamos, išlaidos ir likusi suma. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė (2)Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata ir struktūra. Finansinės atskaitomybės rengimo principai ir reikalavimai. Atskaitomybės tipai ir rūšys. Finansinės atskaitomybės vartotojai ir jų poreikiai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė, jos sudėtis ir turinysPowerPoint pristatymas. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės tikslas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Finansinės atskaitomybės ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai. Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė: UAB "Vėjas"Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata. Finansinės atskaitomybės esmė ir tikslas. Įmonių finansinės atskaitomybės klasifikacija. Finansinės atskaitomybės parengimo principai. Finansinės atskaitomybės struktūra. Balanso struktūra. Pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos struktūra. Pinigų srautų ataskaitos ypatumai. Aiškinamojo rašto struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. NetekimaiĮvadas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansinė ir investicinė veikla. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Pagautė (ypatingasis pelnas). Netekimai (ypatingieji praradimai). Finansinės ir investicinės veiklos, pagautės ir netekimų auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės apskaitos pagrindaiĮvadas. Buhalterinės apskaitos ir finansų samprata. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistema. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Atsargų apskaita. Piniginio turto apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų uždirbimo ir sąnaudų patyrimo esmė. Pardavimų pajamų pripažinimas ir jų apskaita. Pardavimų apskaita. Parduoti skirtų atsargų apskaita. Su pardavimais susijusių sąnaudų pripažinimas ir jų apskaita. Pirkimų apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas perdirbimo veiklos apskaitoje. Nuolat apskaitomų atsargų būdas perdirbimo įmonių veiklos apskaitoje. Darbo apmokėjimo apskaita. Darbo laiko sąnaudos. Darbo apmokėjimo dydį lemiantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Darbo apmokėjimo apskaita. Kiti darbo apmokėjimo ypatumai. Kreditų apskaita. Kredito esmė. Paskolų tipai. Kitos kreditavimo institucijos. Kredito sutartis. Mokesčių sistema. Mokesčių samprata ir funkcijos. Valstybinė mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų kelių ir priežiūros plėtros programai finansuoti. Įmokos į garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamojo turto mokestis. Žemės mokestis ir nuompinigiai už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės esmė ir klasifikacija. Finansinės atskaitomybė formos. Balanso esmė ir sudėtis. Skaityti daugiau
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba trąšomis UAB "Agrochema"Įvadas. Finansinės apskaitos organizavimo tvarka. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Finansinės atskaitomybės elementų apskaitos tvarka. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Atsargų apskaita. Gautinų sumų apskaita. Nuosavo kapitalo ir mokėtinų sumų apskaita. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų apskaita. Specialūs pajamų ir sąnaudų pripažinimo atvejai. Užsienio valiutos kurso pasikeitimas. Apskaitos metodinis organizavimas. Pinigų srautai valdymo tikslams. Skaityti daugiau
Finansinės būklės tyrimas: vaistų platinimas UAB "Litfarma"Įvadas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Horizontali finansinė analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali balanso analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės ir menedžmento apskaitos apibūdinimas, palyginimasĮvadas. Apskaitos esmė ir rūšys. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės esmė, reikšmė. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Įmonių finansinės atskaitomybės skirstymas. Menedžmento apskaita. Menedžmento apskaitos apibūdinimas, reikšmė. Menedžmento apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Menedžmento apskaitos reglamentavimas, politika. Menedžmento apskaitos sistemos. Finansinės ir menedžmento apskaitos palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai apskaitos šaltiniai ir paskaičiavimai: AB "Snaigė"Finansinės ataskaitos šaltiniai. Pelno paskirstymo(arba nuosavo kapitalo pakitimo) ataskaita. Pelno paskirstymo ataskaitos struktūra. Pinigų srautų ataskaita. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Analizė, naudojant finansinius koeficientus. Trumpalaikio mokumo (likvidumo) koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelningumo koeficientai. Kapitalo rinkos rodikliai. AB "Snaigė" finansinė analizė. AB "Snaigė" veiklos charakteristika. AB "Snaigė" horizontali balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Absoliučios reikšmės AB "Snaigės". Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė (2004-2003 m.). Vertikali balanso ataskaitos analizė. AB "Snaigė" santykinių rodiklių analizė (2002-2003 m.). Trumpojo mokumo koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Turto apyvartumo koeficientas. Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas. Trumpalaikio turto apyvartumo koeficientas. Atsargų apyvartumo koeficientas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumo koeficientas. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumo koeficientas. Ilgalaikio mokumo koeficientas. Bendras įsiskolinimo koeficientas. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas. Palūkanų padengimo koeficientas. Pelningumo koeficientas. Kapitalo rinkos rodikliai. Įmonės santykinių rodiklių rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai įsipareigojimai, jų registravimas bei tvarkymasĮvadas. Įprastiniai įsipareigojimai. Finansiniai įsipareigojimai. Pirminis finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Paskesnis finansinių įsipareigojimų įvertinimas. Finansinio įsipareigojimo nurašymas. Finansinio įsipareigojimo tikroji vertė. Finansinio įsipareigojimo vertės pasikeitimo pelnas ir nuostoliai. Atidėjimai. Atidėjimų pripažinimo kriterijai. Teisinis įsipareigojimas ir neatšaukiamas pasižadėjimas. Įsipareigojimų dengimas. Atidėjimų dydžio nustatymas. Atidėjimų registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinėje atskaitomybėje. Mokestiniai atidėjimų ypatumai. Neapibrėžtieji įsipareigojimai. Įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis registravimas apskaitoje. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Per inventorizaciją rastų įsipareigojimų neatitikimų registravimas apskaitoje. Gautas avansas užfiksuojamas kaip pajamos. Konkretus įsipareigojimas priskiriamas ne tam kreditoriui. Ilgalaikė skola priskiriama trumpalaikei. Užbalansiniai įsipareigojimai. Lizingas. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinio turto apskaitaFinansinio turto apskaita. Kasos darbo organizavimo ir operacijų vykdymo taisyklės. Grynųjų pinigų priėmimas ir išdavimas. Pinigų priėmimas ir išmokėjimas iš kasos. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas. Kasos knyga. Grynųjų pinigų saugojimas. Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas. Elektroninis kasos aparato žurnalas. Pinigų apskaita. Pinigų, laikomų kasoje sintetinė ir analitinė apskaita. Pinigų, laikomų banko sąskaitose apskaita. Banko operacijų pirminiai dokumentai. Tarptautiniai mokėjimo nurodymai. Kelioniniai čekiai. Banko išrašas. Debeto pavedimas. Kiti banko operacijų dokumentai. Banko operacijų pirminių dokumentų judėjimo schema. Užsienio valiutos apskaita. Nedokumentuoto pinigų judėjimo apskaita. Tipiniai finansinės apskaitos registrai. Pinigų gavimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas chronologinis - sisteminis. Pinigų inventorizacija. Terminuoti indėliai. Vyriausybės išleistų vertybinių popierių (trumpalaikių paskolos obligacijų) pirkimas – pardavimas. Obligacijų pirkimas ir pardavimas tais pačiais metais. Obligacijų pirkimas ir pardavimas skirtingais metais. Vekselių apskaita. Vekselio su sukauptomis palūkanomis apskaita. Vekselių su kaupiamosiomis palūkanomis apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Dokumentai, naudojami atsiskaitymams su atskaitingais asmenimis. Avanso apyskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos žiniaraštis. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė. Valiutos pirkimo bei pardavimo apskaita. Skaityti daugiau
Finansinio turto apskaita (2)Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti esminius finansinio turto apskaitos aspektus. Finansinio turto apskaita. Finansinio turto sąskaitų korespondencija. Finansinio turto apskaita ir rūšys. Pinigai ir jų ekvivalentai. Sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės. Kitų įmonių išleisti vertybiniai popieriai. Finansinio turto skirstymas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikės investicijos į kitas įmones. Suteiktos ilgalaikės paskolos. Po vienerių metų gautinos sumos. Kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą. Trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikės investicijos į kitas įmones. Suteiktos trumpalaikės paskolos. Finansinio turto apskaita įmonėje. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir jų ekvivalentai. Pirminis finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas. Investicijų į asocijuotas įmones apskaita ir informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Pirkėjų skolų apskaita. Abejotinų skolų įvertinimas ir apskaita. Beviltiškų skolų nurašymas ir apskaita. Trumpalaikės investicijos į vertybinius popierius. Vekseliai. Valiutinės operacijos. Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas. Valiutinių operacijų apskaita. Valiutų kurso pasikeitimo įtakos fiksavimas apskaitoje. Finansinio turto apskaitos praktiniai aspektai. Finansinio turto apskaita įmonėje. Įmonėje atlikta apskaita susijusi su finansiniu turtu. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinis įstaigos veiklos vertinimasFinansinis įstaigos veiklos vertinimas. Įmonių finansų valdymas. Įmonių finansų bendras supratimas. Įmonių finansų organizavimo principai. Įmonių finansų tarnybos, jų funkcijos. Įmonių finansiniai ypatumai. Finansinės ataskaitos, jų sudarymo tikslai. Finansų valdymo elementai. Rizikos įvertinimas. Kaip laiko veiksnys lemia finansinius skaičiavimus? Trumpalaikio turto valdymas. Kapitalas, turtas, trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansinio rezultato valdymas. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos finansinis rezultatas. Pelningumo rodikliai. Atsiskaitymų tvarkymas. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais tvarka. Mokėjimo pavedimai. Inkasiniai pavedimai. Akredityvai. Čekiai. Vekseliai. Debeto pavedimas. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. Kreditavimas. Bankai ir kreditai. Specialiosios kredito institucijos. Overdraftas (kredito perviršis). Hipoteka. Palūkanos ir jas lemiantys veiksniai. Skaityti daugiau
Finansinis turtasFinansinis turtas. Finansinio turto įvertinimas. Finansinio turto nurašymas. Finansinio turto tikroji vertė. Pelnas ar nuostoliai dėl finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo. Ilgalaikio finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei... Skaityti daugiau
Finansinių ataskaitų rūšys: UAB "Andaja"Įvadas. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir jų sudarymo tvarka. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansinės atskaitomybės ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. Pobalansiniai įvykiai. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo taisyklės. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos saugojimo tvarka. Balansas. Įmonės turtas ir savininkų nuosavybė. Balanso struktūra. Pelno (nuostolio) ataskaita. Svarbiausios standartų nuostatos ir jų taikymas. Pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. UAB "Andaja" teikiamos finansinės ataskaitos. UAB "Andaja" balanso struktūra. UAB "Andaja" pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra . Išvados. Literatūros sąrašas (8). Priedai (1). Skaityti daugiau
Finansų analizėFinansų analizės reikšmė. Finansų analizės rūšys. Analizės uždaviniai. Skaityti daugiau
......