Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Ūkinių operacijų rašymas į dokumentusĮvadas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Dokumentų rekvizitai. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai. Dokumentų tvarkymas. Buhalterinės apskaitos dokumentų skirstymas ir Saugojimo tvarka. Buhalterinės apskaitos registro esmė, jų skirstymas. Bendrasis ir specialieji apskaitos žurnalai. Didžioji knyga ir jos ryšys su analitinės apskaitos. Kortelėmis. Priedai. Skaityti daugiau
Uždarosios akcinės bendrovės finansinė atskaitomybėĮvadas. UAB charakteristika. UAB 2006 m. liepos mėn. bendrasis žurnalas. UAB 2006 m. liepos mėn. didžioji knyga. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos pajamų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos išlaidų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. bandomasis balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitaVidinės ataskaitos. Vidinė (valdymo) apskaita. išorinė (finansinė) apskaita. Pagrindinis valdymo tikslas. Valdymo funkcijos. Valdymo apskaita sprendžia tokius uždavinius, Valdymo apskaitos sritys, Racionalusis požiūris, Elgesio arba psichologinė sprendimo priėmimo teorija, Pasirinkto sprendimo įgyvendinimas, Pagrindiniai valdymo sprendimai, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, Naudojimo valandų metodas, Produkcijos apimties (kiekio) metodas, Pagreitinto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, Mažėjančio balanso metodas, Atsargų apskaita ir jų įvertinimo metodai, Inventorizacija apima tokias operacijas, Atsargų įvertinimo metodai, Specifines identifikacijos metodas, Vidutinės kainos metodas. LIFO. Atsargų inventorizavimo sistemos. nuolatinė inventorizacijos sistema, Išlaidos ir jų apskaitos reikšmės didėjimas, Kintamos išlaidos, Pastovių išlaidų klasifikacija, Vidutinės išlaidos ir bendrosios išlaidos, Absorbcinis ir ribinis išlaidų kalkuliavimas, Pagrindiniai išlaidų paskirstymo tikslai, Standartinių išlaidų metodas, Ribinė (dalinė) išlaidų kalkuliavimo sistema, Tiesioginių išlaidų kalkuliavimo sistema, Išlaidų - apimties - pelno (IAP) analizė, Standartinių ir faktinių išlaidų nukrypimų analizė, Planavimas, Strateginės kontrolės uždavinys, Organizacijos strategijai keliami uždaviniai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (10)Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita: UAB "Banga". Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pardavimų sąnaudos. Pelno (pajamų) ataskaita: UAB "Banga". Pridėtinės išlaidos: UAB "Prekyba". Veiklos sąnaudos. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Pelno (pajamų) ataskaita. Ribinio (dalinio) pelno ataskaita. Ribinio (dalinio) pelno ataskaita lūžio taške. Biudžetas su palankiais ir nepalankiais nukrypimais. Apskaičiuosime pardavimų pajamos. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (11)PowerPoint prezentacijos. Biudžetai (sąmatos), jų apibūdinimas ir formos. Kaštų vertinimo proceso pavyzdžiai. Kaštų sankaupos nustatymas. Bendrųjų kaštų nustatymas. Kaštų vieneto įvertinimas. Pridėtinių kaštų paskirstymas. Numatomos reikalingų aptarnavimo paslaugų apimtys visuose kaštų centruose. Nustatomos jungtinių išlaidų paskirstymo proporcijos (arba normos). Išlaidų paskirstymo normų nustatymas. Pirminis kaštų sukaupimas aptarnaujančiuose padaliniuose. Apskaičiuojamos pirminio kaštų paskirstymo normos: kiekvieno aptarnavimo padalinio paslaugos kaštai (įkainiai). Pridėtiniai kaštai iš aptarnaujančių padalinių paskirstomi pagrindiniams pagal jiems suteiktų paslaugų vertę. Išlaidų, gamybos apimties ir pelno priklausomybė. Lūžio taško nustatymas. Užsakyminė kaštų apskaitos sistema. Užsakymo savikainos apskaitos principai. Absorbcinės produkcijos savikainos skaičiavimo sistemos apibūdinimas ir taikymas. Procesinio produkcijos savikainos skaičiavimo metodo apibūdinimas ir taikymas. Verpimo procesas. Audimo procesas. Ribinės produkcijos savikainos skaičiavimo sistemos apibūdinimas ir taikymas. Pridėtinių išlaidų norminių koeficientų nustatymas. Išlaidų paskirstymo kompleksiniams gaminiams metodika. Mokymo programos apibūdinimas. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos ataskaitos. Valdymo apskaitos studijų tikslas. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Išlaidų ir kaštų samprata. Kodėl reikia kaštų apskaitos? Kaštų vertinimo proceso elementai. Kaštų klasifikavimas. Gamybinių kaštų susidarymo ypatumai. Kaštų apskaitos variantai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo pagrindai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (12)Išlaidų apibūdinimas ir apskaita. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Išlaidų apskaita. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Išlaidų elgesys. Išlaidų elgesio samprata. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Mišrios išlaidos. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Pelno (pajamų) ataskaita. Apskaičiuoti: vieno gaminio vieneto dalinį pelną; lūžio tašką atitinkantį produkcijos kiekį; saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kainą; kokia kaina turi būt parduodamos pakuotės, kad gauti 20 000 Lt. pelną visiškai panaudojant gamybos pajėgumą. 4 uždavinys. Nulinio lygio analizė. Pirmojo lygio analizė. Antrojo lygio analizė. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (13)Įvadas. Išdirbių normų ir atlyginimų skaičiavimas. Duonos ir pyrago gaminių savikainos kalkuliacija. Kalkuliacija "Ventos" duona. Kalkuliacija. "Marčios" duona. Kalkuliacija. "Naminis pyragas". Kalkuliacija. "Batonas". Kalkuliacijos gamybos išlaidų suvestinės. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (14)Uždavinys. Apskaičiuoti gamybinę savikainą. Sudaryti pagamintos produkcijos ataskaitą. Parengti pajamų ataskaitą. Uždavinys. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką vienetais. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Paskaičiuoti pastovias išlaidas renkantis alternatyvą. Uždavinys. Atlikti nulinio, pirmojo ir antrojo lygio biudžeto analizę. Padaryti išvadas. Uždavinys. Apskaičiuoti gamybiniams gaminiams padaliniams tenkančias funkcinių padalinių išlaidas. Priskirti netiesiogines išlaidas gaminiams C ir D. Sprendimai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (15)Įvadas. Valdymo apskaita: AB "Baldų namai". Pridėtinės išlaidos. Bendros visai įmonei netiesioginių išlaidų paskirstymo bazės. Pastato išlaikymo išlaidos. Elektros energijos sunaudojimas. Pastato draudimas. Bendras visų darbuotojų darbo užmokestis. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Netiesioginių išlaidų paskirstymas tiesioginiu būdu. Remonto padalinio išlaidos. Pardavimo padalinio išlaidos. Baldų priežiūros padalinio išlaidos. Konsultavimo padalinio išlaidos. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Netiesioginių išlaidų paskirstymas nuosekliuoju būdu. Naujos baldų priežiūros padalinio pridėtinės išlaidos. Naujos dalių pardavimo padalinio pridėtinės išlaidos. Naujos konsultavimo padalinio pridėtinės išlaidos. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Pridėtinių išlaidų norma. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (16)Įvadas. UAB "Batų sala" istorija. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Gaminio savikainos paskaičiavimas. Nuoseklusis metodas. Pridėtinių išlaidų paskirstymo lentelė. Gaminio savikainos paskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (17)Valdymo apskaitos namų darbas. 1 užduotis. UAB "Paslauga" gamina gaminius – staltieses. 2008 metų vasario mėnesio pradžioje buvo surinkta tokia informacija. Reikia: Apskaičiuoti tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidas. Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti parduotos produkcijos savikainą. Parengti pajamų ataskaitą. 2 užduotis. UAB "Banga" gamina maistą katėms. Yra žinomi tokie 2008 metų duomenys. Reikia. Apskaičiuoti 2008 metų įmonės grynąsias pajamas. Apskaičiuoti, kokios būtų 2008 mwtų grynosios pajamos, jeigu įmonė išleistų 100 000 lt reklamai. Ar jūs siūlytumėte didinti reklamos išlaidas. 3 užduotis. UAB "Banga" pateikti metų biudžetiniai ir faktiniai duomenys. Reikia: Sudaryti nulinio,pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Atlikti biudžetų analizę. 4 užduotis. UAB "Vilija" per tris 2008 metų mėnesius patyrė tokias remonto išlaidas. Reikia: Pasinaudojant aukščiausio – žemiausio lygio metodu, apskaičiuoti kintamas vienos įrengimų valandos išlaidas ir pastovias mėnesio išlaidas. Paruošti įmonės remonto išlaidų formulę. Apskaičiuoti, kokios bus patirtos remonto išlaidos, jeigu balandžio mėnesį planuojama dirbti 10000 įrengimų valandų. 5 užduotis. UAB "Banga" gamina ir parduoda vienos rūšies gaminius.Įmonės gamybos išlaidos. Reikia: Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą taikant pilnąją savikainos skaičiavimo sistemą. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą taikant ribinę savikainos skaičiavimo sistemą. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (18)Valdymo apskaitos ir finansinės apskaitos panašumai ir skirtumai. Įmonės apskaitos struktūra. Išlaidos (kaštai). Išlaidų (kaštų) klasifikavimo požymiai. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Gaminio savikaina. Išlaidų priklausomybė nuo gamybos apimties kitimo. Draudimas niekada nebus gamybiniai kaštai. Savikainos rūšys. Gamybos savikainos apskaičiavimas, taikant PAAB. Įmonės komercinės savikainos struktūra. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (2)Įvadas. Valdymo apskaitos samprata. Valdymo apskaitos apibrėžimai. Valdymo ir finansų apskaitos skirtumai. Produkcijos savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Reikšmė ir tikslai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų įskaitymo į savikainą mastą. Pilnasis ir dalinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Šių metodų privalumai ir trūkumai. Pilnojo ir dalinio savikainos kalkuliavimo metodų taikymo svarba. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistema. ABC išlaidų kalkuliavimo sistemos reikšmė. Veiklos sritimi pagrįstos sistemos diegimo etapai. Išlaidų, tenkančių vienam kaštų nešėjui, apskaita. ABC išlaidų kalkuliavimo sistemos praktinis pavyzdys. Tradicinės ir ABC sistemų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (20)Kokios yra svarbiausios valdymo apskaitos funkcijos? Kuo skiriasi valdymo apskaita nuo finansinės apskaitos? Kokia savybė skiria "kaštų" sąvoką nuo "išlaidų"? Kaip valdymo apskaita padeda vadovams priimti sprendimus? Koks yra kaštų apskaitos sistemos tikslas ir funkcijos? Koks yra kaštų centrų vaidmuo kaštų apskaitoje ir atskaitomybėje? Kokie yra kaštų apskaitos proceso elementai? Kas yra kaštų indefikavimas? Kas yra valdymo apskaitoje svarbiausioji sudedamoji dalis? Kur fiksuojamas kaštų susidarymas? Kas yra jungtinės išlaidos? Kas yra kaštų sankaupa ir kur ji atsispindi? Kaip paaiškintumėte kaštų absorbavimo terminą? Kaip suprantate pastoviuosius ir kintamus kaštus? Kas yra pastovių ir kintamų išlaidų (kaštų) pokyčio analizė? Kokios būna pelno ir nuostolio zonos? Kas yra kaštų paskirstymo bazė ir kaip ji nustatoma? Kas sudaro bendruosius kaštus ir laikotarpio kaštus? Kokioje sistemoje supaprastinama tiesioginių kaštų ir darbo kaštų apskaita? Kas sudaro pirmojo tipo gamybines įmones? Kas sudaro antrojo tipo gamybines įmones? Kaip suprantate tiesiogines ir netiesiogines išlaidas? Kaip tiesiogines gamybos išlaidas apskaityti ir priskirti pagamintiems produktams? Kokie netiesioginių gamybos išlaidų apskaitos ir paskirstymo būdai? Koks yra kainos nustatymas kaštų apskaitos kontekste? Ką apima pardavimo pajamų sąvoka? Kas yra inkrementiniai kaštai? Kaip paaiškintumėte sąvoką kaštai plius kainodara? Kas yra tikslinė kainodara ir tikslinė kaštų apskaita? Kas yra saugumo riba ir kaip ją apskaičiuoti? Kas yra kontribucija? Kaip skirstomi kaštai pagal vieno ir dviejų rodiklių metodą? Ką žinote apie kainos nustatymą kai reikalaujama investicijų grąžą (ROI) paremta kainodara? Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (22)Valdymo apskaitos namų kontrolinis darbas VI variantas. 1 užduotis. Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Sudaryti pajamų ataskaitą. 2 užduotis. Apskaičiuoti, kaip bus paskirstytos kompleksinės išlaidos A ir B gaminiams, jeigu įmonė taiko pardavimo kainų paskirstymo metodą. Apskaičiuoti, kaip bus paskirstytos kompleksinės išlaidos A ir B gaminiams, jeigu įmonė taikytų natūrinų matų išlaidų paskirstymo metodą. 3 užduotis. Sudaryti nulinio, pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Atlikti biudžetų analizę. 4 užduotis. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Apskaičiuoti, kiek grynųjų pajamų per praėjusius metus uždirbo įmonė. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką Lt ir vnt. Apskaičiuoti įmonės grynąsias pajamas, kai bus parduota 50000 vnt gaminių. 5 užduotis. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą, jeigu įmonė taiko pilnąją savikainos skaičiavimo sistemą. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą, jeigu įmonė taiko ribinę savikainos skaičiavimo sistemą. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (3)Pratarmė. Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Įmonės valdymo sistema. Valdymo apskaitos apibrėžimas, paskirtis ir vidinė struktūra. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Valdymo apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Informacijos vertingumas, Interpretavimas. Valdymo apskaitos objektų tyrimo būdas. Valdymo apskaitos reglamentavimas ir politika. Valdymo apskaitos sistemos. Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkto ir laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų elementai. Pagamintos ir parduotos produkcijos savikainos apskaičiavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Reikšmingumo sritis. Atsakomybės centrai. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Išlaidų – apimties – pelno analizės reikšmė ir tikslai. Lūžio taškas. Lūžio taško apskaičiavimas lyginamuoju, dalinio pelno ir grafiniu metodais. Dalinio pelno ir bendrojo pelno palyginimas. Dalinio pelno rodikliai. Dalinio pelno rodiklio naudojimas, priimant valdymo sprendimus. Pelno – apimties grafikas. Išlaidų – apimties – pelno analizės sąlygos (prielaidos). Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Natūriniai ir vertiniai duomenys išlaidų – apimties – pelno analizėje. Biudžetiniai standartai apskaitos ir valdymo procesuose. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonių valdyme. Biudžetų rengimas. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinis biudžetas ir jo struktūra. Biudžeto įvykdymo analizė ir kontrolė. Standartai. Standartų ir biudžetų skirtumai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (4)Uždavinių sprendimas ir analizė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaitos paaiškinimas. Kintamų išlaidų skaičiavimas. Ribinė kaina ir išlaidos. Asortimento formavimas pagal gaminio dalinio pelno koeficientą. Lūžio taškas. Nulinio lygio analizė. Pirmo lygio analizė. Antro lygio analizė. UAB "Rytas" veiklos duomenys. Lankstus biudžetas. Išlaidų biudžetas. Paskirstymo bazė. Užsakymo Nr. 555 savikainos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (5)Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Valdymo funkcijos. Valdymo apskaitos apibrėžimas, paskirtis, vidinė struktūra. Valdymo sprendimų priėmimas. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Įmonės apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Informacijos vertingumas ir interpretavimas. Valdymo apskaitos objektų tyrimo būdas. Valdymo apskaitos reglamentavimas ir politika. Valdymo apskaitos sistemos. Išlaidų–apimties–pelno (IAP) analizė. IAP analizės reikšmė ir tikslai. Lūžio (nulinio pelningumo, kritinio pelningumo) taškas. Dalinio pelno (maržos) ir bendrojo pelno palyginimas. Dalinio pelno (maržos) rodiklio naudojimas, priimant valdymo sprendimus. IAP analizės sąlygos (prielaidos). Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Natūriniai ir vertiniai duomenys IAP analizėje. Biudžetai ir standartai apskaitos ir valdymo procesuose. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonių valdyme. Biudžetų rengimas. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo etapai. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinis biudžetas ir jo struktūra. Biudžeto įvykdymo analizė ir kontrolė. Standartai. Standartų ir biudžetų skirtumai. Standartų tipai. Standartų parengimas. Nukrypimai. Kalkuliavimo išlaidų paskirstymas. Produkcijos kalkuliavimo metodai. Pilnasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Dalinis savikainos kalkuliavimo metodas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal gamybos tipą. Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Metodo reikšmė, uždaviniai ir elementai. Standartinių išlaidų valdymo metodas. Produkcijos savikaina ir kalkuliavimas. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos sudėtis. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos planavimas. Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo ryšiai. Veiksniai, darantys įtaką gamybos išlaidų apskaitai ir produkcijos savikainos kalkuliavimui. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo apibūdinimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo reikšmė ir tikslai. Kalkuliacijos objektai. Kalkuliacijos vienetai. Kalkuliacinių išlaidų straipsnių nomenklatūra. Kalkuliacijų rūšys ir jų naudojimas. Produkto savikainos kalkuliacijos metodai. Netiesioginių išlaidų paskirstymas. Valdymo apskaita – sprendimų priėmimo sistema. Strateginiai sprendimai. Administraciniai sprendimai. Operatyviniai sprendimai. Sprendimų medžio teorija. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (6)Apskaitos sistema teikia informaciją trims tikslams. Vidinės ataskaitos. Dviejų buhalterinės apskaitos rūšių išskyrimas turi privalumų ir trūkumų. Vidinė (valdymo) apskaita. Išorinė (finansinė) apskaita. Valdymas. Valdymo objektai. Valdymo organai. Valdymo produktai. Pagrindinis valdymo tikslas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Apskaita. Rodikliai. Organizavimas. Motyvacija. Etatų skirstymas. Kontrolė Koordinavimas. Įgaliojimai. Direktorių taryba. Pagrindiniai įgūdžiai. Techniniai valdymo įgūdžiai. Santykių su žmonėmis įgūdžiai. Nuovokumo įgūdžiai. Valdymo apskaita sprendžia tokius uždavinius. Valdymo apskaitos sritys. Racionalusis požiūris. Elgesio arba psichologinė sprendimo priėmimo teorija. Valdymo sprendimų priėmimo, įgyvendinimo, kontrolės ir reguliavimo procesas. Užduoties (tikslo) nustatymas. Pagrindiniai valdymo sprendimai. Ilgalaikis turtas. Veiksnių, lemiančių nusidėvėjimą yra dvi grupės. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Pagreitinto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimo metodai. Atsargų apskaita ir jų įvertinimo reikšmė. Inventorizacija. Prekių atsargų vertė. Atsargų įvertinimo metodai. Įvertinimo metodai. Specifines identifikacijos metodas. Vidutinės kainos metodas. FIFO. LIFO. LOFO. GIFO. GILO. Normatyvinis savikainos metodas. Atsargų inventorizavimo sistemos. Išlaidos ir jų apskaitos reikšmės didėjimas. Tipinė kalkuliacinių straipsnių nomenklatūra. Pastovių išlaidų klasifikacija. Absorbcinis ir ribinis išlaidų kalkuliavimas. Absorbcinio išlaidų kalkuliavimo apibūdinimas ir esmė. Bendrų išlaidų paskirstymo principai ir būdai. Išlaidų – apimties – pelno (IAP) analizė. IAP analizės esmė ir tikslai. Standartai. Biudžetai. Planavimas. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (7)Valdymo apskaita ir valdymo sistema. Valdymo apskaitos esmė. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Valdymo apskaitos vieta Lietuvos įmonėse. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Išlaidos ir jų klasifikacija. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitos paruošimas. Išlaidų elgesys. Išlaidų elgesio samprata. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Mišrios išlaidos. Mišrių išlaidų analizė. Mišrių išlaidų analizės reikšmė. Mišrių išlaidų išskyrimas sąskaitų tyrimo metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas aukščiausio - žemiausio lygio metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas vizualiniu metodu. Mišrių išlaidų išskyrimas mažiausių kvadratų metodu. Ribinis pelnas ir jo rodikliai. Ribinio pelno esmė. Ribinio pelno ataskaita. Ribinio pelno koeficientas. Vieno gaminio ribinis pelnas. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Kritinio pelningumo taško analizė. Algebrinis kritinio pelningumo taško apskaičiavimo metodas. Kritinio pelningumo taško apskaičiavimas ribinio pelno metodu. Kritinio pelningumo taško apskaičiavimas grafiškai. Planuojamos pajamos. Išlaidų, apimties ir pelno priklausomybė. Saugumo riba. Įvairaus asortimento gaminių KPT ir IAP analizė. Savikainos kalkuliavimo sistemų analizė. Produkcijos savikainos esmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos apskaičiavimo elementai. Užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinio savikainos kalkuliavimo esmė. Produkcijos savikainos nustatymas taikant procesinį savikainos kalkuliavimo metodą. Gamybos išlaidų paskirstymas taikant svertinio vidurkio ir FIFO metodus. Produkcijos savikainos kalkuliavimo sistemos. Modernieji savikainos kalkuliavimo metodai. Išlaidų paskirstymas. Išlaidų paskirstymo tikslai ir principai. Išlaidų paskirstymo esmė ir tikslai. Išlaidų paskirstymo bazės pasirinkimai. Pridėtinių išlaidų paskirstymo metodika. Pridėtinių išlaidų paskirstymas tarp gamybos ir paslaugų išlaidų centrų. Paslaugų išlaidų centrų pridėtinių išlaidų priskyrimas gamybiniams išlaidų centrams. Pridėtinių išlaidų priskyrimas gaminiams. Iš anksto nustatyti pridėtinių išlaidų koeficientai. Viršytos ir nepaskirstytos pridėtinės išlaidos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas ABC metodu. ABC sistemos esmė. ABC sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įmonėje principai. ABM (veikla pagrįsta vadyba). Išlaidų priskyrimas kompleksiniams produktams. Kompleksinės gamybos esmė. Išlaidų paskirstymo kompleksiniams produktams metodika. Kompleksinės gamybos problema: parduoti ar toliau apdoroti. Įmonės veiklos planavimas. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonės valdyme. Biudžetų rūšys. Veiklos biudžeto elementai. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Pardavimo ir administracinių sąnaudų biudžetas. Pinigų biudžetas. Atsargų valdymas ir planavimas. Atsargų planavimo reikšmė. Optimalus užsakymo kiekis. Atsargų papildymo taškas. Draustinės atsargos. Įmonės veiklos kontroliavimas. Decentralizacija ir atsakomybės centrai. Decentralizacijos reikšmė. Atsakomybės centrų koncepcija. Nukrypimų nuo normų (standartų) analizė. Standartinių išlaidų apskaitos sistemos reikšmė. Tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidų nukrypimai. Tiesioginio darbo išlaidų nukrypimai. Pastovių pridėtinių išlaidų nukrypimai. Kintamų pridėtinių išlaidų nukrypimai. Pardavimų nukrypimai. Skaityti daugiau
...