Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos referatai
Apskaitos referatai

(207 darbai)

Verslo apskaitos standartaiVerslo apskaitos standartas "Finansinė atskaitomybė". Verslo apskaitos standartas "Balansas". Verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Pinigų srautų ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Aiškinamasis raštas". Verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". Verslo apskaitos standartas "Nuosavas kapitalas". Verslo apskaitos standartas "Atsargos". Verslo apskaitos standartas "Pardavimo pajamos". Verslo apskaitos standartas "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos". Verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". Verslo apskaitos standartas "Nematerialusis turtas". Verslo apskaitos standartas "Verslo jungimai". Verslo apskaitos standartas "Investicijos į asocijuotas įmones". Verslo apskaitos standartas "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones". Verslo apskaitos standartas "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai". Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda". Verslo apskaitos standartas "Užsienio valiutos kurso pasikeitimas". Verslo apskaitos standartas "Dotacijos ir subsidijos". Verslo apskaitos standartų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (2)Visi verslo apskaitos standartai: Finansinė atskaitomybė, Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas, Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas, Nuosavas kapitalas, Atsargos, Pardavimo pajamos, Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, Ilgalaikis materialus turtas, Nematerialus turtas, Verslo jungimai, Investicijos į asocijuotas įmones, Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones, Biologinis turtas, Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei po balansiniai įvykiai, Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda, Dotacijos ir subsidijos, Užsienio valiutos kurso pakeitimas, Turto nuvertėjimas, Pelno mokestis, Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (3)Įvadas. 1-asis Verslo apskaitos standartas "Finansinė atskaitomybė". 2-asis Verslo apskaitos standartas "Balansas". 3-iasis Verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". 4-asis Verslo apskaitos standartas "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita". 5-asis Verslo apskaitos standartas "Pinigų srautų ataskaita". 6-asis Verslo apskaitos standartas "Aiškinamasis raštas". 7-asis Verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". 8-asis Verslo apskaitos standartas "Nuosavas kapitalas". 9-asis Verslo apskaitos standartas "Atsargos". 10-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo pajamos". 11-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos". 12-asis Verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". 13-asis Verslo apskaitos standartas "Nematerialusis turtas". 14-asis Verslo apskaitos standartas "Verslo jungimai". 15-asis Verslo apskaitos standartas "Investicijos į asocijuotas įmones". 16-asis Verslo apskaitos standartas "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones". 19-asis verslo apskaitos standartas "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai". 20-asis Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda". 21-asis Verslo apskaitos standartas "Dotacijos ir subsidijos". 22–asis Verslo apskaitos standartas "Užsienio valiutos kurso pasikeitimas". Verslo apskaitos standartų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įmonės turtasTurtas ir jo rūšys. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. IMT įkainojimas. Ilgalaikio turto vertės pasikeitimo funkcija. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio turto naudojimo rodikliai. Trumpalaikis turtas. Atsargų įkainojimo samprata. Trumpalaikio turto apyvartumas. Trumpalaikio turto rodikliai. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Skaityti daugiau
Vidaus audito etapų apibūdinimas, reikšmė ir klasifikavimas LietuvojeĮvadas. Auditas. Šio darbo tikslas – išaiškinti kokie egzistuoja audito etapai ir kaip jie susiję tarpusavyje, kokia jų svarbą ir ypatumai. Uždaviniai. Audito etapai. Audito etapas. Pasirengimas auditui (strategija). Susipažinimas su audituojamos įmonės veikla ir jos verslu. Audito planų ir programų sudarymas. Audito medžiagos rinkimas. Tikrinimas. Auditoriaus ataskaitos ir išvados parengimas. Atlikto audito kontrolė. Tarptautinio audito reikšmė. Skaityti daugiau
Vidaus audito reikšmė rizikos valdymo proceseAuditas. Audito klasifikavimas. Vidaus auditas. Verslo rizika. Vidaus auditoriaus vaidmuo rizikos valdymo procese. Rizikos įvertinimas. Rizikos valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus ir išorės audito santykisĮvadas. Vidaus audito samprata. Audito sąvoka ir klasifikavimas. Vidaus audito klasifikacija. Vidaus ir išorės audito bruožai. Išorės ir vidaus auditorių padėtis. Vidaus auditorių nepriklausomumo problema. Išorės ir vidaus auditorių bendradarbiavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
...