Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Diskontai ir parduotų prekių grąžinimo, nukainojimo, nuolaidų, diskontų apskaitos ypatumai prekybinės veiklos įmonėseĮvadas. Diskontas. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pardavimų diskontai. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Prekybinių nuolaidų registravimo buhalterinėje apskaitoje esmė. Pardavimas suteikiant prekybinės nuolaidas. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Pardavimų pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pirktų prekių diskontai, grąžinimas ir nukainavimas, bei pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pirkimų diskontai. Pirktų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Pardavimų pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pardavimų ir pirkimų pažymos. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymo procesų tobulinimas Kauno kolegijojeĮvadas. Dokumentų valdymo procesų kompiuterizavimo teorinis pagrindimas. Dokumentų valdymo samprata. Informacinių technologijų taikymas dokumentų valdymo procesuose. Kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų esmė bei funkcijos. Elektroninių dokumentų valdymo ypatybės. Informacinių technologijų taikymo dokumentų valdymo procesuose nauda ir problemos. Elektroninės dokumentų valdymo sistemos "Kontora 2004" taikymo Kauno kolegijoje tyrimas. Dokumentų valdymo procesas Kauno kolegijoje. Kauno kolegijos dokumentų valdymo kompiuterizavimo procesas. EDVS "Kontora2004" taikymo Kauno kolegijoje tyrimas. Tyrimo apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dotacijų ir subsidijų apskaitaĮvadas. Teorinių modelių apžvalga. Terminų ir sąvokų apibūdinimas. Dotacijos ir subsidijos. Būtina detali informacija. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Svarbiausios standartų nuostatos, jų paaiškinimai ir praktinis taikymas. Finansavimas. Pajamų ir kapitalo dotacijos bei subsidijos. Analitinė dalis. Balansas. Pilno balanso forma. Trumpo balanso forma. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Dotacijų ir subsidijų samprata. Dotacijų rūšysĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Dotacijų ir subsidijų pripažinimas. Dotacijos ir subsidijos. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Dotacijų ir subsidijų panaudojimas. Informacijos apie dotacijas ir subsidijas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitosTikslas. Uždaviniai. Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Sąskaitų skirstymas. Sąskaitų skirstymas pagal ekonominį turinį. Sąskaitų skirstymas pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Subsąskaitos. Skaityti daugiau
Dvejybinis įrašas ir pagrindinė apskaitos lygybėPowerPoint pristatymas. Dvejybinis įrašas pasižymi tuo, kad jame naudojama. Apskaitos sistemos. Pagrindinė apskaitos lygybė. Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje. Finansinės atskaitomybės tikslas. Finansinės atskaitomybės klasifikacija. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. Balansas-ataskaita apie įmonės finansinę būklę paskutinę finansinių metų dieną. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita - ataskaita apie įmonės veiklos rezultatus per finansinius metus. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
Egipto apskaitos sistemaSantrauka. Įvadas. Pradinė struktūra. Įstatyminė sistema. Profesija. Profesinis mokymas ir praktika. Apskaitos ir audito standartų diegimas. Projektuojami ir praktikuojami apskaitos standartai. Finansinių ataskaitų kokybės suvokimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominės informacijos kompiuterizuotos sistemos ir technologijaĮvadas. Kompiuterizuotos informacinės sistemos, jų turinys ir funkcijos. Ekonominės Informacijos KIS integracijos formos. Ekonominės informacijos tvarkymo technologija. Pradines ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Rezultatinės ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių, Sanglaudos bei kitų paramos fondų lėšų vidaus audito metodologijos ypatybės4 struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas. Valdymo ir kontrolės sistema. Audito seka. Specialiosios taisyklės. Patikrinimo organizavimas. Projekto darbuotojų darbo užmokestį pagrindžiantys duomenys. Projekto biudžetas. Projekto darbuotojo laikaraštis. Įsakymas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis. Skaityti daugiau
Finansai (17)Ilgalaikių paskolų apskaita. Įstatymo reikalavimai skolinimuisi. Trumpalaikių paskolų ir palūkanų apskaita. Obligacijų išleidimui keliami reikalavimai ir apskaita. Obligacijų išleidimo ir išpirkimo apskaita. Kai obligacijos parduodamos su premijomis. Kada privaloma atlikti inventorizaciją? Inventorizacijos tikslas ir rezultatų nustatymas. IMT inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Atsargų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Nebaigtos gamybos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Kasos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. INT, V.P., ateinančių laikotarpių sąnaudų ir pajamų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Turto trūkumai ir PVM. Skaityti daugiau
Finansai ir apskaitaFinansinė analizė. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. Pelningumo analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelningumo rodikliai. Mokumo analizė. Mokumo rodikliai. Efektyvumo analizė. Efektyvumo rodikliai. Stabilumo analizė. Stabilumo rodikliai. Rinkos rodiklių analizė. Rinkos rodikliai. Skaityti daugiau
Finansinė analizė (10)Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų įvykdymo analizė. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės tikslas ir uždaviniai. Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų įvykdymo analizės tikslai ir procedūros. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės šaltiniai. Analitinės procedūros bei finansinės analizės techniniai būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės ryšys su apskaita. Analitiko vaidmuo atliekant finansinę analizę. Finansinės analizės rūšys. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų įforminimas. Biudžetinės įstaigos atskirų sričių analizė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (IMNT). Skaityti daugiau
Finansinė analizė (8)Biudžeto programų įvykdymo analizė. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės vieta ir funkcijos. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės techniniai būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės ryšys su apskaita. Analitiko vaidmuo atliekant finansinę analizę. Finansinės analizės rūšys. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų atvaizdavimas. Biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo analizė. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai"Apie įmonę. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Išvados. Priedai (14 psl.). Skaityti daugiau
Finansinė analizė: baldų pramonėBaldų pramonės finansinė analizė 2005 metai. Įvadas. Balanso finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Baldų pramonės Pelno/nuostolių ataskaitos analizė. Vertikalioji Pelno/nuostolių ataskaitos analizė. Horizontaliojo Pelno/nuostolių ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Apibendrinamosios baldų pramonės veiklos 2005 metų finansinės analizės išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Finansinė apskaitaFinansinės apskaitos namų darbas. Teorinė dalis iš kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių bei 12 VAS-o (Ilgalaikio materialiojo turto). Praktinė užduotis: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas visais 4 metodais. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (2)Išlaidos ir jų klasifikavimas. Gamybos aptarnavimo išlaidų apskaita. Aptarnaujančių gamybų ypatumai, rūšys ir apskaitos uždaviniai. Remonto dirbtuvių išlaidų apskaita. Autotransporto išlaidų apskaita. Mašinų traktorių parko naudojimo apskaita. Arklių transporto išlaidų apskaita. Elektros ir vandens tiekimo apskaita. Kombainų darbo apskaita. Augalininkystės gamybos išlaidų ir produkcijos gavimo apskaita bei savikainos kalkuliavimas. Augalininkystės gamybos išlaidų apskaitos ypatumai ir apskaitos objektai. Analitinė ir sintetinė išlaidų ir produkcijos gavimo apskaita. Produkcijos savikainos kalkuliavimas, kalkuliacinių skirtumų paskirstymas. Grūdinių kultūrų produktų savikainos apskaičiavimas. Techninių kultūrų produkcijos savikainos apskaičiavimas. Bulvių, daržovių, arbūzinių kultūrų produktų savikainos apskaičiavimas. Augalininkystės paskirstomųjų išlaidų apskaita. Augalininkystės nebaigtos gamybos išlaidų apskaita. Gyvulininkystės gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas. Gyvulininkystės gamybos išlaidų ekonominis turinys ir apskaitos uždaviniai. Apskaitos objektai gyvulininkystėje Analitinė ir sintetinė išlaidų bei gautos produkcijos apskaita. Gyvulininkystės produkcijos savikainos kalkuliavimas pramoninės gamybos apskaita. Pramoninės gamybos pobūdis ir jos apskaitos uždaviniai. Pramoninės gamybos apskaitos bendrieji bruožai. Atskirų pramonės gamybų produkcijos savikainos apskaičiavimas. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Pardavimo savikaina ir veiklos. Pajamos ir jų apskaita. Pajamų pripažinimo apskaitoje tvarka. Sąnaudos. Pardavimų pajamų apskaita. Kitų pajamų apskaita. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų apskaita. Ateinančių laikotarpių pajamų apskaita. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (3)Įvadas. Kapitalo apskaita. Įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių kapitalas. Rezervų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Rezervų ir atidėjimų apskaita. Kiti rezervai. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (4)Finansų valdymo funkcijos. Finansų valdymo uždaviniai ir tikslas. Finansų valdymo ir analizės bendra aplinka. Nuosavo kapitalo ir turto santykis. Skolų - nuosavo kapitalo santykis. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Verslo svertas. Rinkos rodikliai. Fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai. Paprastųjų obligacijų vertės nustatymas. Obligacijų pelningumas. Obligacijos terminas ir pelningumas. Akcijų/bendrovės vertės nustatymas. Grynasis pinigų srautas. Laukiamas augimas. Modelio parinkimas. Akcininkų kapitalo vertinimo modelis. Bendrovės vertinimo modelis. Dividendų diskontavimo modelis. Rizika ir pelningumas. Vidurkio variacijos metodas. Rizika ir pelningumas. Vidurkio - variacijos metodas. Kapitalo vertinimo modelis/ rinkos modelis. Investavimo sprendimai. Tarpusavyje nesuderinami ir nepriklausomi projektai. Kapitalo kaina. Akcinio kapitalo kaina. Paskolinio kapitalo kaina. Kapitalo struktūra. Skolintas ir nuosavas kapitalas: privalumai ir trūkumai. Sprendimų "lankstumo" praradimas. Tradicinė teorija. Trys požiūriai į dividendų politiką. Nuosaikus požiūris į dividendų politiką. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (5)Apskaitos reglamentai. Finansinės atskaitomybės (FA) sudėtis. Buhalterinės apskaitos principai. Balansas. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Dokumentacija ir inventorizacija. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Sąskaitų planas. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) apskaita. Nematerialiojo turto (NT) apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pinigų apskaita. Kapitalo apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
......