Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Sąskaitų plano ypatumai įmonėjeĮvadas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sąskaitų plano ypatumai "N" įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal VAS ir jo taikymas "N" įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita "N" įmonėje. Trumpalaikis turtas ir pinigai "N" įmonėje. Rezervų apskaita "N" įmonėje. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita "N" įmonėje. Mokesčių apskaita "N" įmonėje. "N" įmonės gamybos išlaidų įskaičiavimas į produkcijos gamybinę savikainą. Prekybos valdymas, planavimas ir kontrolė "N" įmonėje. Skolų "N" įmonei apskaita ir išieškojimas. Išvados. Priedai (1) Skaityti daugiau
Sąskaitų uždarymo ypatumaiĮvadas. Tikslas – išanalizuoti sąskaitų uždarymo ypatumus. Buhalterinė sąskaita. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Savininkų nuosavybės nuosavo kapitalo formavimas ir apskaitaĮvadas. Kapitalo esmė. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Akcinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybės pajamų ir išlaidų analizėĮvadas. Kas sudaro pajamas. Pajamų analizė. Pajamų grafikas. Kas sudaro išlaidas. Išlaidų analizė. Išlaidų grafikas. Skaityti daugiau
Savivaldybių biudžeto sandaros analizė bei savivaldybių įmonėsĮvadas. Savivaldybių biudžetai. Samprata. Biudžetų rengimo principai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos (asignavimai) ir asignavimų valdytojai. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Savivaldybės valdybos (mero) fondas. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Savivaldybių įmonės ir jų finansai. Savivaldybės įmonių teisės. Savivaldybių įmonių finansinė kontrolė. Savivaldybių įmonių kapitalas. Savivaldybės įmonės finansai. Pelno paskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Skolininkų sąrašo sudarymasĮvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti skolininko sąrašo dokumentą. Dokumento forma. Normatyvinės - žinyninės ir kintamos informacijos. Masyvų struktūra. Pradinių duomenų įrašymo maketas. Užduoties vykdymo algoritmas. Priedas. Skaityti daugiau
Specialybės įvado praktikos ataskaitos aprašas: ŽŪK "Pakruojo linai"Įvadas. Praktikos darbo vietos apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Įmonės charakteristika. Įmonės finansų tarnybos veikla. Finansų tarnybos nuostatai. Finansinių sprendimų priėmimo tvarka ir finansiniai rodikliai. Dokumentų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialybinės praktikos ataskaita: IĮ medienos perdirbimasKazio Gečo individuali įmonė. Įvadas. Įmonės ar organizacijos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Raštvedybos organizavimas. Praktikos darbo vietos (skyriaus) aprašymas ir veiklos įvertinimas. Metinė įmonės finansinė atskaitomybė. Įmonės finansinės veiklos analizė. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Darbo santykiai. Įmonės mokesčių sistema. Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Specifiniai įmonių veiklos apskaitos standartaiĮvadas. 30-asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Apskaitos politika. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Turtas. Įsipareigojimai. 11-asis tarptautinis apskaitos standartas. Statybos sutartys. Tikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Sutarties pajamos. Sutarties išlaidos. Sutarties pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Tikėtinų nuostolių pripažinimas. Įvertinimų pasikeitimai. Atskleidimas. Įmonė turi nurodyti. Įmonė turi pateikti. 41-asis tarptautinis apskaitos standartas. 26-asis tarptautinis apskaitos standartas. Nustatytų įmokų planai. Nustatytų išmokų planai. Išvados. Skaityti daugiau
Statistika (56)3 uždaviniai su sprendimais. Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje. Apskaičiuoti santykinius dydžius: Padaryti trumpas išvadas. Nusikalstamumas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti: 1Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius ( rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutes rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutu lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų (L=3). Skaityti daugiau
Straipsnių pripažinimas pagal tarptautinius apskaitos standartusFinansinių straipsnių pripažinimas. Turto pripažinimas. Įsipareigojimų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Skaityti daugiau
Su darbo užmokesčiu susijusių įsipareigojimų apskaitaĮvadas. Darbo tikslas – naudojantis turimomis bei literatūros analizės metu įgytomis žiniomis pateikti su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio įsipareigojimai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygų keitimas; atlygio už darbą kitimo atvejai. Darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygų keitimas. Atlygio už darbą padidinimas. Atlygio už darbą sumažinimas. Atlygis už darbą atsižvelgiant į prastovas. Darbo užmokesčio apmokėjimas. Atostogų apmokėjimai. Atostogų rūšys. Kasmetinių atostogų teikimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimai. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įsipareigojimai. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas. Gyventojų pajamų mokesčio apmokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo įsipareigojimai. Valstybinio socialinio draudimo įsipareigojimai. Valstybinių socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Įsipareigojimai Garantiniam fondui. Praktinė dali. Uždavinys. Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Taikomosios programos - buhalterinės apskaitos sistemaApskaitos sistema. Buhalterinės apskaitos informacijos rūšys. Dokumento šablono parengimas. Buhalterinės apskaitos programos. Skaityti daugiau
Tarptautinė apskaita. Lietuvos ir Vengrijos apskaitos palyginimasĮvadas. Apskaitos atsiradimas. Apskaitos raida Lietuvoje. Apskaitos raida Vengrijoje. Įstatyminiai aktai. Įstaigos ir įstatymai. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės apskaitininkų organizacijos ir jų įtaka Lietuvos apskaitos sistemaiĮvadas. Svarbiausios tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Kitos tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Tarptautinės organizacijos susijusios su apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai apskaitos standartaiĮvadas. Pagrindiniai reikalavimai, keliami finansinei atskaitomybei. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktina informacija. Nuosavybės pokyčiai. Pinigų srautų ataskaita. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas. Apskaitos politikos pateikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai apskaitos standartai. LizingasPowerPoint pristatymas. Pagrindiniai skirtumai, palyginti su pirminiu 17 TAS, yra šie. Taikymas. Vartojamos sąvokos. Nuomos klasifikavimas. Nuoma nuomininkų finansinėje atskaitomybėje. Nuoma nuomotojų finansinėje atskaitomybėje. Pardavimo ir atgalinės nuomos sandoriai. Pereinamosios nuostatos. Įsigaliojimo data. Skaityti daugiau
Tarptautiniai audito standartaiĮvadas. Audito apibrėžimas, reikšmė, tikslai. Audito rūšys. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito įmonės. Tarptautinio audito įmonės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai audito standartai (2)Įvadas. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautinės organizacijos, susijusios su audito plėtote. Tarptautiniai audito standartai. Europos Sąjungos (ES) direktyvos ir "Žaliasis raštas". Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių finansinės atsakomybės standartų praktinio įgyvendinimo klausimų apžvalgaPagrindiniai praktiniai sunkumai pereinant prie tarptautinių standartų. Instituciniai sunkumai. Sunkumai dėl reikalavimų įvykdymo aprūpinimo. Techniniai sunkumai. Išvados. Skaityti daugiau
......