Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Verslo apskaitos standartai (3)Įvadas. 1-asis Verslo apskaitos standartas "Finansinė atskaitomybė". 2-asis Verslo apskaitos standartas "Balansas". 3-iasis Verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". 4-asis Verslo apskaitos standartas "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita". 5-asis Verslo apskaitos standartas "Pinigų srautų ataskaita". 6-asis Verslo apskaitos standartas "Aiškinamasis raštas". 7-asis Verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". 8-asis Verslo apskaitos standartas "Nuosavas kapitalas". 9-asis Verslo apskaitos standartas "Atsargos". 10-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo pajamos". 11-asis Verslo apskaitos standartas "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos". 12-asis Verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". 13-asis Verslo apskaitos standartas "Nematerialusis turtas". 14-asis Verslo apskaitos standartas "Verslo jungimai". 15-asis Verslo apskaitos standartas "Investicijos į asocijuotas įmones". 16-asis Verslo apskaitos standartas "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones". 19-asis verslo apskaitos standartas "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai". 20-asis Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda". 21-asis Verslo apskaitos standartas "Dotacijos ir subsidijos". 22–asis Verslo apskaitos standartas "Užsienio valiutos kurso pasikeitimas". Verslo apskaitos standartų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (4)Įvadas. Verslo apskaitos standartai 2002 metams. VAS – Finansinė atskaitomybė. VAS – 2 Balansas. VAS – 3 Pelno (nuostolių) ataskaita. VAS – 4 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. VAS – 5 Pinigų srautų ataskaita. VAS – 6 Aiškinamasis raštas. VAS – 7 Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas. VAS – 8 Nuosavas kapitalas. VAS – 9 Atsargos. VAS – 10 Pardavimo pajamos. VAS – 11 Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. VAS – 12 Ilgalaikis materialusis turtas. 2004 metams parengti standartai. VAS – 13 Nematerialusis turtas. VAS – 19 Atidėjimai, neapibrėžti įsipareigojimai ir pobalansiniai įvykiai. VAS – 21 Dotacijos ir subsidijos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (5)Darbo tikslas: Išnagrinėti 2, 3, 9, 11, 12 ir 13 verslo apskaitos standartus. 9-tasis verslo apskaitos standartas "Atsargos". Priskyrimo požymiai. Atsargų turto įsigijimo savikaina. 12-tasis verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". Priskyrimo požymiai. Įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. 13-tasis verslo apskaitos standartas. "Nematerialusis turtas". Priskyrimo požymiai. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizacija. 2–asis verslo apskaitos standartas "Balansas". 3-verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". 10-verslo apskaitos standartas "Pajamos". 11-tasis verslo apskaitos standartas "Sąnaudos". Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įmonės turtasTurtas ir jo rūšys. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. IMT įkainojimas. Ilgalaikio turto vertės pasikeitimo funkcija. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio turto naudojimo rodikliai. Trumpalaikis turtas. Atsargų įkainojimo samprata. Trumpalaikio turto apyvartumas. Trumpalaikio turto rodikliai. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Skaityti daugiau
Vidaus audito etapaiĮvadas. Vidaus audito etapai. Audito strategija. Susipažinimo su įmonės veikla. Audito plano sudarymas. Strateginis planas. Audito medžiagos rinkimas. Tikrinimo etape. Audito išvados parengimas ir pasirašymas. Audito kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito etapų apibūdinimas, reikšmė ir klasifikavimas LietuvojeĮvadas. Auditas. Šio darbo tikslas – išaiškinti kokie egzistuoja audito etapai ir kaip jie susiję tarpusavyje, kokia jų svarbą ir ypatumai. Uždaviniai. Audito etapai. Audito etapas. Pasirengimas auditui (strategija). Susipažinimas su audituojamos įmonės veikla ir jos verslu. Audito planų ir programų sudarymas. Audito medžiagos rinkimas. Tikrinimas. Auditoriaus ataskaitos ir išvados parengimas. Atlikto audito kontrolė. Tarptautinio audito reikšmė. Skaityti daugiau
Vidaus audito organizavimasĮvadas. Vidaus audito teoriniai klausimai. Vidaus audito apibrėžimas ir vidaus audito rūšys. Vidaus auditas ir vidinė kontrolė. Vidaus audito funkcijos. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai ir vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai. Vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus audito problemos. Vidaus ir nepriklausomo audito panašumai ir skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito politinė pusėPolitika vidaus audito procese. Politikos samprata. Politika ir valdymas vidaus audite. Politika ir auditorius. Audito komisijos. Vidaus audito etikos kodeksas. Skaityti daugiau
Vidaus audito reglamentavimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyseĮvadas. Vidaus audito reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos "vidaus kontrolės ir vidaus audito" įstatymas. Su vidaus auditu susiję Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymai. Vidaus audito reglamentavimas Latvijos respublikoje. Latvijos respublikos "vidaus audito" įstatymas. Latvijos respublikos ministrų kabineto išleisti vidaus audito reglamentai. Vidaus audito reglamentavimas Estijos respublikoje. Estijos respublikos "audito" įstatymas. Estijos respublikos finansų ministro išleisti vidaus audito reglamentai. Lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų vidaus audito reglamentų analizė. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Vidaus audito reikšmė rizikos valdymo proceseAuditas. Audito klasifikavimas. Vidaus auditas. Verslo rizika. Vidaus auditoriaus vaidmuo rizikos valdymo procese. Rizikos įvertinimas. Rizikos valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito tarnybos įkūrimas ir jos darbo organizavimas įmonėjeĮvadas. Vidaus audito tarnyba ir jos teisinis reglamentavimas. Vidaus audito tarnybos esmė, veiklos organizavimas ir tikslai. Vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus audito tarnybos vadovui keliami reikalavimai. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai, jų teisės ir pareigos. Vidaus audito tarnybos įkūrimas Įmonėje "Argonitas". Įmonės "Argonitas" vidaus audito tarnybos (VAT) darbo planavimas ir vidaus audito atlikimas. Rizikų įvertinimas įmonėje. VAT planavimas įmonėje. Audito etapai. Audito programos, planai. Audito dokumentai. Vidaus audito ataskaitos parengimas ir jos pateikimas. Audito ataskaitos struktūra. Pažangos stebėjimas (veikla po audito). Vidaus audito tarnybos veiklos vidinis vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito tikslai kokybės atžvilgiuĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti vidaus audito tikslus ir jo aspektus kokybės atžvilgiu. Vidaus audito paskirtis ir tikslai. Vidinės kontrolės sistema ir jos būklės įvertinimas. Vidaus audito tarnybos darbo vertinimas. Vidaus audito kokybės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus ir išorės audito santykisĮvadas. Vidaus audito samprata. Audito sąvoka ir klasifikavimas. Vidaus audito klasifikacija. Vidaus ir išorės audito bruožai. Išorės ir vidaus auditorių padėtis. Vidaus auditorių nepriklausomumo problema. Išorės ir vidaus auditorių bendradarbiavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vidaus kontrolės sistema ir apskaitos duomenų panaudojimas jai vykdyti AB "LESTO" įmonėjeĮvadas. Vidaus kontrolės samprata. 6-asis tarptautinis audito standartas. Šiuolaikinės vidaus kontrolės sistemos modelis. Vidaus kontrolės priemonių rūšys. Vidaus kontrolės įvertinimas vidaus audito procese. Kontrolės tikrinimo atlikimas. Kontrolės tikrinimo rezultatų įvertinimas. Ryšys su organizacijos valdymu, vidaus kontrolės sistema veiklos audite. Vidaus kontrolės procedūrų įvertinimas finansiniame vidaus audite. Informacinių sistemų vidaus kontrolės užduotys bei vidaus kontrolės vertinimas. Vidaus kontrolės priemonės. Bendroji ir specialioji kontrolė. IS vidaus kontrolės įvertinimas. Informacijos saugumo auditas. Vidaus kontrolės vieta is. Atskiros vidaus kontrolės sritys. Personalinių kompiuterių (PK) tinklo saugumas. Telekomunikacijų kontrolė. Apsauga nuo virusų. Pagalbinių programų kontrolė. Vartotojo įgaliojimų kontrolė. Informacinių technologijų plėtros kontrolė. Kaštai. Praktinė dalis. Įmonės apžvalga. Veikla. Ūkis. Istorija. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Pelningumo koeficientas. Veiklos pelningumas. Finansinio sverto rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas. Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis. Bendrojo mokumo koeficientas. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumas. Turto apyvartumas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansaiĮvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartinis žymėjimas. Darbo užmokesčio priskaitymas. Darbo užmokesčio už kasmetines ir nepanaudotas kasmetines atostogas priskaitymas ir mokėjimas. Ligos pašalpos skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir gamybinės praktikos ataskaita: betoniniai ir gelžbetoniniai gaminiai AB "Vilijampolės gelžbetonis"Įmonės apibūdinimas. Finansinės apskaitos sistemos AGNUM struktūra. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrosios ir administracinės išlaidos, Kapitalo rezervai, jų sudarymas ir naudojimas. Periodinė finansinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Skaityti daugiau
Žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: Jono Kecoriaus ūkisĮvadas. Jono Kecoriaus ūkis. Darbuotojai. Tiekėjai. Pirkėjas. Buhalterinė apskaita. Debetas. Sąskaitų planas. Darbo pasiskirstymas apskaitos barais. Finansinė atskaitomybė. Pelno paskirstymas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
...