Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Buhalterinė apskaita: UAB "Gika"Bandomasis balansas. Ūkinės operacijos. Reikia: Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. Atlikti koreguojančius ir uždarančius įrašus. Sudaryti Darbinę atskaitomybės lentelę. Sustatyti Balansą ir Pelno (nuostolio) ataskaitas. Papildoma informacija koregavimams. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Koreguojantys įrašai. Uždarantys įrašai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Gika" (2)UAB "GIKA" bandomasis balansas. Bendrasis žurnalas (BŽ). Didžiosios knygos sąskaitos (DKS). Bandomasis balansas. Bandomasis balansas su koreguojančiais įrašais. UAB "GIKA" darbinė atskaitomybės lentelė už gruodžio mėnesį. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Kopos"Įmonės aprašymas. UAB "Kopos" naudojamas sąskaitų planas. UAB "Kopos" 2008 metų spalio mėnesio 31 dienos likučiai. Lapkričio mėnesį įmonė atliko tokias ūkines operacijas. Reikia: Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. Atlikti koreguojančius įrašus. Sustatyti Pelno (nuostolio) ataskaitą ir Balansą. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio bendrasis žurnalas. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio bandomasis balansas. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio koreguojantys įrašai. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio patikslintas bandomasis balansas. UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio pelno (nuostolio) ataskaita. UAB UAB "Kopos" 2008 metų lapkričio mėnesio balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Raginta"Įvadas. Tikslas – parengti UAB "Raginta" finansinę atskaitomybę. UAB "Raginta" sąskaitų likučiai 200x m. lapkričio 1 d. Per 200x m. lapkričio mėnesį įvykusios ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno (nuostolių) ataskaita. UAB "Raginta" balansas. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Rasa"Balansas. Programinės įrangos įsigijimo savikaina. Programinės įrangos vertės amortizacija. Pastatai ir statiniai. Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas. Transporto priemonių įsigijimo savikaina. Pirktos prekės, skirtos perparduoti. Pirkėjų įsiskolinimas. Gautinas PVM. Sąskaitos bankuose. Kasa. Kapitalas. Rezervai. Nepaskirstytasis pelnas. Suvestinės sąskaitos. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Finansinės skolos kredito įstaigoms. Skolos tiekėjams. Pelno mokesčio įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinas PVM. Parduotų prekių pajamos. Parduotų prekių savikaina. Palūkanų sąnaudos. Ataskaitinių metų pelno mokestis. Analitinės sąskaitos. Gėrimas Žemuoginis. Gėrimas Buratinas. Gėrimas Tonikas. Gėrimas Coca Cola. Skolos AB Urmas. Skolos AB "Rūta". UAB Rasa Pelno (nuostolių) ataskaitą už 2009 m. vasario mėnesį. Žiniaraštis. 3 užduotis. Pagal pateiktus duomenis užveskite ŽŪB "Rūta" atsargų apskaitos žiniaraščius buhalterinių sąskaitų Atsargų apskaitos žiniaraščio pavyzdys: 4 užduotis. UAB "Miglė" ilgalaikio turto likučiai 2009 metais. Vasario mėnesį įvykusioms operacijoms nurodykite buhalterinius įrašus. Apskaičiuokite ilgalaikio turto objektų nusidėvėjimą vasario mėnesį. Visų ilgalaikio turto objektų likvidacinė vertė lygi 1,00 Lt. Sunkvežimis vasario mėnesį nuvažiavo 3000 km. Apskaičiuokite kiekvieno objekto sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Rytas" ir "UAB "Aušra"Buhalteriniai įrašai. Sąskaitos. Balansinių sąskaitų apyvartų suvestinė. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Romesta"Bandomasis balansas (dauginta iš 0,3) UAB "Romesta". UAB "Romesta" bendrasis žurnalas. UAB "Romesta" didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Romesta" darbinė atskaitomybės lentelė. Bandomasis balansas UAB "Romesta". Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Skanėstas"Įvadas. Apskaitos pagrindiniai elementai. Apskaitos proceso etapai. Apskaitos pagrindinės sąvokos. Praktinė užduotis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitų knyga. Bandomasis balansas. Koreguojantys įrašai. Patikslintas bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita. Atsargų metodas FIFOĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. Temos išdėstymas. Atsargų apskaita. Atsargos. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikaina. Grynoji galimo realizavimo vertė. Paslaugų teikėjo atsargų savikaina. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įvertinimo metodas pagal paskutinių pirkimų kainas (FIFO). FIFO metodo pranašumai ir trūkumai. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: ūkininko ūkisĮvadas. Praktika ir jos tyrimo tikslai. Apie įmonę. Ūkininko Stasio Dakanio ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijos. Bendrosios nuostatos. Vartojamos sąvokos. Ūkinių operacijų dokumentavimas. Apskaitos registrai. Piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų registravimas ir kaupimas. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turto apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Ūkininko ūkio finansinė atskaitomybė. Finansinio rezultato apskaita. Ūkininko ūkio balansas. Pinigų Srautų ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos istorijaŪkinės apskaitos ir buhalterinės apskaitos atsiradimas ir raidos bruožai senovės valstybėse. Buhalterinės apskaitos ir audito tobulinimo kryptys Lietuvoje 2002-2020 m. Buhalterinės apskaitos atsiradimo prielaidos. L. Pačiolio "Traktatas apie sąskaitas ir įrašus". L. Pačiolio biografija. Ūkinės apskaitos atsiradimas Lietuvoje. Auditoriaus priedermė žinoti Lietuvos apskaitos šaknis ir jos raidos tendencijas. Buhalterinės apskaitos būklė tarybiniu laikotarpiu. Buhalterinės apskaitos suklestėjimas Liaudies ūkio tarybos gyvavimo laikotarpiu (1957-1965 m). Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos charakteristikaBendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Įvadas. Buhalterinės apskaitos raida Senovėje. Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida Tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. Apskaitos raida Sovietų valdžios metais. Apskaitos pertvarkymas atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos rūšys. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Tarptautiniai apskaitos standartai. Įmonės apskaitos politikos esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos ciklo baigimasAtaskaitinis laikotarpis. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas. Duomenų kaupimo ir palyginimo principų esmė. Pajamos – sąnaudos. Įplaukos – išlaidos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Darbinė atskaitomybės lentelė. Darbinės atskaitomybės lentelės paskirtis. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas nenaudojant 39 sąskaitos. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos dokumentaiĮvadas. Ūkinių operacijų įvertinimas ir dokumentavimas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas. Piniginių operacijų dokumentavimas. Piniginių operacijų dokumentavimas konkrečios įmonės pavyzdžiu. Įmonės aprašymas. UAB "X" kasos operacijų dokumentavimas. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomoji sąskaita ir jos dokumentavimas. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Skolų įmonei apskaita. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos įstatymaiĮvadas. Buhalterinės apskaitos samprata ir objektai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Apskaitos reglamentavimo aktai ir įstatymai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Įstatymo taikymas. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas Lietuvos respublikos (LR) akcinėse bendrovėseĮvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas Lietuvos Respublikos (LR) uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB)Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas UAB "Interverslas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas: UAB "Svealita"Įvadas. Įmonės aprašymas. Apskaitos organizavimas UAB "Svealita". Įmonės buhalterija. Buhalterio pareigos ir atsakomybė. Apskaitos dokumentai, jų rekvizitai ir jų juridinė galia. Apskaitos registrai. Piniginio turto apskaitos operacijos. Piniginio turto esmė. Kasos operacijų apskaita. Registrų žurnalas. Turto apskaitos operacijos. Turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita.Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Darbo apmokėjimo apskaitos operacijos. Darbo apmokėjimo principai. Darbo laiko apskaita. Valstybinis socialinis draudimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Sąnaudų apskaitos operacijos. Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas apskaitoje. Nuosavo kapitalo apskaitos operacijos. Nuosavo kapitalo esmė ir sudėtis. Kapitalo apskaita. Pelno (nuostolio) apskaitos operacijos. Uždirbto pelno apskaičiavimas. Finansinės ir mokesčių apskaitos suderinimas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Finansinė atskaitomybė. Buhalterinės apskaitos procedūros metams pasibaigus. Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai. Finansinės atskaitomybės ir ataskaitų apibūdinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos pagrindaiBuhalterinės apskaitos samprata. Buhalterinės apskaitos turinys. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos objektai ir jų klasifikavimas. Apskaitos tvarkymo metodai. Sąskaitos debetas ir kreditas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Sąskaitų planas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose. Ūkinių operacijų registravimas žurnaluose ir sąskaitose. Buhalterinės apskaitos formos schema. Parduotų prekių ir atsargų savikainos nustatymas. Netiesioginių mokesčių apskaita. Ilgalaikis materialus turtas. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais apskaita. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų mokami mokesčiai. Įmonės atskaitomybės rūšys. Skaityti daugiau
......