Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Bendrieji apskaitos principai (2)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (3)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (4)Apskaita yra informacijos apibendrinimo sistema. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Visuotinai pripažinti apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos, kuriomis grindžiamos kiekvienos laisvosios rinkos šalies konceptualios apskaitos taisyklės. Bendrieji apskaitos principai formuojant įmonių apskaitos politiką. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (5)Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (6)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados. Praktinė užduotis. 1. Užregistruoti ūkines operacijas Bendrajame žurnale ir perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 2. Atlikti koregavimus ir parengti UAB "Šiluma" 20X5 m. sausio 31 d. Bandomąjį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, balansą. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (7)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai ir reikalavimai apskaitinei informacijai formuotiĮvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitos ažūriškumo, arba jos duomenų pateikimo laiku reikalavimas. Apskaitos optimalumo, arba apskaitinės informacijos vertingumo ir jos formavimo kaštų derinimo reikalavimas. Apskaitos informacijos kokybinių charakteristikų derinimo reikalavimas. Tikros ir teisingos padėties atspindėjimo finansinėje atskaitomybėje reikalavimas. Informacijos svarbumo reikalavimas. Informacijos patikimumo reikalavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetinės įmonėsĮvadas. Įmonės charakteristika. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Kasinės ir faktinės išlaidos. Turto apskaita. Ilgalaikis turtas. Turto nurašymas. Trumpalaikis turtas. Finansinis turtas. Atsargos. Biudžetinių įstaigų pavyzdinis sąskaitų planas. Apskaitos dokumentai. Mokėjimo nurodymas. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Materialiniai dokumentai. Klaidų taisymas. Memorialinė orderinė apskaitos forma. Memorialiniai orderiai. Didžioji knyga, jos pildymo tvarka. Kasos operacijos ir dokumentai. Kasos knyga. Kasos pajamų ir išlaidų registracijos žurnalas. Inventorizacija. Parengiamieji darbai. Prekinė apyskaita. Įgaliojimas. Apskaitos ypatumai. Tiesioginis finansavimas iš valstybės biudžeto. Ne biudžeto lėšos. Pavedimų lėšos. Darbo užmokesčio apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Finansinė atsiskaitomybė. Balansas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Biudžetinės įstaigos sąmatos sudarymas: vidurinė mokyklaĮvadas. Kursinio darbo tikslas: išmokti sudaryti biudžetinės įstaigos, Antakalnio vidurinės mokyklos, sąmatą. Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos struktūra ir tipas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos darbuotojų atlyginimų skaičiavimas. Biudžetinių įstaigų išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetinių įstaigų apskaitaAtsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais už įsigytas prekes, atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, taip pat su biudžetu, socialinio draudimo įstaigomis apskaitos tvarka. Socialinio draudimo įmokos. Biudžetinėse įstaigose atsiskaitymų su darbuotojais pagal darbo užmokestį ir kitas jam prilygintas išmokas tvarka. Faktinių išlaidų apskaitos tvarka. Kuo jos skiriasi nuo kasinių išlaidų apskaitos. atsiskaitymų tvarka su atskaitingais asmenimis už jiems grynaisiais pinigais arba pagal mokėjimo kortelę išduotus avansus. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Biudžeto procesas tarpukario LietuvojeĮvadas. Biudžeto raida. Lietuvos biudžetas tarpukario Lietuvoje. Valstybės kontrolė 1919 – 1940 metais. 1919 – 1940 metų statistika. Išvados. Skaityti daugiau
BuhalterijaBuhalterinio uždavinio sprendimas. Iš duoto praeito mėnesio bandomojo balanso reikėjo: 1.Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. 2.Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 3.Atlikti koreguojančius ir uždarančius įrašus. 4.Sudaryti Darbinę atskaitomybės lentelę. 5.Sustatyti Balansą ir Pelno (nuostolio) ataskaitas. Skaityti daugiau
Buhalterija (2)Apskaitinės informacijos formavimo procesas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaita ir informacija įmonės valdymo sistemoje. Apskaitos rūšys. Apskaitoje naudojami matai. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitos reglamentavimas ir modeliai. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitininko profesijos samprata. Auditas. Ūkinės veiklos ciklas ir ataskaitinis laikotarpis. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Turto sąvoka apskaitoje. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybės esmė apskaitoje. Ūkiniai faktai ir įvykiai. Įmonės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinė turto inventorizacija. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Finansinės būklės pasikeitimų fiksavimas apskaitoje. Apskaitos proceso organizavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas dokumentuose. Dokumentų klasifikavimas. Apskaitos registrai. Dokumentų saugojimas. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Jų ryšys. Užbalansinės sąskaitos. Sąskaitų planas. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Klaidų taisymas. Bandomasis balansas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo užbaigimas. Duomenų kaupimo ir palyginimo principų esmė. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Prekybinės veiklos esmė. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Pirkimų diskontai BRUTO būdas. Pirkimų diskontai NETO būdas. Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pardavimų diskontų įvertinimas. Pardavimų diskontai. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Ypatingi pardavimo atvejai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaita. Prekių kainų kalkuliavimas. Atsargų inventorizavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimo metodai. Atsargų apskaitos dokumentai. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Perdirbimo įmonių apskaita. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitų rengimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Pagrindinės korespondencijos. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nematerialaus ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto remonto apskaita. Išperkamosios nuomos (lizingo) operacijų apskaita. Lizingo operacijų apskaita nuomotojo ir nuomininko įmonėje. Operacijų su vekseliais apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pinigų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys.Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai.Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimas nepagrindinėje darbovietėje. Vidutinio atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių skaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apmokestinimas įmokomis į garantinį fondą. Atidėjimai atostogoms. Ligos, motinystės pašalpos. Tarnybinių komandiruočių apskaita. Darbuotojų materialinis skatinimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita. Kai kurių terminų paaiškinimai. Rezervai ir jų apskaita. Pelno paskirstymo fiksavimas apskaitoje. Sąskaitų uždarymas. Dovanotosios nuosavybės apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita. Kontroliniai klausimai. Finansinės atskaitomybės parengimas. Pagrindiniai reikalavimai finansinės atskaitomybės sudarymui. Metinės finansinės atskaitomybės teikimas ir skelbimas. Kontroliniai klausimai. Mokesčių sistema apskaitoje. Mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas. Mokesčių rūšys ir klasifikavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Buhalterija (3)Ar buhalterinės apskaitos atsiradimą sąlygojo objektyvios priežastys? Lietuvos respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas / Valstybės žinios 2001 m lapkritis nr.99. Kodėl apskaitininkams reikalingos profesinės organizacijos? Jeigu Tarptautiniai apskaitos standartai neatitinka šalyje patvirtintų apskaitos taisyklių, kam iš jų teikiamas prioritetas ir kodėl? Ar galima visose šalyse įvesti bendrą apskaitos sistemą?Ar reikia apskaitininkams jungtis į organizacijas?Kaip pasikeitė šiuolaikinio apskaitininko darbo turinys? Kodėl buhalterinė apskaita siejama su dokumentų naudojimu? Ar buhalterinė apskaita turi įtakos įmonės ūkinės veiklos rezultatams? Ar būtina laikytis Tarptautinių apskaitos standartų? Kokią įtaką apskaitininko darbui turi bendrieji apskaitos principai? Kodėl reikia apskaitininko etikos kodekso? Pateikite apskaitinės informacijos apibrėžimą. Ką vadiname įmonės tęsiamos veiklos principu? Ką vadiname apskaitos pastovumo principu? Ką vadiname pajamų ir sąnaudų kaupimo principu? Kodėl finansinė apskaita kartais vadinama išorine, o menedžmento - vidine? Kodėl negalima lyginti įplaukų su sąnaudomis, o pajamų su išlaidomis? Kuo skiriasi finansinė ir valdymo apskaita? Kokie apskaitos ypatumai, skirtingą juridinį statusą turinčiose įmonėse? Kodėl ir kokie keliami reikalavimai apskaitinei informacija? Kuo skiriasi ūkinis įvykis ir ūkinė operacija? Kodėl ūkines operacijas būtina įkainoti? Kodėl grupuojamos ūkinės operacijos? Kokie yra pagrindiniai buhalterinės apskaitos technologijos metodai ? Kokias svarbiausias funkcijas atlieka finansinės ataskaitos? Kokie svarbiausi matai yra naudojami apskaitoje? Apibrėžkite ekonominių išteklių kategoriją. Ką vadiname turtu apskaitoje? Koks svarbiausias ekonominių išteklių ir turto požymis? Kodėl apskaita neįvertina samdomų įmonės darbuotojų intelekto? Išvardinti svarbiausius įmonės turto klasifikavimo požymius. Į kokias svarbiausias grupes skirstomas įmonės turtas pagal šiuos požymius. Kuris požymis naudojimo laikas ar kaina - nulemia turto skirstymą į ilgalaikį ir trumpalaikį? Kuo skiriasi ilgalaikio turto pradinė vertė nuo likvidacinės? Kuo skiriasi ilgalaikio turto pradinė vertė nuo likutinės Kuo skiriasi ilgalaikio turto nudėvėtina vertė nuo likutinės? Kodėl sakome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, bet ne ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos? Kaip ilgalaikio turto nusidėvėjimas veikia savininkų nuosavybę? Kuo prasideda ir baigiasi kiekvienas ūkinės veiklos ciklas? Paaiškinkite ateinančių laikotarpių (iš anksto apmokėtų) sąnaudų kategoriją. Kodėl jos priskiriamos įmonės turtui. Kaip galėtumėte paaiškinti nematerialiojo turto sąvoką. Kaip iš apskaitinės lygybės duomenų apskaičiuoti... Kuo skiriasi produkcijos pardavimo pajamos nuo įplaukų už parduotą produkciją? Ką rodo įmonės balansas? Ką rodo pelno (nuostolių) ataskaita? Kodėl balansą siejame su ataskaitinio laikotarpio pabaiga, o pelno nuostolių ataskaitą - su visu ataskaitiniu laikotarpiu? Kam reikalinga įmonės pinigų srautų ataskaita? Kodėl įmonės finansinė atskaitomybė turi būti parašyta aiškia kalba, kad ją suprastų ir ne ekonomistai? Kodėl stengiamasi suvienodinti įmonių finansinę atskaitomybę net tarptautiniu lygiu? Išvardinti tris svarbiausius pelno ( nuostolių) ataskaitos elementus. Kaip balanse skirstoma įmonės turtas ir nuosavybė. Kam naudojami pirminiai dokumentai? Išvardyti pirminių apskaitos dokumentų rekvizitus. Kokias žinote pirminių apskaitos dokumentų rūšis. Ar galimi ūkiniai įvykiai, tiesiogiai nepatvirtinti jokiais dokumentais? Kas yra specialieji (griežtos apskaitos) apskaitos dokumentai? Kaip įkainojimas turtas apskaitoje? Kodėl buhalterinė sąskaita būtent sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių? Kas rodoma turto ir sąnaudų sąskaitų debete, o kas- kredite? Kas rodoma savininkų nuosavybės, įmonės įsipareigojimų ir pajamų sąskaitų debete, o kas - kredite? Kaip apskaičiuojamas likutis turto ir sąnaudų sąskaitose? Kaip apskaičiuojamas likutis savininkų nuosavybės, įsipareigojimų ir pajamų sąskaitose? Kuo skiriasi sintetinės ir analitinės sąskaitos ir koks jų sąryšis? Pateikite dvejybinio įrašo apibrėžimą. Pateikite sąskaitų korespondencijos apibrėžimą. Kokią funkciją atlieką apskaitos registrai? Kokius žinote apskaitos registrus? Apibūdinti Bendrąjį žurnalą ir jo funkcijas. Kas yra paprastas ir sudėtinis įrašas? Kokias funkcijas atlieka Didžioji knyga? Kurioje duomenų apdorojimo stadijoje reikia geriau išmanyti apskaitos principą? Kurie veiksmai atliekami apskaitos laikotarpio pabaigoje? Kas yra bandomasis balansas? Kokias funkcijas jis atlieka? Ar lygybė bandomajame balanse reiškia, kad apskaitoje nėra klaidų? Kaip bandomasis balansas naudojamas sudarant atskaitomybę? Ar registruose ir atskaitomybėje ties skaičiais yra rašomi lito ženklai. Kodėl? Kuo skiriasi kalendoriniai metai nuo finansinių? Kokios svarbiausios priežastys sąlygoja šiuos skirtumus? Kada išlaidos turtui įsigyti apskaitoje registruojamos kaip sąnaudos? Kada išlaidos turtui įsigyti apskaitoje registruojamos kaip turtas? Kokias funkcijas atlieka koregavimai apskaitoje? Kada sąskaitoje daromi koreguojantieji įrašai? Kaip paskirstomos įmonės turto įsigijimo išlaidos įvairiems laikotarpiams? Kaip registruojami išankstiniai mokėjimai sąnaudų sąskaitose? Kokie daromi koreguojantieji įrašai? Kaip vedama neuždirbtų pajamų uždirbimo ateinančiais laikotarpiais apskaita? Kaip apskaitoje registruojamos išankstinės piniginės įplaukos už suteiktinas paslaugas ar parduotiną produkciją? Kaip vedama patirtų, bet dar neapmokėtų sąnaudų apskaita? Kaip vedama uždirbtų pajamų, už kurias dar negauta pinigų apskaita? Kokios sąskaitų korespondencijos atliekamos apskaitoje fiksuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas? Kokia sąskaitų korespondencija atliekama apskaitoje fiksuojant nuomos už būsimuosius laikotarpius mokestį? Kokios daromos sąskaitų korespondencijos apskaitoje registruojant atsargų pirkimą ir sunaudojimą ? Kokį įrašą atliktumėte registruodami pinigus, gautus už produkciją, kurią išsiųsite pirkėjui dar šį ataskaitinį laikotarpį? Ką vadiname palūkanom? Kaip apskaičiuojama mėnesio palūkanų suma? Kaip apskaitoj registruojamos atlyginimų sąnaudos? Kokiam tikslui ir kaip dažnai sudaroma Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė? Kokia tvarka ir kodėl Darbinėje atskaitomybės parengimo lentelėje surašomi sąskaitų pavadinimai? Kokiam tikslui atliekami sąskaitų koregavimai? Kurių skilčių duomenis jungia koreguotas bandomasis balansas? Kokių sąskaitų likučiai iš koreguoto bandomojo balanso skilties perkeliami į pelno (nuostolių) ataskaitos sąskaitų skiltį? Kokių sąskaitų likučiai iš koreguoto bandomojo balanso skilties perkeliami į balanso sąskaitų skiltį? Kodėl sąskaitos uždaromos? Kaip dažnai apskaitoje sąskaitos yra uždaromos? Ką vadiname tranzitinėmis sąskaitomis? Kokių sąskaitų likučiai surašomi pajamų ir sąnaudų suvestinės sąskaitos debete, kokių - kredite? Kodėl pajamų ir sąnaudų suvestinė sąskaita yra uždaroma? Ar galima ją laikyti tranzitine sąskaita? Kodėl? Kodėl atliekama inventorizacija? Skaityti daugiau
Buhalterija (4)Apskaitos esmė ir bendrieji principai. Apskaitos esmė. Pagrindinė apskaitos lygybė. Finansinė atskaitomybė. Apskaitos procesas. Pinigų apskaita. Pinigų kasoje apskaita. Pinigų valiuta apskaita. Paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Atsiskaitymų operacijų ekonominis turinys. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Kitų gautinų skolų apskaita. Atsiskaitymų už darbą apskaita. Atsargų klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Kapitalas. Pelnas (nuostolis) ir jo paskirstymas. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitos paskirtis. Nepiniginiai sandoriai. Valiutiniai straipsniai. Skaityti daugiau
Buhalterijos teorijaPrekių ir paslaugų pirkimo dokumentavimas. Sąskaita-faktūra ir PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitos - faktūros rekvizitai. Privalomieji rekvizitai. Papildomi privalomieji rekvizitai. PVM sąskaitos - faktūros rekvizitai. Privalomieji rekvizitai. Papildomi privalomieji rekvizitai. Kasos operacijų dokumentavimas. Kasos knygos rekvizitai. Kasos dokumentai. Kasos pajamų ir išlaidų orderiai. Kasos pajamų orderio rekvizitai. Kasos pajamų orderio pildymas. Kasos išlaidų orderio rekvizitai. Kasos išlaidų orderio pildymas. Pinigų išmokėjimas iš kasos įforminamas kasos išlaidų orderiais. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Likutinė, likvidacinė ir atmintinė ilgalaikio turto vertė. Finansinės atskaitomybės parengimas. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, operacijų dokumentavimas. Buhalterinės pažymos surašymo atvejai. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaitaIstorija, balansas, dvejybinis įrašas, aiškinamasis raštas. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (10)Buhalterinės apskaitos esmė, paskirtis ir informacijos vartotojai. Apskaitos darbuotojai. Apskaitos reglamentas. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos turinys. Buhalterinis balansas. Sąskaitų sistema. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (11)Buhalterinės apskaitos uždaviniai ir sprendimai. Įvertinti apskaitos reikšmę; Atskirti įmonės turtą ir nuosavybę; Suprasti pagrindinę apskaitos lygybę; Mokėti fiksuoti finansinės būklės pasikeitimus apskaitoje; Išanalizuoti balanso sudarymo principus; Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą; Sudaryti bandomąjį balansą. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (12)Buhalterinės apskaitos procesas ir jo nuoseklumas. Buhalterinės apskaitos samprata. Apskaitos objektai ir jų klasifikavimas. Apskaitos sistemos samprata. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos rūšys. Bendrieji apskaitos principai ir jų deklaravimas. Bendrieji apskaitos tvarkymo metodai ir reikalavimai. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Tvarkymo metodai. Skaityti daugiau
......