Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Buhalterinės apskaitos pagrindai (2)Buhalterinio balanso turinys ir informacijos naudojimas. Sąskaitų klasifikavimas pagal paskirtį ir panaudojimo būdą. Apskaitos formos. Buhalterinės atskaitomybės esmė, sudėtis, sudarymas ir pateikimas. Racionalaus buhalterijos darbo organizavimo principai. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba santechnika, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis UAB "Gryčia"Įmonės charakteristika. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirkimų pardavimų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavybės apskaita. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudos. Užsienio valiutos kurso pasikeitimas. Įmonės veiklos analizė. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos programa "Stekas"Įvadas. Buhalterinės apskaitos programa "Stekas". Buhalterinės apskaitos programos moduliai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos registrai. Registrų vedimas ir reikšmėĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Buhalterinės apskaitos registrai. Apskaitos dokumentai. Bendrasis žurnalas. Privalomieji rekvizitai. Klaidų taisymas dokumentuose ir registruose. Apskaitos dokumentų saugojimas. Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo rodyklė. Piniginių lėšų apskaita verslo įmonėse. Piniginių lėšų apskaita biudžetinėse įstaigose. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimai Lietuvos respublikojeĮvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. 2 straipsnis. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Apskaitos organizavimas. 3 straipsnis. Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas. 4 straipsnis. Apskaitos politika. 5 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apskaitos dokumentai ir registrai. 6 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. 7 straipsnis. Apskaitos registrai. 8 straipsnis. Klaidų taisymas. 9 straipsnis. Apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimas. 10 straipsnis. Komercinė paslaptis. Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas. 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. Bendrieji apskaitos principai. 3 straipsnis. Bendrųjų apskaitos principų taikymas sudarant finansinę atskaitomybę. Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai. 14 straipsnis. Bendrieji finansinės atskaitomybės reikalavimai. 15 straipsnis. Finansinės atskaitomybės palyginimas. 16 straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės skelbimas. Finansinės atskaitomybės sudėtis, jų apibūdinimas. 18 straipsnis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo taisyklės. 19 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. 26 straipsnis. Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka. 28 straipsnis. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą. Lietuvos respublikos įmonės konsoliduotos atskaitomybės įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtys ir taikymas. 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. 3 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo sąlygos. 4straipsnis. Išimtys, kai dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymas. 1 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudėtis. 2 straipsnis. Reikalavimai konsoliduotai finansinei atskaitomybei. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas, tvirtinimas ir skelbimas. 1 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas. 2 straipsnis. Metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir skelbimas. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Verslo atskaitos standartai. Verslo apskaitos standartų taikymas įmonėje. VAS "Balansas". VAS Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvada. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimasEkonominės informacijos sistemų esmė. Nustatyti pagrindinius apskaitos uždavinius. Apskaitos rūšys. Finansinės ir Valdymo apskaitos rūšių palyginimas. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas (2)Įvadas. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Buhalterinės apskaitos įstatymas. 1-asis apskaitos verslo standartas. 2-asis apskaitos verslo standartas. 3-asis apskaitos verslo standartas. 4-asis apskaitos verslo standartas. 5-asis apskaitos verslo standartas. 6-asis apskaitos verslo standartas. 7-asis apskaitos verslo standartas. 8-asis apskaitos verslo standartas. 9-asis apskaitos verslo standartas. 10-asis apskaitos verslo standartas. 11-asis apskaitos verslo standartas. 12-asis apskaitos verslo standartas. 13-asis apskaitos verslo standartas. 14-asis apskaitos verslo standartas. 15-asis apskaitos verslo standartas. 16-asis apskaitos verslo standartas. 17-asis apskaitos verslo standartas. 18-asis apskaitos verslo standartas. 19-asis apskaitos verslo standartas. 20-asis apskaitos verslo standartas. 21-asis apskaitos verslo standartas. 22-asis apskaitos verslo standartas. 23-asis apskaitos verslo standartas. 24-asis apskaitos verslo standartas. 25-asis apskaitos verslo standartas. 29-asis apskaitos verslo standartas. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas (3)Įvadas. Ekonominės informacijos reikšmė valdymo sistemoje. Apskaitos reikšmė valstybės ir įmonių finansų valdymo sistemai. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Reikalavimai apskaitai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos reglamentavimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Kontrolinis darbas. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Ūkinės veiklos ciklas ir ataskaitinis laikotarpis. Vienas ūkinės veiklos ciklas. Ūkinės veiklos ciklai ir ataskaitinis laikotarpis. Ilgalaikis turtas. Valiutinių operacijų apskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementaiBuhalterinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Sąskaitų planas. Apskaitos pagrindų įstatymas. Skaityti daugiau
Buhalterinės informacijos esmė ir uždaviniaiBuhalterinės informacijos esmė ir uždaviniai. Apskaita kaip informacinė sistema. Apskaitos organizavimo principai. Informacijos esmė. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Skaityti daugiau
Buhalterinės praktikos ataskaita: uogų perpardavimas Žemės Ūkio Kooperatyvas "Šilauogė"Įvadas. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" reglamentuojantys teisės aktai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" įstatai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" steigimo dokumentai ir nuosavybės forma. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" dydis ir veiklos ypatumai. Žemės ūkio kooperatyvo apskaitos politika bei apskaitos sistema. Ir tos sistemos atitikimas VAS keliamiems reikalavimams. Žemės Ūkio kooperatyvo "Šilauogė" saugojami apskaitos registrai. Žemės ūkio kooperatyve "Šilauogė" taikoma apskaitos programinė programa. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" finansinė atskaitomybė. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" veiklos rezultatų nustatymas finansinėje apskaitoje bei koregavimų atliekamų pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės sąskaitos ir dvejybinis įrašasBuhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Pavyzdinis sąskaitų plano struktūra. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo taikymas įmonėse. Apskaitos proceso nuoseklumas. Skaityti daugiau
Buhalterinis balansasBalanso lygybės charakteristika. Balanso rūšys ir sudedamosios dalys. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso rodikliai. Skaityti daugiau
Buhalterinių dokumentų pildymo klaidosKasos pajamų orderio rekvizitai bei svarbiausios jo pildymo klaidos. Kasos išlaidų orderio rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Kasos knygos rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos. Mokėjimo pavedimo rekvizitai. Pinigų gavimo žurnalo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė. Kortelės pildymo klaidų taisymas. Avanso apyskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis kortelės rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos. Avansinės apyskaitos pildymo klaidų taisymas. Komandiruotės pažymėjimo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Skaityti daugiau
Buhalterio vaidmuo įmonės darbo proceseĮvadas. Apskaita – buhalterio darbo procese. Apskaitos metodika. Apskaitos klasifikavimas. Buhalterinė sistema ir dvigubas įrašas. Buhalterinis balansas. Finansinė apskaita ir ataskaitos. Finansinių ataskaitų rūšys. Įmonės finansinių ataskaitų svarba. Finansinių ataskaitų elementai ir jų įvertinimas. Apskaitos įmonėje tvarkymas. Buhalterio funkcijos. Apskaitos dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Cost of capital: meaning and valuationIntroduction. Meaning of the Cost of Capital. Definitions. Impact on Company and Investment Decisions. Calculation of the Cost of Capital. Meaning of Weighted Average Cost of Capital. Calculation of WACC and Case Studies. Cost of Capital application in the World and Lithuania. Conclusions. Information Source. Skaityti daugiau
Darbinės atskaitomybės lentelėĮvadas. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimas. Koregavimas apskaitoje. Darbinės atskaitomybės lentelės paskirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas: UAB "Sparta"Įvadas. Darbo objektas: UAB "Sparta" darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB "Sparta" darbinių drabužių gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimą. Produkcijos savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos planavimas. UAB "Sparta" gaminamos produkcijos savikainos skaičiavimas. UAB "Sparta" trumpa charakteristika. UAB "Sparta" gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Bendras žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas (3)Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir kvalifikacija. Darbo užmokesčio sistemos. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo apmokėjimo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo ir su juo susijusi atsiskaitymo apskaitaĮžanga. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Atostogų suteikimas ir atostoginių skaičiavimas. Nedarbingumo pašalpos dydis. Ligos pašalpos dydis. Išvados. Skaityti daugiau
......