Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Finansų apskaitaPowerPoint pristatymas. Apskaitos apibrėžimas. Apskaitos funkcijos. Apskaitos procesas. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos tikslas. Apskaita kaip profesija. Apskaitos rūšys. Finansų ir valdymo apskaitos palyginimas. Apskaitos sistema. Finansų apskaitos ribotumai. Skaityti daugiau
Fundamentinė apskaitos lygybė: kompiuterinių programų kūrimas UAB "Labbis"Įvadas. Teorinė dalis. Buhalterinė apskaita – kas tai? Fundamentinės apskaitos lygybės samprata. Fundamentinės apskaitos lygybės Turto pusė. Turto sąvoka. Ekonominiai ištekliai. Turto klasifikavimas. Fundamentinės apskaitos lygybės. Nuosavybės ir įsipareigojimų pusė. Nuosavybės esmė skirtingose verslo organizavimo formose. Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei. Praktinė dalis. Trumpa UAB "Labbis" charakteristika. Ūkinių operacijų įtaka UAB "Labbis" fundamentinei apskaitos lygybei. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės įmonės biudžeto sudarymasĮvadas. Biudžetai. Biudžetų esmė. Biudžetų reikšmė. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo politika ir principai. Biudžetų sudarymo etapai. Biudžetų tikslai ir funkcijos. Biudžetų tikslai. Biudžetų funkcijos. Gamybinės įmonės biudžetų sistemų sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: Šeduvos miesto seniūnijaSusipažinimas su įmone. Uždaviniai ir pareigos. Vyriausiojo finansininko atsakomybė. Darbų paskirstymas. Dokumentų saugojimo tvarka. Biudžeto išlaidų apskaita ir klasifikacija. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo sudėtis. Apskaitos formos ir registrai. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto judėjimo ūkinės operacijos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Atsargų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Piniginių lėšų, atsiskaitymų ir kredito operacijų apskaita. 10 sąskaita "Biudžetinių lėšų sąskaitos banke". "Kitų lėšų sąskaitos banke" apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Kitų piniginių lėšų apskaita. Darbo apmokėjimo organizavimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimo apskaita. Darbo užmokesčio apskaita ir atsiskaitymai. Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita. 171 subsąskaitos "Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas" apskaita. 176 subsąskaitos "Atsiskaitymai už pavedimų lėšas" apskaita. 178 subsąskaitos "Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais" operacijų apskaita. 18 sąskaitos "atsiskaitymai su darbuotojais" apskaita. Atskaitomybės apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą sudarymas. Išlaidos ir finansavimas. Jų apskaita ir atskaitomybė. 23 sąskaitos finansavimas. Išlaidų apskaita ir atskaitomybė. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo atskaitomybės sudarymo metodika. 21 sąskaita "Kitos išlaidos". Jų sudarymas ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų, pajamų ir sąmatos (specialiosios lėšos) vykdymo apyskaita. Piniginių lėšų už suteiktas paslaugas apskaita. "Pavedimų lėšų išlaidos" (2140 apskaitos ypatumai pagal atskaitomybės formą Nr. 10 "Pažyma apie išlaidų sąmatų vykdymo balanso likučius". Įstaigos balansas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (13 psl.). Skaityti daugiau
General accounting and auditing principles in LithuaniaIntroduction. Accounting principles. GAAP. Financial reporting requirements in Lithuania. The two tricks on financial statements. Financial statements. The balance sheet. The balance sheet in Lithuania. Conclusions. Skaityti daugiau
Horizontalioji bei vertikalioji analizė, jos rezultatų vertinimas bei pateikimasFinansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų vertinimas. Finansinės analizės rezultatų pateikimas. AB "Klaipėdos vanduo" finansinės būklės analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikaikio materialinio turto apskaita: GKĮ "J. Kvederis"Įvadas. J. Kvederio gamybinės komercinės įmonės apibūdinimas. J. Kvederio GKĮ trijų metų santykiniai rodikliai buvo tokie. J. Kvederio GKĮ 2002 – 2004 m. santykiniai rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir skirstymas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo ir remonto apskaita. Ilgalaikio turto nurašymo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialaus turto remonto ir rekonstrukcijos apskaitaPowerPoint pristatymas. Remonto ir rekonstravimo darbų išlaidos. Nuosavo arba lizingu valdomo turto remonto bei rekonstravimo finansinė apskaita. Išnuomoto ir išsinuomoto IMT eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Išsinuomoto turto remonto ir rekonstravimo išlaidų finansinė apskaita. IMT remonto ir rekonstravimo išlaidų mokestinė apskaita. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialaus turto veiklos nuomos ir lizingo apskaitaPowerPoint pristatymas. Nuomos rūšys: nuoma ir panauda. Apskaita nuomininko įmonėje. Apskaita nuomotojo įmonėje. IMT panaudos apskaita. Lizingas. Apskaita lizingo davėjo įmonėje. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: UAB "Bikuva"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teorinius ir praktinius ilgalaikio turto apskaitos principus, analizės klausimus, remiantis lietuvių bei užsienio autorių moksline bei periodine literatūra. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas ir jo samprata. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas, pardavimas ir keitimas. Praktinė dalis. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Likvidavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Remontas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: UAB "Jonavos hidrotechnika"Įvadas. Tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais ir UAB "Jonavos hidrotechnika" apskaitos praktine patirtimi, išnagrinėti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos organizavimą ir tvarkymą, bei pateikti išvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Jonavos hidrotechnika" apibūdinimas. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita įmonėjeĮvadas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata, jo klasifikavimas ir įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. IMT nusidėvėjimo principai. MIT nusidėvėjimo metodų klasifikavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis. IMT netekimo apskaita. IMT perleidimo ypatumai. IMT turto nurašymas. "X" įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir jo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita įmonėje (2)Įvadas. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kokį nusidėvėjimo būdą taiko pasirinkta įmonė ir ar ji laikosi kriterijų nustatytų atitinkamuose normatyvuose. Teorinė dalis. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita pagreitintais nusidėvėjimo metodais. Praktinė dalis: TŪB "U". Pavyzdinis sąskaitų planas skirtas tik ilgalaikio turto skaičiavimui. Išvados. Priedas (1 psl.). Skaityti daugiau
Ilgalaikio nematerialaus turto apskaitaPripažinimo kriterijai. Įvertinimas ir apskaita (turto registracija, balansas). Nematerialiojo turto registracija. Nematerialiojo turto grupės. Naudingo tarnavimo laikas. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaičiavimasApskaitos individualus darbas: ilgalaikio turto apskaičiavimas įvairiais metodais. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Produkcijos metodu [3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Dvigubu (mažėjančios vertės metodu) [3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Tiesiniu metodu[3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Metų skaičiaus metodu [3 proc.]. Įvertinti parduotų atsargų savikainą 4 metodais Prekės A likutis laikotarpio pradžiai 500 vnt., vieneto kaina - 32 Lt, 16 000 Lt sumai. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaitaIlgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Mažėjančios vertės ir metų skaičiaus metodai. Materialaus ilgalaikio turto netekimų apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nurašymas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita (2)Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Plėtros darbai. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įkainojimas ir apskaita. Nusidėvėjimas. Tiesiog proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Remonto apskaita. Netekimas ir perleidimas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio finansinio turto esmė ir sudėtis. Lizingo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita (3)Įvadas. Įmonės turtas ir jo klasifikavimas. Nematerialus įmonės turtas. Formavimo savikaina. Nematerialus turtas. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto patobulinimas bei kapitalinis remontas. Turto perkainojimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita (4)PowerPoint pristatymas. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. IMT nusidėvėjimo metodai. Tiesinis nusidėvėjimo metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas. Dvigubas- mažėjančios vertės nusidėvėjimo metodas. Nusidėvėjimo ir eksploatavimo sąnaudos. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos ypatumai. Ilgalaikio turto nurašymas. Ilgalaikio turto likvidavimo apskaita. Ilgalaikio turto perleidimo apskaita. Ilgalaikio turto praradimo apskaita. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita (5)Įvadas. Ilgalaikis nematerialus įmonės turtas. Ilgalaikis materialus įmonės turtas. Finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas ir likvidavimas. Skaityti daugiau
......