Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Įmonės apskaitos organizavimasĮmonės veiklą reglamentuojantys aktai. Ilgalaikio turto apskaita. Piniginis turtas. Atsargų apskaita. Pardavimų – pirkimų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Finansinės atskaitomybės sudarymas. Skaityti daugiau
Įmonės apskaitos sistema: UAB "Šarvas"UAB "Šarvas" pristatymas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena. Bendrasis žurnalas. Atsargos. Papildomos ataskaitos. Atsiskaitymai. Kasa ir bankas. Pirkimai. Užsakymai. Pardavimai. Ilgalaikis turtas. Prekybos salė. Skaityti daugiau
Įmonės buhalterinės apskaitos kompiuterizavimasĮvadas. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumo pagrindimas. Kompiuterizuotos apskaitos diegimo projektas. Buhalterinės apskaitos programa "Stekas". Buhalterinės apskaitos programos "Stekas" moduliai. Programos "Pragma" aprašymas. Programos "Pragma" pritaikymo sritys. Kompiuterizuotos apskaitos programos pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės darbo užmokesčio apskaita: ledų gamybos UAB "Vikeda"Įvadas. Darbo užmokesčio apskaita UAB "Vikeda". Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai UAB "Vikeda". UAB "Vikeda" dokumentai, reikalingi darbo užmokesčio apskaitai. Darbo sutartis. Įmonės vadovo įsakymas dėl atlyginimo dydžio, valandinių atlygių patvirtinimo. Darbo laiko apskaita UAB "Vikeda". Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Darbo užmokesčio priskaitymo dokumentas. Atlyginimų priskaitymo suvestinė. Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė. Asmens sąskaita. Sąskaitų korespondencija. Darbo užmokesčio tobulinimas UAB "Vikeda". Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Įmonės finansai (2)Apskaitos politika. Sąskaita. Sąskaitų planas. Apskaitos ciklas. Abejotinos skolos. Pripažinimas. Konsoliduota finansinė atskaita. Finansų samprata. Elementų grupavimas Realizavimo vertė. Įmonės finansinė analizė. Finansinių rezultatų analizės ypatumai infliacijos atveju. Įmonės nuostolingos veiklos analizės ypatumai. P(n) paskirstymo ataskaita ir jos analizė. P(n) paskirstymo ataskaitos analizė. Kapitalo struktūra įmonėje. Kapitalo svertas. Balansas ir jo ekonominė reikšmė. Įmonės kapitalas. Rezervai. Nepaskirstytas pelnas. Dotacijos ir subsidijos. Įmonės įsipareigojimai Pelno ataskaita ir pelno ekonominė reikšmė. Pardavimų pajamos. Veiklos sąnaudos. Veiklos pelnas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Našumo rodikliai. Skirtingų veiksnių įtaka kapitalo grąžos rodikliams. Trumpalaikis turtas ir jo valdymas. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: UAB "Coca-Cola Bottlers Lietuva"Įžanga. Analizuojamos įmonės apibūdinimas. UAB "Coca-Cola Bottlers Lietuva" finansinės veiklos analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė apskaita: UAB "NEDA III"Buhalterinės apskaitos namų darbas. Įvadas Darbo tikslas: Atlikti UAB "Neda III" įmonės metinę buhalterinę apskaitą. Pradinių likučių pradinis balansas. Bendrasis žurnalas. Bendrasis žurnalas (koreguojamieji įrašai). Didžiosios knygos sąskaitos. Bandomasis balansas. pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės veiklos analizėĮvadas. UAB "XXX" pristatymas. UAB "XXX" 2003 II, 2003 III, 2003 IV pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. UAB "XXX" 2003 II, 2003 III, 2003 IV metų balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. UAB "XXX" santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimas. Finansinis stabilumas. Apyvartumas. Rinkos rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmano modelį. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ilgalaikio turto apskaita ir analizė: UAB "Girilis"Įvadas. UAB "Girilis" charakteristika. UAB "Girilis" veiklos analizė. Teoriniai ilgalaikio turto apskaitos pagrindai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės išlaidų ir pajamų apskaitaĮvadas. Teorinė dalis. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų grupavimas. Pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų ir pajamų pripažinimo principų tarpusavio ryšiai. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas ir apskaita. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Ypatingieji straipsniai. Analitinė dalis. Įprastinė veikla. Finansinė ir investicinė veikla. Ne veiklos pajamos. Sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės išlaidų klasifikavimas ir išlaidų mažinimo priemonės bei būdaiĮvadas. Įmonės išlaidų klasifikavimas. Išlaidų apibūdinimas ir klasifikavimas. Išlaidų klasifikavimas pagal gamybos apimtį. Išlaidų klasifikavimas pagal įskaitymą į produkcijos savikainą. Produkto (gamybos) ir laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų elementai. Parduotų prekių savikaina gamybos ir prekybos įmonėse. Produkcijos savikaina, jos reikšmė ir rūšys. Išlaidų mažinimo priemonės bei būdai. Serveris gali sumažinti verslo išlaidas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės mokesčiai: UAB "Eltus"Įvadas. Tikslas – įsitikinti ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai, atsižvelgiant į pajamų ir sąnaudų pripažinimo principo teisingą taikymą. Mokesčių sąvokos ir apibūdinimai. Mokesčių esmė. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. UAB "Eltus" veiklos pristatymas. UAB "Eltus" įmonės mokami mokesčiai. Pelno mokestis. Garantinio fondo įmokos. Mokestis už aplinkos teršimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM tarifai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės mokestinė atskaitomybė: metalo apdirbimo UAB "Tyla"Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimas. Nekilnojamo turto mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimas. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės mokestinė atskaitomybė: prekyba vaisiais AB "Vėjas"Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis ir jo deklaracija. Nekilnojamojo turto mokestis bei jo perkėlimas į deklaraciją. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio deklaracija. Pelno mokestis. Mokesčio deklaracija. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės mokestinė atskaitomybė: UAB "Diena"Įvadas. Mokesčiai ir jų skaičiavimai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamojo turto mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Pelno mokestis. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės pelningumo ir finansinių rodiklių apskaičiavimasĮvadas. Finansiniai koeficientai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. AB "X" finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės pelno analizė: AB "Ragutis"Įvadas. Pelno analizės kryptys. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Pelno pagrįstumo ir kokybės analizė. Išorės ir vidinių veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Segmentinė pelno analizė. Pelno paskirstymo analizė. Pridėtoji vertė ir jos analizė. Pelno analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės pelno analizė: UAB "Jalsė"Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Jalsė" įmonės ekonominės veiklos apibūdinimas. UAB "Jalsė" įmonės pelno analizė ir jos rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės pilnoji metinė atskaitomybės forma: UAB "Kregždė"Užduotis. Veiklos aprašymas. 2004 m. atliktos ūkinės operacijos. Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Apskaitos politika. Pelno paskirstymas. Ilgalaikis materialusis turtas. Įmonės finansinio turto pokyčiai. Rezervai. Įmonės įsipareigojimų būklė. Atidėjimai. Skaityti daugiau
Įmonės sąnaudos: UAB "Baldų Rojus"Įvadas. Veiklos sąnaudos ir jų klasifikacija pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialojo turto amortizacija įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita UAB "Baldų rojus". Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita bei jos reikšmė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (2). Skaityti daugiau
......