Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos kursiniai darbai
Apskaitos kursiniai darbai

(196 darbai)

Ūkininko ūkio apskaita paprastąja sistemaĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti apskaitos tvarkymą paprastąja apskaitos sistema, aptarti pirminius apskaitos dokumentus, jų registravimą reglamentuotuose ir rekomenduojamuose apskaitos registruose. Ūkininko ūkio apibūdinimas. Apskaita paprastąja sistema. Pirminė apskaita. Pardavimų ir įplaukų pirminės apskaitos dokumentavimas. Pirkimų ir mokėjimų pirminės apskaitos dokumentavimas. Mokėjimai, susiję su darbo užmokesčiu, ir jų dokumentavimas. Suvestinė apskaita. Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas. Atsiskaitymų už PVM žiniaraštis. Atsiskaitymų už socialinio ir sveikatos draudimo įmokas žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejybine sistemaĮvadas. Literatūros apžvalga. Pagrindiniai dvejybinės apskaitos sistemos principai. Teisės aktų, reglamentuojančių ūkininko ūkio veiklos apskaitą dvejybine sistema, trumpa apžvalga. Literatūros, nagrinėjančios ūkininko ūkio veiklos apskaitą dvejybine sistema, trumpa apžvalga. Ūkininko ūkio apibūdinimas. Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejybine sistema. Ūkininko Vytauto Žarnausko sąskaitų plano paaiškinimai. Pirminiai dokumentai. Pardavimų ir įplaukų pirminė apskaita. Pirkimų ir mokėjimų pirminė apskaita. Atsargų pirminė apskaita. Trumpa apskaitos registrų apžvalga. Ūkininko ūkio finansinė atskaitomybė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (2)Įvadas. Valdymo apskaitos samprata. Valdymo apskaitos apibrėžimai. Valdymo ir finansų apskaitos skirtumai. Produkcijos savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Reikšmė ir tikslai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų įskaitymo į savikainą mastą. Pilnasis ir dalinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Šių metodų privalumai ir trūkumai. Pilnojo ir dalinio savikainos kalkuliavimo metodų taikymo svarba. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistema. ABC išlaidų kalkuliavimo sistemos reikšmė. Veiklos sritimi pagrįstos sistemos diegimo etapai. Išlaidų, tenkančių vienam kaštų nešėjui, apskaita. ABC išlaidų kalkuliavimo sistemos praktinis pavyzdys. Tradicinės ir ABC sistemų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos informacija ir jos kaupimas bei panaudojimas įmonėje "Lietuvos kino teatras"Įvadas. Valdymo apskaitos esmė. Finansinė ir menedžmento apskaita. Finansinės apskaitos ribotumai. Menedžmento (vadybinės) apskaitos ribotumai. Gamybos išlaidos. UAB "Lietuvos kino teatras". UAB "Lietuvos kino teatras" įkūrimo istorija. UAB "Lietuvos kino teatras" veiklos pobūdis. Valdymo apskaita UAB "Lietuvos kino teatras". Kainų politika "Lietuvos kino teatras". Konkurentinė aplinka. Žiūrovų lankomumo bei pajamų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos teorijaĮvadas. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos sistemos diegimas įmonėje. Išlaidų apskaita. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkto gamybinių išlaidų struktūra. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos išlaidų apskaitos sistemos. Užsakyminė išlaidų apskaitos sistema. Procesinė išlaidų apskaitos sistema. Valdymo apskaita sprendimams. Pelnas ir ribinės pajamos. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Tikslinis pelnas. Tikslinė veiklos apimtis. Paklausos įtaka nuostolingumo ribai. Saugumo riba. Kainodaros sprendimai. Valdymo apskaita planavimui. Įmonės biudžeto sudarymas. Įmonės biudžeto balansavimas. Valdymo apskaita kontrolei. Skaityti daugiau
Veiklos audito apžvalga ir problemos LietuvojeĮvadas. Audito istorija Lietuvoje. Veiklos audito apžvalga. Pagrindinės veiklos audito tikslo, masto ir atlikimo nuostatos. Veiklos audito standartai. Veiklos audito problemos. Kada atliekamas veiklos auditas? Veiklos auditorių darbų kontrolinis sąrašas. Audito problemų formulavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos audito standartaiĮvadas. Etikos kodekso sukūrimo esmė. Audito standartų išleidimo esmė. Audito standartų sudėtis. Pagrindiniai principai valstybės audite. Bendrieji veiklos audito standartai. Darbo standartai valstybės audite. Planavimo standartai. Darbo priežiūros ir kontrolės standartai. Įstatymų ir reglamentų laikymasis. Audito įrodymai. Ataskaitų standartai valstybės audite. Veiklos audito problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos finansine analizė: AB "Anykščių vynas"Anotacija. Apie įmonę. Įmonės nuostatai. Komercinė – ūkinė veikla. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Bendrovės paskirstymas. Dividendų skelbimas ir mokėjimas. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Rinkos apžvalga. AB "Anykščių vynas" veiklos finansinė analizė. Balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolių) vertikalioji ataskaita. Pelno (nuostolių) horizontalioji ataskaita. Santykiniai pelningumo ir mokumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Veiklos sąnaudų apskaitaĮvadas. Sąnaudų apskaita (11 VAS). Pirkimų nuolaidų ir nukainojimų apskaita. Sąnaudų kompensavimo apskaita. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Bendrieji apskaitos principai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pinigų apskaitos principo taikymas. Apskaitos principo pasirinkimas ir keitimas. Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos. Nusidėvėjimo arba amortizacijos skaičiavimo apribojimai. Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos. Komandiruočių sąnaudos. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos. Natūralios netekties nuostoliai. Mokesčiai. Beviltiškos skolos. Įmokos darbuotojų naudai. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai. Parama. Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas. Neleidžiami atskaitymai. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos sąnaudų apskaita: UAB "Spynų pasaulis"Įvadas. Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Pajamų, sąnaudų ir kainų priklausomybė. Veiklos sąnaudų sudedamosios dalys. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita UAB "Spynų pasaulis". UAB "Spynų pasaulis" apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita bei jos reikšmė. UAB "Spynų pasaulis" pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (4)Įvadas. Verslo apskaitos standartai 2002 metams. VAS – Finansinė atskaitomybė. VAS – 2 Balansas. VAS – 3 Pelno (nuostolių) ataskaita. VAS – 4 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. VAS – 5 Pinigų srautų ataskaita. VAS – 6 Aiškinamasis raštas. VAS – 7 Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas. VAS – 8 Nuosavas kapitalas. VAS – 9 Atsargos. VAS – 10 Pardavimo pajamos. VAS – 11 Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. VAS – 12 Ilgalaikis materialusis turtas. 2004 metams parengti standartai. VAS – 13 Nematerialusis turtas. VAS – 19 Atidėjimai, neapibrėžti įsipareigojimai ir pobalansiniai įvykiai. VAS – 21 Dotacijos ir subsidijos. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito organizavimasĮvadas. Vidaus audito teoriniai klausimai. Vidaus audito apibrėžimas ir vidaus audito rūšys. Vidaus auditas ir vidinė kontrolė. Vidaus audito funkcijos. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai ir vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai. Vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus audito problemos. Vidaus ir nepriklausomo audito panašumai ir skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito reglamentavimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyseĮvadas. Vidaus audito reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos "vidaus kontrolės ir vidaus audito" įstatymas. Su vidaus auditu susiję Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymai. Vidaus audito reglamentavimas Latvijos respublikoje. Latvijos respublikos "vidaus audito" įstatymas. Latvijos respublikos ministrų kabineto išleisti vidaus audito reglamentai. Vidaus audito reglamentavimas Estijos respublikoje. Estijos respublikos "audito" įstatymas. Estijos respublikos finansų ministro išleisti vidaus audito reglamentai. Lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų vidaus audito reglamentų analizė. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Vidaus audito tarnybos įkūrimas ir jos darbo organizavimas įmonėjeĮvadas. Vidaus audito tarnyba ir jos teisinis reglamentavimas. Vidaus audito tarnybos esmė, veiklos organizavimas ir tikslai. Vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus audito tarnybos vadovui keliami reikalavimai. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai, jų teisės ir pareigos. Vidaus audito tarnybos įkūrimas Įmonėje "Argonitas". Įmonės "Argonitas" vidaus audito tarnybos (VAT) darbo planavimas ir vidaus audito atlikimas. Rizikų įvertinimas įmonėje. VAT planavimas įmonėje. Audito etapai. Audito programos, planai. Audito dokumentai. Vidaus audito ataskaitos parengimas ir jos pateikimas. Audito ataskaitos struktūra. Pažangos stebėjimas (veikla po audito). Vidaus audito tarnybos veiklos vidinis vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito tikslai kokybės atžvilgiuĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti vidaus audito tikslus ir jo aspektus kokybės atžvilgiu. Vidaus audito paskirtis ir tikslai. Vidinės kontrolės sistema ir jos būklės įvertinimas. Vidaus audito tarnybos darbo vertinimas. Vidaus audito kokybės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus kontrolės sistema ir apskaitos duomenų panaudojimas jai vykdyti AB "LESTO" įmonėjeĮvadas. Vidaus kontrolės samprata. 6-asis tarptautinis audito standartas. Šiuolaikinės vidaus kontrolės sistemos modelis. Vidaus kontrolės priemonių rūšys. Vidaus kontrolės įvertinimas vidaus audito procese. Kontrolės tikrinimo atlikimas. Kontrolės tikrinimo rezultatų įvertinimas. Ryšys su organizacijos valdymu, vidaus kontrolės sistema veiklos audite. Vidaus kontrolės procedūrų įvertinimas finansiniame vidaus audite. Informacinių sistemų vidaus kontrolės užduotys bei vidaus kontrolės vertinimas. Vidaus kontrolės priemonės. Bendroji ir specialioji kontrolė. IS vidaus kontrolės įvertinimas. Informacijos saugumo auditas. Vidaus kontrolės vieta is. Atskiros vidaus kontrolės sritys. Personalinių kompiuterių (PK) tinklo saugumas. Telekomunikacijų kontrolė. Apsauga nuo virusų. Pagalbinių programų kontrolė. Vartotojo įgaliojimų kontrolė. Informacinių technologijų plėtros kontrolė. Kaštai. Praktinė dalis. Įmonės apžvalga. Veikla. Ūkis. Istorija. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Pelningumo koeficientas. Veiklos pelningumas. Finansinio sverto rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas. Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis. Bendrojo mokumo koeficientas. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumas. Turto apyvartumas. Išvados. Skaityti daugiau
...