Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos kursiniai darbai
Apskaitos kursiniai darbai

(196 darbai)

Apskaitos programų įtaka įmonės informacinei sistemaiSantrauka. Įvadas. Informacinės sistemos reikšmė. Apskaitos informacinės sistemos. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumas. Kompleksinė kompiuterizuota apskaita ir integruotas informacijos tvarkymas. Kompiuterizuotos buhalterines apskaitos sistemos. Apskaitos programų svarba įmonės informacinei sistemai tyrimas. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Apskaitos vaidmuo įmonės valdymeĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Apskaitos sistemos pagrindas – bendrieji apskaitos principai. Finansinės apskaitos tvarkymo metodai įmonėse. Apskaitos informacijos vartotojai. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Atlyginimo politika: UAB "Tauragės autobusų parkas"Įvadas. Darbo užmokesčio samprata ir sudėtis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomos darbo išlaidos. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai organizacijos pristatymas. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimas bendrovėje. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Neatsiimto (deponuoto) uždarbio apskaita. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Atsargos (3)Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Praktinė dalis. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Kortelė (medžiagų ir atsarginių dalių, skirtų automobilių eksploatacijai ir remontui, išdavimui iš sandėlio). Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas. Atsargų judėjimo sandėryje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. Atsargų inventorizacijos aprašas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita (2)Įvadas. Atsargų esmė, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų produkcijos pasigaminimo savikaina. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų perkainojimas ir inventorizacija. Grynoji galimo realizavimo vertė ir atsargų perkainojimas. Atsargų inventorizacijos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita (3)Įvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų įkainojimas. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų įkainojimo ir atsiskaitymo su tiekėjais apskaita. Praktinė dalis. UAB "X" finansinės veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita (4)Įvadas. Atsargų apžvalga. Atsargų klasifikavimas, bei dokumentavimas. Atsargų grupės apskaitoje. Atsargų reikšmė. Atsargų įvertinimas. Atsargų analizė. Atsargų įsigijimas. Atsargų įkainojimas. Atsargų sunaudojimas. Atsargų nurašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita: UAB "Maxima LT"Santrauka. Įvadas. Atsargos-trumpalaikis turtas. Atsargos—trumpalaikis turtas. Atsargų pasiskirstymas gamybos ir prekybos įmonėse ir jų parodymas finansinėje atskaitomybėje. Atsargų įvertinimo būdai. Atsargų apskaita Maxima LT UAB. Trumpa Maxima LT UAB istorija. Prekių asortimentas ir jų užpajamavimas parduotuvėje. Prekių įkainojimo būdai ir pagal juos vykdomi prekių savikainos apskaičiavimai. Prekių nukainavimas iki grynosios realizavimo vertės ir jos atstatymas. Nuostoliai dėl natūralaus prekių sumažėjimo, bei valiutos kursų svyravimų. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Atsargų apskaita: UAB "Odina"Įvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų įkainojimas. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. UAB "Odina" finansinės veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaitos metodaiĮvadas. Atsargos ir jų vaidmuo įmonei. Atsargų apskaitos metodai. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargų apskaitos metodų taikymas skirtingais atsargų įkainavimo modeliais. FIFO modelis. LIFO modelis. Vidutinių kainų modelis. Atsargų apskaitos metodų palyginimas. Praktinė dalis. Išvados. Schemos ir lentelės. Skaityti daugiau
Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita UAB "Apdaila"Įvadas. Apskaitos politika. Techniniai apskaitos politikos elementai. Organizaciniai apskaitos politikos elementai. Metodiniai apskaitos sistemos elementai. Atsargų struktūra ir įvertinimas. Atsargų struktūra. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų apskaitos dokumentai. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimas ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų apskaita UAB "Apdaila". Atsargų apskaita sandėliuose. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų pirkimų ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pirkimų operacijų apskaitos registrai. Nebaigtos gamybos apskaita. Atsargų apyvartumas. Inventorizacija. Inventorizacijos esmė, rūšys. Inventorizacijos objektas organizavimas ir atlikimo terminas. Atsargų inventorizacijos atlikimas. Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita. Inventorizacijos įforminimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų inventorizacijaĮvadas. Inventorizacijos esmė, tikslai ir rūšys. Inventorizacijos skirstymo požymiai, rūšys, dažnumas ir apimtis. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą. Inventorizacijos objektas ir atlikimo terminai. Inventorizacijos eiga. Inventorizacijos organizavimas. Pasirengimas atsargų inventorizacijai. Atsargų inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos įforminimo tvarka. Inventorizacijos metu nustatytų skirtumų mokestiniai ypatumai. Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita. Teorinių žinių taikymas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų valdymasĮvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymas. Pagrindiniai atsargų valdymo principai. Atsargų sudarymo uždaviniai. Klasikiniai atsargų modeliai. Atsargų nustatymas kintamomis sąlygomis. Atsargų laikymo sąnaudos. Atsargų įtaka įmonės pelningumui. Teorinių žinių taikymas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų valdymas: statybos įmonėĮvadas. Tikslas: suformuluoti ir išspręsti atsargų valdymo uždavinį, pritaikant matematinį ir kompiuterinį modelius ir išanalizuoti gautus sprendimo rezultatus, įvertinant optimaliausią galimo sprendimo situaciją. Atsargų valdymo modeliavimas. Atsargų klasifikacija. Atsargų valdymo sistemos. Atsargų valdymo modeliai. Atsargų valdymas paslaugų sferoje. Verbalinis uždavinio modelis. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų valdymo problemos: UAB "Jovitėlė"Įvadas. Atsargų apibūdinimas, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos modeliai, įsigijimas ir nurašymas, jų įvertinimo metodai. Atsargų įsigijimo ir nurašymo operacijos. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo vertė. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų valdymo problemos "Jovitėlės" įmonėje. "Jovitėlės" įmonės charakteristika. Įmonės atsargų inventorizacija. Atsargų inventorizacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Atsiskaitymų su darbuotojais ir jų apskaita ikimokyklinio ugdymo įstaigoseĮvadas. Ikimokyklinis ugdymas bei jo esmė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vykdomos programos bei jų finansavimas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo užmokesčio nustatymas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir jo apskaita. Atostogų suteikimas ir atostoginių skaičiavimas. Ligos pašalpa. Išvados. Skaityti daugiau
Atsiskaitymų su pirkėjais formos, dokumentai, apskaita ir kontrolė: transporto priemonių remontas ir prekyba atsarginėmis detalėmis UAB "Autotesa"Įvadas. Atsiskaitymų su pirkėjais formos ir dokumentai. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita UAB "Autotesa". Pirkėjų įsiskolinimų samprata. Prekybos nuolaidų apskaita. Valiutų kursų įtaka. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pirkėjų skolos, pardavus prekes išsimokėtinai. Faktoringo apskaita. Abejotinos ir beviltiškos skolos. Skolų fiksavimo skirtumai tarp VAS ir PMĮ. Pirkėjų skolų įtaka finansinėje atskaitomybėje. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaitos kontrolė. Atsiskaitymų apskaitos politikos nustatymas. Pirkėjų skolų kontrolė. UAB "Autotesa" finansiniai rodikliai vidiniams ir išoriniams vartotojams. Finansiniai rodikliai išoriniams vartotojams (pirkėjams). Finansiniai rodikliai vidiniams vartotojams. Skaityti daugiau
Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais analizė: vamzdynų įrengimo paslaugų UAB "Para"Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. UAB "Para" likvidumo koeficientai. UAB "Para" stabilumo koeficientai. UAB "Para" turto grąžos koeficientas. UAB "Para" pelningumo rodikliai. UAB "Para" augimo koeficientai. Finansinio darbo organizavimas. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais analizė. Atsiskaitymų su pirkėjais analizė. UAB "Para" pirkėjų įsiskolinimų pokytis. Atsiskaitymų su tiekėjais analizė. UAB "Para" skolų tiekėjams pokytis 1998–2002 m. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitaĮvadas. Atsiskaitymų būdų įvairovė. Kaip banko klientui pasirinkti tinkamiausią atsiskaitymo būdą. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Pirkimų ciklas. Pirkimų skolon žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pirkimo ir pinigų mokėjimo žurnalas. Pardavimų ciklas. Pardavimo skolon žurnalas. Pinigų gavimo žurnalas. Pardavimų ir pinigų gavimo žurnalas. Pridėtinės vertės mokestis. Dokumentai, kuriuos pateikė įmonė. Dokumentų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais ir užsakovais organizavimas: UAB "Ortopedijos centras"Įvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Ortopedijos centras" apibūdinimas. Veiklos pobūdis. Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais užsakovais organizavimas. Atsiskaitymų dokumentai. Atsiskaitymo kortelės ir jų rūšys. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
...