Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos kursiniai darbai
Apskaitos kursiniai darbai

(196 darbai)

Pinigų srautų ataskaita (3)Įvadas. Pinigų valdymo svarba. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų grupavimas ir pateikimas. Pagrindinė įmonės veikla. Investicinė įmonės veikla. Finansinė įmonės veikla. Įmonės investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautų pateikimas. Ypatingųjų ir valiutinių straipsnių pateikimas pinigų srautų ataskaitoje. Pinigų srautų ataskaitos vertinimas. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos rekvizitai ir rodiklių išaiškinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pinigų srautų ataskaita įmonės pavyzdžiuĮvadas. Apskaita. Pinigų srautų ataskaitos rekvizitai ir struktūra. Pinigų srautų ataskaitos esmė. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Vilniaus "Vytės Nemunėlio" pradinės mokyklos ataskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (7)Įvadas. Apskaitos dokumentų paskirtis ir rekvizitai. Apskaitos dokumentų skirstymas. Specialieji apskaitos dokumentai. Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Dokumentų taisymas ir tvarkymas. Piniginio turto inventorizacija. Pirminių apskaitos dokumentų saugojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozės: UAB "Sapnų sala"Verslo ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Kursinio darbo praktinė – tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius ir struktūra. Medžiagų išlaidos kiekvienam produkcijos vienetui pagaminti. Medžiagų išlaidos atitinkamiems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai, darbo užmokestis bei įmokos soc. draudimui pagrindinių darbininkų. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko. vidutinis išdirbis per ketvirtį. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams valyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidevėjimas ir amortizacija. Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrenginių. priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Patalpų nuomos išlaidos. Negamybiniai padaliniai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos atitinkamiems gaminiams ir vienam gaminiui. Atitinkamų gaminių, visos planuojamos pagaminti.produkcijos ir kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio komercinė savikaina. Kiekvieno gaminio pelnas ir pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės pelno rodikliai. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Lūžio taškas (vertine išraiška). Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos apskaita: UAB "Ginaura"Įmonės apibūdinimas. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimų – pirkimų sutartys. Sintetinė ir analitinė prekybos apskaita. Pardavimo kaina UAB "Ginaura". Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Abejotinų pirkėjų skolų apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Parduotų prekių savikainos apskaičiavimas ir registravimas parduotų prekių savikainos žurnale. Išsimokėtinų pardavimų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Procesinis išlaidų kalkuliavimasĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti procesinį išlaidų kalkuliavimą. Procesinis išlaidų kalkuliavimas teoriniu aspektu. Procesinio išlaidų kalkuliavimo esmė. Procesinio išlaidų kalkuliavimo rūšys. Paprastasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Fazinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Fazinio produkcijos savikainos kalkuliavimo metodo pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai. Procesinio išlaidų kalkuliavimo taikymas praktikoje, iškylančios problemos. Produkcijos savikainos nustatymas taikant procesinį išlaidų kalkuliavimo metodą. Gamybos išlaidų paskirstymas taikant svertinio vidurkio ir FIFO metodus. Procesinio išlaidų kalkuliavimo metodo naudojimas praktikoje. Procesinio išlaidų kalkuliavimo metodo privalumai ir trūkumai bei metodo taikymo problemos. Procesinio išlaidų kalkuliavimo praktinis pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Procesinis išlaidų kalkuliavimas (2)Įvadas. Procesinio išlaidų kalkuliavimo samprata ir rūšys. Procesinio išlaidų kalkuliavimo rūšys. Paprastasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Fazinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinio išlaidų kalkuliavimo metodo privalumai ir trūkumai bei metodo taikymo problemos praktikoje. Procesinio išlaidų kalkuliavimo praktinis pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos, pajamos, pelnas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas įmonėjeDarbo tikslas – remiantis teoriniais ir praktiniais literatūros šaltiniais ir UAB "N įmonės" praktine patirtimi, išanalizuoti produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidas, pajamas, pelną, jo apskaičiavimą ir paskirstymą, tai įvertinti ir pateikti išvadas. Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos, pajamos, pelnas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas UAB "N" įmonėje. Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos, jų pripažinimas. Produkcijos gamybos ir realizavimo pajamos, jų pripažinimas. Pelnas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Santykiniai rodikliai ir jų pasirinkimo principaiĮvadas. Santykinių rodiklių privalumai ir trūkumai. Santykinių rodiklių pasirinkimo principai ir jų klasifikavimas. Pasirinkimo principai. Klasifikavimas. Pagrindinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Sąskaitų planas įmonėjeĮvadas. "N" įmonės vadyba. "N" įmonės marketingas. "N" įmonės apskaitos politika. "N" įmonės veiklos apžvalga. Apskaitos reglamentai ir apskaitos organizavimo būdas "N" įmonėje. Apskaitos tikslai, funkcijos, elementai ir principai "N" įmonėje. Sąskaitų plano ypatumai "N" įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal VAS ir jo taikymas "N" įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita "n" įmonėje. Trumpalaikis turtas ir pinigai "N" įmonėje. Rezervų apskaita "N" įmonėje. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita "N" įmonėje. Mokesčių apskaita "n" įmonėje. "N" įmonės gamybos išlaidų įskaičiavimas į produkcijos gamybinę savikainą. Prekybos valdymas, planavimas ir kontrolė "N" įmonėje. Skolų "N" įmonei apskaita ir išieškojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių biudžeto sandaros analizė bei savivaldybių įmonėsĮvadas. Savivaldybių biudžetai. Samprata. Biudžetų rengimo principai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos (asignavimai) ir asignavimų valdytojai. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Savivaldybės valdybos (mero) fondas. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Savivaldybių įmonės ir jų finansai. Savivaldybės įmonių teisės. Savivaldybių įmonių finansinė kontrolė. Savivaldybių įmonių kapitalas. Savivaldybės įmonės finansai. Pelno paskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Su darbo užmokesčiu susijusių įsipareigojimų apskaitaĮvadas. Darbo tikslas – naudojantis turimomis bei literatūros analizės metu įgytomis žiniomis pateikti su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Teorinė dalis. Darbo užmokesčio įsipareigojimai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygų keitimas; atlygio už darbą kitimo atvejai. Darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygų keitimas. Atlygio už darbą padidinimas. Atlygio už darbą sumažinimas. Atlygis už darbą atsižvelgiant į prastovas. Darbo užmokesčio apmokėjimas. Atostogų apmokėjimai. Atostogų rūšys. Kasmetinių atostogų teikimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimai. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įsipareigojimai. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas. Gyventojų pajamų mokesčio apmokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo įsipareigojimai. Valstybinio socialinio draudimo įsipareigojimai. Valstybinių socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Įsipareigojimai Garantiniam fondui. Praktinė dali. Uždavinys. Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė apskaita. Lietuvos ir Vengrijos apskaitos palyginimasĮvadas. Apskaitos atsiradimas. Apskaitos raida Lietuvoje. Apskaitos raida Vengrijoje. Įstatyminiai aktai. Įstaigos ir įstatymai. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių ir nacionalinių apskaitos standartų palyginimasĮžanga. Bendroji dalis. Finansinė atskaitomybė. Pinigų srautų ataskaita. Esminių klaidų taisymas ir apskaitos politikos pasikeitimas. Apskaitos standartai, reglamentuojantys apskaitos vėdimo tvarką. Atsargos. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas. Nuoma ir lizingas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Atidėjimai. Išvada. Priedai (5). Skaityti daugiau
Tikslinės išlaidosĮvadas. Teorinė dalis. Išlaidų ir kaštų samprata. Gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų pobūdis. Išlaidų veiksniai ir išlaidų centrai. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Tikslinių išlaidų apskaita. Pirkimų apskaita. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaita. Praktinė dalis. Trumpas organizacijos aprašymas.Įmonės tikslinės išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Tipinės apskaitos klaidos ir jų taisymo būdaiĮvadas. Apskaitos klaidos ir apgaulės. Klaida ar apgaulė? Klaidų rūšys. Juridinės klaidos. Betarpiškos apskaitos ir atskaitomybės klaidos. Klaidų atsiradimo ir plėtros sąlygos, priežastys bei motyvai. Sąlygos. Priežastys. Klaidų reikšmingumas. Klaidų neaptikimo rizika. Klaidų tikimybę didinantys veiksniai ir jų egzistavimo požymiai. Apskaitos klaidų ir jas sąlygojančių apgaulių prevencija. Auditas ir vidinė kontrolė. Išorinio audito įtaka. Vidinio audito įtaka. Klaidų išaiškinimas ir jų ištaisymo būdai. Klaidų ir apgaulių nustatymas ir prevencija dokumentavimo stadijoje bei jų ištaisymo dokumentavimas. Klaidų atsiradimo dokumentavimo stadijoje mažinimo būdai. Apskaitos klaidų nustatymas rengiant finansinę atskaitomybę. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Klaidų taisymas finansinėje atskaitomybėje ir buhalterinės apskaitos sąskaitose. Klaidų, išaiškintų iki klaidos padarymo metų knygų uždarymo ir atskaitomybės patvirtinimo, taisymas. Klaidų, išaiškintų po klaidos padarymo metų knygų uždarymo ir atskaitomybės patvirtinimo, taisymas. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpalaikio turto apskaitaTrumpalaikio turto apskaita (atsargų apskaita). Įvadas. Atsargų apskaita. Periodinė atsargų apskaita įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Įsigytų atsargų įvertinimas. Priedai (1). Sprendimas. Apskaičiavimai. Išvados. Lentelių sąrašas. Objektų sąrašas. Abėcėlinė rodyklė. Skaityti daugiau
Trumpalaikio turto įkainojimas ir apskaita Daugų seniūnijojeĮvadas. Teorinė dalis. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos informacijos vartotojai. Turto sąvoka apskaitoje. Turto klasifikavimas. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto samprata ir sudėtis. Atsargos. Atsargos, jų įkainojimas ir apskaitos būdai. Atsargų sudėtis. Atsargų apskaita. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos bei jų apskaita. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Praktinė dalis. Trumpa įmonės charakteristika. Pareigybiniai nuostatai. Įmonės valdymas. Darbų paskirstymas. Biudžeto išlaidų apskaita ir klasifikacija. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo sudėtis. Apskaitos formos ir registrai. Atsargų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Piniginių lėšų, atsiskaitymų ir kredito operacijų apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Kitų piniginių lėšų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaitaĮvadas. Trumpalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai. Prekybos skolos. Finansinės skolos. Skolos tiekėjams. Gauti išankstiniai apmokėjimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinas darbo užmokestis. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos. Mokėtinos garantinio fondo įmokos. Kitos išmokos dirbantiesiems. Atostoginių kaupimai. Atidėjimai. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Mokėtini dividendai. Sukauptos sąnaudos. Mokėtinas PVM mokestis. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Turto ir jo savininkų duomenų kaupimas apskaitoje bei jų panaudojimas vadyboje AB "Lietuvos elektrinė"Trumpai apie AB "Lietuvos elektrinė". Pagrindinės vartojamos sąvokos. Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės. Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje. Apskaitos lygybė. Apskaita dvejybinio įrašo principu. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Turto ir jo savininkų duomenų kaupimas apskaitoje. Turto klasifikavimas AB "Lietuvos elektrinė". Informacija apie auditą AB "Lietuvos elektrinėje". Teigiamos ir neigiamos įmonės savybės ir nauda rašant kursinį darbą. Skaityti daugiau
...