Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Apskaitos teorijaIlgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto esmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų apskaita. Piniginio turto apskaita. Piniginio turto apskaita. Savininkų nuosavybės ir įmonės įsipareigojimų apskaita. Įmonės savininkų nuosavybės apskaita. Skaityti daugiau
Apskaitos tvarka: periodiškai apskaitomos atsargos UAB "Kivi"Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėt apskaitos tvarką prekybinėje įmonėje, naudojant periodiškai apskaitomą atsargų būdą. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. 2 atvejai. UAB "Kivi" atsargų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaitos vaidmuo įmonės valdymeĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Apskaitos sistemos pagrindas – bendrieji apskaitos principai. Finansinės apskaitos tvarkymo metodai įmonėse. Apskaitos informacijos vartotojai. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Atidėjimų apskaitaPowerPoint pristatymas. Atidėjimo samprata. 1 kriterijus. 2 ir 3 kriterijus. Atidėjimų įvertinimas. Atidėjimų pavyzdžiai. Atidėjimo užregistravimas. Atidėjimų panaudojimas. Skaityti daugiau
Atlyginimo politika: UAB "Tauragės autobusų parkas"Įvadas. Darbo užmokesčio samprata ir sudėtis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomos darbo išlaidos. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai organizacijos pristatymas. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimas bendrovėje. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Neatsiimto (deponuoto) uždarbio apskaita. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Atostogų suteikimo tvarka ir apskaitaĮvadas. Darbo laiko apskaita. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Nedarbingumo atostogos. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas kasmetinių atostogų metu. Tikslinės atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos dėl šeiminių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Išvados. Skaityti daugiau
AtsargosĮvadas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargos (2)Įvadas. Atsargų vaidmuo įmonei. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų apskaitos įkainavimo modeliais. FIFO modelis. LIFO modelis. Vidutinių kainų modelis. Atsargų apskaitos metodų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargos (3)Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Praktinė dalis. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Kortelė (medžiagų ir atsarginių dalių, skirtų automobilių eksploatacijai ir remontui, išdavimui iš sandėlio). Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių priėmimo pagal kokybę ir komplektiškumą aktas. Atsargų judėjimo sandėryje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. Atsargų inventorizacijos aprašas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaitaAtsargų apskaitos būdai ir įkainojimo metodika. Konkrečių kainų metodas. Atsargų įvertinimo metodas pagal pirmųjų pirkimų kainas (LIFO). Atsargų įvertinimo metodas pagal paskutiniųjų pirkimų kainas (FIFO). Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodas. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita (2)Įvadas. Atsargų esmė, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų produkcijos pasigaminimo savikaina. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų perkainojimas ir inventorizacija. Grynoji galimo realizavimo vertė ir atsargų perkainojimas. Atsargų inventorizacijos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita (3)Įvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų įkainojimas. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Atsargų įkainojimo ir atsiskaitymo su tiekėjais apskaita. Praktinė dalis. UAB "X" finansinės veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita (4)Įvadas. Atsargų apžvalga. Atsargų klasifikavimas, bei dokumentavimas. Atsargų grupės apskaitoje. Atsargų reikšmė. Atsargų įvertinimas. Atsargų analizė. Atsargų įsigijimas. Atsargų įkainojimas. Atsargų sunaudojimas. Atsargų nurašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaita: UAB "Maxima LT"Santrauka. Įvadas. Atsargos-trumpalaikis turtas. Atsargos—trumpalaikis turtas. Atsargų pasiskirstymas gamybos ir prekybos įmonėse ir jų parodymas finansinėje atskaitomybėje. Atsargų įvertinimo būdai. Atsargų apskaita Maxima LT UAB. Trumpa Maxima LT UAB istorija. Prekių asortimentas ir jų užpajamavimas parduotuvėje. Prekių įkainojimo būdai ir pagal juos vykdomi prekių savikainos apskaičiavimai. Prekių nukainavimas iki grynosios realizavimo vertės ir jos atstatymas. Nuostoliai dėl natūralaus prekių sumažėjimo, bei valiutos kursų svyravimų. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Atsargų apskaita: UAB "Odina"Įvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų įkainojimas. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. UAB "Odina" finansinės veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų apskaitos būdai ir vertinimo metodaiAtsargos. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Skaityti daugiau
Atsargų apskaitos metodaiĮvadas. Atsargos ir jų vaidmuo įmonei. Atsargų apskaitos metodai. Periodiškai apskaitomų atsargų metodas. Nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargų apskaitos metodų taikymas skirtingais atsargų įkainavimo modeliais. FIFO modelis. LIFO modelis. Vidutinių kainų modelis. Atsargų apskaitos metodų palyginimas. Praktinė dalis. Išvados. Schemos ir lentelės. Skaityti daugiau
Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita UAB "Apdaila"Įvadas. Apskaitos politika. Techniniai apskaitos politikos elementai. Organizaciniai apskaitos politikos elementai. Metodiniai apskaitos sistemos elementai. Atsargų struktūra ir įvertinimas. Atsargų struktūra. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų apskaitos dokumentai. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimas ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų apskaita UAB "Apdaila". Atsargų apskaita sandėliuose. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų pirkimų ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pirkimų operacijų apskaitos registrai. Nebaigtos gamybos apskaita. Atsargų apyvartumas. Inventorizacija. Inventorizacijos esmė, rūšys. Inventorizacijos objektas organizavimas ir atlikimo terminas. Atsargų inventorizacijos atlikimas. Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita. Inventorizacijos įforminimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų inventorizacijaĮvadas. Inventorizacijos esmė, tikslai ir rūšys. Inventorizacijos skirstymo požymiai, rūšys, dažnumas ir apimtis. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą. Inventorizacijos objektas ir atlikimo terminai. Inventorizacijos eiga. Inventorizacijos organizavimas. Pasirengimas atsargų inventorizacijai. Atsargų inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos įforminimo tvarka. Inventorizacijos metu nustatytų skirtumų mokestiniai ypatumai. Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita. Teorinių žinių taikymas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų valdymasĮvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymas. Pagrindiniai atsargų valdymo principai. Atsargų sudarymo uždaviniai. Klasikiniai atsargų modeliai. Atsargų nustatymas kintamomis sąlygomis. Atsargų laikymo sąnaudos. Atsargų įtaka įmonės pelningumui. Teorinių žinių taikymas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
......