Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos kursiniai darbai
Apskaitos kursiniai darbai

(196 darbai)

Finansinės būklės tyrimas: vaistų platinimas UAB "Litfarma"Įvadas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Horizontali finansinė analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali balanso analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai įsipareigojimai, jų registravimas bei tvarkymasĮvadas. Įprastiniai įsipareigojimai. Finansiniai įsipareigojimai. Pirminis finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Paskesnis finansinių įsipareigojimų įvertinimas. Finansinio įsipareigojimo nurašymas. Finansinio įsipareigojimo tikroji vertė. Finansinio įsipareigojimo vertės pasikeitimo pelnas ir nuostoliai. Atidėjimai. Atidėjimų pripažinimo kriterijai. Teisinis įsipareigojimas ir neatšaukiamas pasižadėjimas. Įsipareigojimų dengimas. Atidėjimų dydžio nustatymas. Atidėjimų registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinėje atskaitomybėje. Mokestiniai atidėjimų ypatumai. Neapibrėžtieji įsipareigojimai. Įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis registravimas apskaitoje. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Per inventorizaciją rastų įsipareigojimų neatitikimų registravimas apskaitoje. Gautas avansas užfiksuojamas kaip pajamos. Konkretus įsipareigojimas priskiriamas ne tam kreditoriui. Ilgalaikė skola priskiriama trumpalaikei. Užbalansiniai įsipareigojimai. Lizingas. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinio turto apskaita (2)Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti esminius finansinio turto apskaitos aspektus. Finansinio turto apskaita. Finansinio turto sąskaitų korespondencija. Finansinio turto apskaita ir rūšys. Pinigai ir jų ekvivalentai. Sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės. Kitų įmonių išleisti vertybiniai popieriai. Finansinio turto skirstymas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikės investicijos į kitas įmones. Suteiktos ilgalaikės paskolos. Po vienerių metų gautinos sumos. Kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą. Trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikės investicijos į kitas įmones. Suteiktos trumpalaikės paskolos. Finansinio turto apskaita įmonėje. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir jų ekvivalentai. Pirminis finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas. Investicijų į asocijuotas įmones apskaita ir informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Pirkėjų skolų apskaita. Abejotinų skolų įvertinimas ir apskaita. Beviltiškų skolų nurašymas ir apskaita. Trumpalaikės investicijos į vertybinius popierius. Vekseliai. Valiutinės operacijos. Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas. Valiutinių operacijų apskaita. Valiutų kurso pasikeitimo įtakos fiksavimas apskaitoje. Finansinio turto apskaitos praktiniai aspektai. Finansinio turto apskaita įmonėje. Įmonėje atlikta apskaita susijusi su finansiniu turtu. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių ataskaitų rūšys: UAB "Andaja"Įvadas. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir jų sudarymo tvarka. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansinės atskaitomybės ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. Pobalansiniai įvykiai. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo taisyklės. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos saugojimo tvarka. Balansas. Įmonės turtas ir savininkų nuosavybė. Balanso struktūra. Pelno (nuostolio) ataskaita. Svarbiausios standartų nuostatos ir jų taikymas. Pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. UAB "Andaja" teikiamos finansinės ataskaitos. UAB "Andaja" balanso struktūra. UAB "Andaja" pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra . Išvados. Literatūros sąrašas (8). Priedai (1). Skaityti daugiau
Fundamentinė apskaitos lygybė: kompiuterinių programų kūrimas UAB "Labbis"Įvadas. Teorinė dalis. Buhalterinė apskaita – kas tai? Fundamentinės apskaitos lygybės samprata. Fundamentinės apskaitos lygybės Turto pusė. Turto sąvoka. Ekonominiai ištekliai. Turto klasifikavimas. Fundamentinės apskaitos lygybės. Nuosavybės ir įsipareigojimų pusė. Nuosavybės esmė skirtingose verslo organizavimo formose. Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei. Praktinė dalis. Trumpa UAB "Labbis" charakteristika. Ūkinių operacijų įtaka UAB "Labbis" fundamentinei apskaitos lygybei. Išvados. Skaityti daugiau
General accounting and auditing principles in LithuaniaIntroduction. Accounting principles. GAAP. Financial reporting requirements in Lithuania. The two tricks on financial statements. Financial statements. The balance sheet. The balance sheet in Lithuania. Conclusions. Skaityti daugiau
Horizontalioji bei vertikalioji analizė, jos rezultatų vertinimas bei pateikimasFinansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų vertinimas. Finansinės analizės rezultatų pateikimas. AB "Klaipėdos vanduo" finansinės būklės analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikaikio materialinio turto apskaita: GKĮ "J. Kvederis"Įvadas. J. Kvederio gamybinės komercinės įmonės apibūdinimas. J. Kvederio GKĮ trijų metų santykiniai rodikliai buvo tokie. J. Kvederio GKĮ 2002 – 2004 m. santykiniai rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir skirstymas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo ir remonto apskaita. Ilgalaikio turto nurašymo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: UAB "Bikuva"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teorinius ir praktinius ilgalaikio turto apskaitos principus, analizės klausimus, remiantis lietuvių bei užsienio autorių moksline bei periodine literatūra. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas ir jo samprata. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas, pardavimas ir keitimas. Praktinė dalis. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Likvidavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Nusidėvėjimo skaičiavimas. Remontas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita įmonėjeĮvadas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata, jo klasifikavimas ir įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. IMT nusidėvėjimo principai. MIT nusidėvėjimo metodų klasifikavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis. IMT netekimo apskaita. IMT perleidimo ypatumai. IMT turto nurašymas. "X" įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir jo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita įmonėje (2)Įvadas. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kokį nusidėvėjimo būdą taiko pasirinkta įmonė ir ar ji laikosi kriterijų nustatytų atitinkamuose normatyvuose. Teorinė dalis. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita pagreitintais nusidėvėjimo metodais. Praktinė dalis: TŪB "U". Pavyzdinis sąskaitų planas skirtas tik ilgalaikio turto skaičiavimui. Išvados. Priedas (1 psl.). Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaitaIlgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Mažėjančios vertės ir metų skaičiaus metodai. Materialaus ilgalaikio turto netekimų apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nurašymas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita (2)Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Plėtros darbai. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įkainojimas ir apskaita. Nusidėvėjimas. Tiesiog proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Remonto apskaita. Netekimas ir perleidimas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio finansinio turto esmė ir sudėtis. Lizingo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita (3)Įvadas. Įmonės turtas ir jo klasifikavimas. Nematerialus įmonės turtas. Formavimo savikaina. Nematerialus turtas. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto patobulinimas bei kapitalinis remontas. Turto perkainojimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita (5)Įvadas. Ilgalaikis nematerialus įmonės turtas. Ilgalaikis materialus įmonės turtas. Finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas ir likvidavimas. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita įmonėje: prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomisĮvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Turto įsigijimas, įkainojimas, perkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo esmė ir skaičiavimo metodai. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos apskaita. ilgalaikio turto apskaita įmonėje "x". Įmonės "x" veiklos aprašymas. Įmonės "x" turto sudėtis ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio materialaus turto analizė. Ilgalaikio materialaus turto ekonominio efektyvumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita įmonėje: UAB "Bentlis"Informacija apie įmonę. Ilgalaikio turto apskaita. Įmonės ilgalaikis turtas? Ilgalaikio turto klasifikavimas, įkainojimas. Ilgalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas įmonėje. Objektų inventoriniai numeriai, jų suteikimo sistema įmonėje. Materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Objektų vidinio perkėlimo dokumentavimas ir apskaita. Nuosavos statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbų dokumentavimas ir apskaita. Įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai. Nusidėvėjimo (amortizacijos). Skaičiavimas įmonėje ir apskaita. Įmonės nematerialusis ilgalaikis turtas. Nematerialiojo turto įsigijimo, nurašymo ir amortizacijos skaičiavimo tvarka ir apskaita. Formavimo savikainos sudėtis įmonėje. Kapitalizuotų išlaidų apskaita, jų amortizacija ir nurašymas. Įmonės finansinis turtas, jo apskaita. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka, rezultatų dokumentinis įforminimas ir neatitikimų naikinimas apskaitoje. Priedas: ilgalaikio turto apskaitos dokumentų pavyzdžiai. Ilgalaikio materialiojo turto registracijos knyga. Ilgalaikio turto sąrašas pagal buvimo vietą. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktas. Savos gamybos ilgalaikio turto pajamavimo aktas. Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktas. Ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Materialinių vertybių, gautų ardant ir demontuojant pastatus bei įrenginius, pajamavimo aktas. Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kortelė. Suremontuotų, modernizuotų ar rekonstruotų objektų perdavimo-priėmimo aktas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas. Vertybinių popierių inventorizacijos aprašas. Ilgalaikio turto inventorizacijos rezultatų sutikrinimo žiniaraštis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto apskaita: prekyba tabaku UAB "Cigarai"Įvadas. tikslas – išnagrinėti ilgalaikio turto apskaitą įmonėje "Cigarai". Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita UAB "Cigarai". UAB "Cigarai" veiklos aprašymas UAB "Cigarai" ilgalaikio turto apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto inventorizacija ir jos rezultatų apskaita prekybos įmonėseĮvadas. Inventorizacijos esmė ir reglamentavimas. Inventorizacijos rūšys. Inventorizacijos terminai. Inventorizacijos etapai. Pasirengimas inventorizacijai. Ilgalaikio turto inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio nematerialaus turto inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio materialaus turto inventorizacijos atlikimas. Turto, išsinuomoto ar gauto pagal išperkamosios panaudos sutartis, inventorizacijos atlikimas. Investicijų inventorizacijos atlikimas. Nebaigtų statybos darbų inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos įforminimas. Inventorizacijos duomenų sutikrinimas su apskaitos duomenimis. Nustatytų apskaitos klaidų ištaisymas. Rezultatų išvedimas. Vadovo priimto sprendimo dėl rezultatų registravimo apskaitoje vykdymas. Vadovo sprendimas. Inventorizacijos rezultatų registravimas apskaitoje. Išvados. Schemos. Priedai. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita įmonėje: UAB "Realas"Įvadas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas. Dvigubas (vertės sumažėjimo) nusidėvėjimo metodas. Įsigytas ilgalaikis materialus ilgalaikis turtas neparodomas finansinėje apskaitoje. Nurašytas ilgalaikio materialaus turto likvidacinės vertės pakitimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
......