Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos referatai
Apskaitos referatai

(207 darbai)

Parduotų atsargų apskaita, didžiosios knygos sąskaitosĮvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų įkainojimas. Didžiosios knygos sąskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų apskaitaĮvadas. Paslaugų teikimo pagrindiniai apskaitos politikos bruožai. 11–ojo VAS "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos" taikymas apskaitoje. 10–ojo VAS "Pardavimo pajamos" taikymas apskaitoje. Paslaugų teikimo (realizavimo) sąnaudų apskaitos specifika. Išvados. Skaityti daugiau
Pastovios informacijos žinynų formavimas, kompiuterizuojant materialinių vertybių apskaitąĮvadas. Apskaitos ypatybės. Apskaitos automatizavimas. Pastovios informacijos žinynų formavimas, kompiuterizuojant materialinių vertybių apskaitą. Išvados. Skaityti daugiau
Pastoviosios informacijos žinynų formavimas, kompiuterizuojant gamybos išlaidų apskaitąĮvadas. Pastoviosios informacijos žinynų formavimas, kompiuterizuojant gamybos išlaidų apskaitą. Ekonominės informatikos, informacijos vaidmuo. Apskaitos registrų formavimas naudojant kompiuterius. Gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų ir produkcijos savikainos kalkuliavimas. Gamybos išlaidų pastoviosios informacijos žinynų paruošimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno (nuostolio) ataskaitaĮvadas. Finansinės atskaitomybės komponentai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos raida. Pelno (nuostolio) ataskaitos formai užpildyti reikalingi rekvizitai. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktina informacija. Sąnaudų analizė. Sąnaudų pobūdžio metodas. "Pardavimo sąnaudų" metodas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pelno (nuostolių) ataskaita: tikslai, turinys ir pateikimo formaĮvadas. Dėstymas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pagrindinės prielaidos. Kokybinės pelno (nuostolių) ataskaitos charakteristikos. Pelno (nuostolių) ataskaitos elementai. Veiklos rezultatai. Pajamos. Sąnaudos. Pelno (nuostolių) ataskaitos elementų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas ir finansinės atskaitomybės parengimasFinansinei atskaitomybei keliami reikalavimai. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės skirstymas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Pelno ( nuostolio) ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno apskaičiavimas ir naudojimasĮvadas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Pelno funkcija. Pelnas ir rizika. Skaityti daugiau
Pelno apskaita ir paskirstymasPelno apskaita ir paskirstymas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimas. Praktinė dalis: Įmonės apibūdinimas ir jos apskaitos organizavimas. AB "Kortas" pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Periodinė atskaitomybė. Skaityti daugiau
Pelno maksimizavimasBuhalterinis pelnas. Numanomieji kaštai. Nominalusis ir ekonominis pelnas. Ekonominis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji, ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautų judėjimo analizė ir prognozėsĮvadas. Pinigų srautų prognozavimas. Pinigų srautai: samprata ir ypatybės. Pinigų gavimo prognozavimas. Pinigų išleidimo prognozė. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Pinigų srautų biudžeto sudarymas. Pinigų srautų analizė. Skaityti daugiau
Pirkimų apskaita. Grynieji pirkimaiPirkimų apskaita. Pirkimų diskontų apskaita (Bruto būdas). Bendroji pirkimų suma. Grynieji pirkimai. Pirkimų diskontai (Neto būdas). Pasinaudojimo diskontais nauda. Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pirkimų apskaita skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais. Pirkimų diskontų įvertinimas. Grynieji pirkimai. Prekių atsivežimo sąnaudos. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentaiApskaitos dokumentų būtinieji rekvizitai ir jų išdėstymas. Apskaitos dokumentų rūšys ir duomenų apdorojimas. Klaidų apskaitos dokumentuose taisymas. Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka. Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminai. Pirminių dokumentų saugojimo reikalavimai. Dokumentų parengimas saugojimui. Dokumentų perdavimas į įmonės archyvą. Dokumentų paėmimas. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (2)Įvadas. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Skolų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Banko operacijų apskaitos dokumentai ir banko operacijų dokumentavimas. Įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Pirkimų – pardavimų pirminė apskaita. Inventorizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (5)Įvadas. Prekių (paslaugų) pardavimo dokumentavimas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų registras. Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų registro tvarkymas. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų registro tvarkymas. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų teikimo formos FR0671 pildymas. Banko operacijų dokumentavimas. Mokėjimo nurodymas. Kredito įstaigų ir klientų pareigos vykdant mokėjimo nurodymus. Mokėjimo nurodymo priėmimas arba atmetimas. Mokėjimo nurodymo įvykdymas ir terminai. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (6)Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti kokie yra pirminiai apskaitos dokumentai, kaip jie yra surašomi ir įforminami. Apskaitos dokumentai. Pirminiai apskaitos dokumentai. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Sąskaita - faktūra. PVM sąskaita - faktūra. Internetinė bankininkystė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai, jų rūšys ir juridinė galiaĮvadas. Pirminių apskaitos dokumentų rūšys. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal formą. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal paskirtį. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal sudarymo periodiškumą. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal duomenų apimtį. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal sudarymo vietą. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal apskaitos pozicijų skaičių. Apskaitos dokumentų juridinė galia ir rekvizitų išdėstymas. Apskaitos dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Pradinės kintamos informacijos paruošimas kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitąĮvadas. Darbo užduotis. Aktualumas. Tyrimo metodai. Pradinės informacijos paruošimas kompiuterizuotoje apskaitoje. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo apmokėjimas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Pradinės kintamos informacijos paruošimas kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitą. Darbo užmokesčio pradinė kintama informacijos sąvoka. Darbo ir darbo užmokesčio apskaitos pirminė apskaita. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Grupinis atliktų darbų ir darbo užmokesčio apskaitos lapas. Atliktų darbų ir darbo užmokesčio apskaitos lapas. Traktorininko darbo apskaitos lapas. Kelionės lapai. Vidutinio ir kompensuojamo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokėjimo žiniaraštis. Atsiskaitymų už darbą apskaitos žiniaraštis. Asmens sąskaita. Kintama informacija, kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitą. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai apskaitinei informacijai ir jos formavimas valdymo sistemojeĮvadas. Apskaitos esmė. Reikalavimai apskaitinei informacijai ir bendrieji apskaitos principai. Apskaitinės informacijos formavimas. Valdymo paskirtis ir valdymo apskaitos informacija. Apskaitos tobulinimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Sąskaitų planasPavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo taikymas įmonėse. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Skaityti daugiau
...