Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos kursiniai darbai
Apskaitos kursiniai darbai

(196 darbai)

Imitacinis modeliavimas sprendimų paramos sistemoseĮvadas. Verbalinis modelis. Matematinis modelis, kompiuterinis uždavinio sprendimas ir rezultatų analizė. Sprendimo priėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės darbo užmokesčio apskaita: ledų gamybos UAB "Vikeda"Įvadas. Darbo užmokesčio apskaita UAB "Vikeda". Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai UAB "Vikeda". UAB "Vikeda" dokumentai, reikalingi darbo užmokesčio apskaitai. Darbo sutartis. Įmonės vadovo įsakymas dėl atlyginimo dydžio, valandinių atlygių patvirtinimo. Darbo laiko apskaita UAB "Vikeda". Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Darbo užmokesčio priskaitymo dokumentas. Atlyginimų priskaitymo suvestinė. Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė. Asmens sąskaita. Sąskaitų korespondencija. Darbo užmokesčio tobulinimas UAB "Vikeda". Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Įmonės finansinės veiklos analizėĮvadas. UAB "XXX" pristatymas. UAB "XXX" 2003 II, 2003 III, 2003 IV pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. UAB "XXX" 2003 II, 2003 III, 2003 IV metų balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. UAB "XXX" santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimas. Finansinis stabilumas. Apyvartumas. Rinkos rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmano modelį. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ilgalaikio turto apskaita ir analizė: UAB "Girilis"Įvadas. UAB "Girilis" charakteristika. UAB "Girilis" veiklos analizė. Teoriniai ilgalaikio turto apskaitos pagrindai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės išlaidų ir pajamų apskaitaĮvadas. Teorinė dalis. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų grupavimas. Pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų ir pajamų pripažinimo principų tarpusavio ryšiai. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas ir apskaita. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Ypatingieji straipsniai. Analitinė dalis. Įprastinė veikla. Finansinė ir investicinė veikla. Ne veiklos pajamos. Sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės mokestinė atskaitomybė: metalo apdirbimo UAB "Tyla"Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimas. Nekilnojamo turto mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimas. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės mokestinė atskaitomybė: prekyba vaisiais AB "Vėjas"Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis ir jo deklaracija. Nekilnojamojo turto mokestis bei jo perkėlimas į deklaraciją. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio deklaracija. Pelno mokestis. Mokesčio deklaracija. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės mokestinė atskaitomybė: UAB "Diena"Įvadas. Mokesčiai ir jų skaičiavimai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamojo turto mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Pelno mokestis. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės pelno analizė: UAB "Jalsė"Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Jalsė" įmonės ekonominės veiklos apibūdinimas. UAB "Jalsė" įmonės pelno analizė ir jos rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės sąnaudos: UAB "Baldų Rojus"Įvadas. Veiklos sąnaudos ir jų klasifikacija pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialojo turto amortizacija įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita UAB "Baldų rojus". Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita bei jos reikšmė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (2). Skaityti daugiau
Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita prekybos įmonėseĮvadas. Tikslai. Įmonės įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Svarbiausios įmonės skolų ir įsipareigojimų rūšys bei jų apskaita. Įsipareigojimai darbuotojams. Įsipareigojimai biudžetui. Kiti įsipareigojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: UAB "Pušelė"Santrauka. Įvadas. UAB "Pušelės" charakteristika. UAB "Pušelė" finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių vertikalioji analizė. UAB "Pušelės" finansiniai rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio turto mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Viso turto apyvartumo rodikliai. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonių pelno apmokestinimas Europos Sąjungos (ES) šalyse ir Lietuvoje: problemos ir perspektyvosĮvadas. Mokesčių sistema Lietuvoje. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių funkcijos. Mokesčių apmokestinimo principai ir uždaviniai. Pelno mokesčio apibūdinimas. Pelno apmokestinimas Europos sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) šalių ir Lietuvos įmonių apmokestinimo problemos ir jų perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
INTOSAI veiklaINTOSAI – misija ir veikla. Istorija ir struktūra. Veikla. Limos deklaracija. Limos deklaracijos Bendrosios nuostatos bei nepriklausomumas. Aukščiausių Kontrolės Institucijų teisės bei Santykiai su Parlamentu, Vyriausybe ir administracija. Kontrolės metodai, atskaitomybė bei Aukščiausios kontrolės institucijos įgaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Inventory valuationDarbas anglų kalba. Inventoriaus vertinimas. Introduction. Nature of inventory. Classes of inventory. Inventory valuation methods. FIFO method. Weighted average method. LIFO method. Evaluation of LIFO as a cost allocation method. Major advantages of LIFO. Major disadvantages of LIFO. Specific identification method. FIFO. Weighted average. LIFO. Specific identification. Comparing inventory cost methods. Examples. Characteristics of each method. Other cost methods. Cost of latest purchases. Standard costs. Direct costing. The retail method. Conclusion. Skaityti daugiau
Inventorizacija ir jos pravedimo tvarkaĮvadas. Darbo tikslas išsiaiškinti inventorizacijos esmę, svarbą ir jos atlikimo tvarką. Siekiant užsibrėžto tikslo darbe yra analizuojama: kas tai yra inventorizacija, jos atlikimo tikslai, reikalingumas. Inventorizacijos esmė ir tikslai. Inventorizacijos rūšys pagal apimtis ir dažnumą. Inventorizacijos atsakomybė ir organizavimas. Pasirengimo inventorizacijai darbai. Inventorizuojami objektai. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas, vertybiniai popieriai ir skolos. Žaliavos, medžiagos, prekės, pagaminta produkcija, grynieji pinigai ir kitos. Materialios vertybės. Nebaigta gamyba, nebaigta statyba ir nebaigti remonto darbai. Inventorizacijos rezultatų įforminimas. UAB "HT" prekių inventorizacija. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
Inventorizacijos atlikimo tvarka ir rezultatų nustatymasĮžanga. Inventorizacijos atlikimo tvarka. Pasirengimas inventorizacijai. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, pinigų ir kitų materialinių vertybių inventorizacija. Nebaigtos gamybos, nebaigtos statybos ir nebaigtų remonto darbų inventorizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto, vertybinių popierių ir skolų inventorizacija. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Inventorizacijos organizavimas, įforminimas ir rezultatų apskaita įmonėjeĮvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti inventorizacijos atlikimo tvarką ir reikšmę finansinei apskaitai. Apskaitos politika. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Inventorizacijos organizavimas. Inventorizacijos atlikimo tvarka. Inventorizacijos įforminimas. Inventorizacijos rezultatų išvedimas. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedas (Darbo tvarkos taisyklės). Skaityti daugiau
Kasos operacijų apskaita: UAB "Kauptė"Įvadas. UAB "Kauptė" pristatymas. UAB "Kauptė" paslaugų analizė. Turgų rinka Panevėžyje. Konkurentų analizė. Įmonės valdomieji ir vykdomieji organai. Valdymas ir darbuotojai. Darbo vietų aprašymas. Turgaus rinkos plėtra. Kasos operacijos ir jų apskaita. Apskaitos dokumentai. Piniginiai dokumentai. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kaštų skaičiavimas: uogininkystės plėtros perspektyvosĮvadas. Kursinio darbo tikslas - įvertinti uogininkystės plėtros perspektyvas Lietuvoje. Uogininkystės rinka Lietuvoje. Uogų ir vaisių rinka. Rinkos reguliavimo priemonės. Ūkininko uogininkystės ūkio vystymas ir plėtra. Ūkio veiklos pobūdis ir rezultatai. Uogų auginimas - pagrindinė ūkio veiklos kryptis. Ūkininko ūkio produkcija. Ūkininko ūkio finansinės prognozės - pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaičiavimas. Ūkininko ūkio veiklos rizikos įvertinimas. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
......