Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos referatai
Apskaitos referatai

(207 darbai)

Buhalterinis balansasBalanso lygybės charakteristika. Balanso rūšys ir sudedamosios dalys. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso rodikliai. Skaityti daugiau
Buhalterio vaidmuo įmonės darbo proceseĮvadas. Apskaita – buhalterio darbo procese. Apskaitos metodika. Apskaitos klasifikavimas. Buhalterinė sistema ir dvigubas įrašas. Buhalterinis balansas. Finansinė apskaita ir ataskaitos. Finansinių ataskaitų rūšys. Įmonės finansinių ataskaitų svarba. Finansinių ataskaitų elementai ir jų įvertinimas. Apskaitos įmonėje tvarkymas. Buhalterio funkcijos. Apskaitos dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbinės atskaitomybės lentelėĮvadas. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimas. Koregavimas apskaitoje. Darbinės atskaitomybės lentelės paskirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas (3)Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir kvalifikacija. Darbo užmokesčio sistemos. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo apmokėjimo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (4)Įvadas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitininko profesijos samprata. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys. Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Vidutinis atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių apskaičiavimas. Darbuotojų materialinis skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaitos kompiuterizavimasĮvadas. Užmokesčio už darbą organizavimas. Darbo užmokesčio kompiuterizavimas. Informacijos klasifikatorių rengimas. Pradinės kintamosios informacijos paruošimas. Kompiuterizuotos duomenų bazės normatyvinių žinynų formavimas. Automatizuotos pradinės informacijos dorojimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Debeto pavedimaiĮvadas. Įmonės charakteristika. Pirminių dokumentų formos. Normatyvinės - žinyninės ir kintamos informacijos masyvų struktūra. Pradinių duomenų įrašymo maketas bei sudarymo algoritmas. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymo procesų tobulinimas Kauno kolegijojeĮvadas. Dokumentų valdymo procesų kompiuterizavimo teorinis pagrindimas. Dokumentų valdymo samprata. Informacinių technologijų taikymas dokumentų valdymo procesuose. Kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų esmė bei funkcijos. Elektroninių dokumentų valdymo ypatybės. Informacinių technologijų taikymo dokumentų valdymo procesuose nauda ir problemos. Elektroninės dokumentų valdymo sistemos "Kontora 2004" taikymo Kauno kolegijoje tyrimas. Dokumentų valdymo procesas Kauno kolegijoje. Kauno kolegijos dokumentų valdymo kompiuterizavimo procesas. EDVS "Kontora2004" taikymo Kauno kolegijoje tyrimas. Tyrimo apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dotacijų ir subsidijų samprata. Dotacijų rūšysĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Dotacijų ir subsidijų pripažinimas. Dotacijos ir subsidijos. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Dotacijų ir subsidijų panaudojimas. Informacijos apie dotacijas ir subsidijas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitosTikslas. Uždaviniai. Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Sąskaitų skirstymas. Sąskaitų skirstymas pagal ekonominį turinį. Sąskaitų skirstymas pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Subsąskaitos. Skaityti daugiau
Ekonominės informacijos kompiuterizuotos sistemos ir technologijaĮvadas. Kompiuterizuotos informacinės sistemos, jų turinys ir funkcijos. Ekonominės Informacijos KIS integracijos formos. Ekonominės informacijos tvarkymo technologija. Pradines ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Rezultatinės ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai"Apie įmonę. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Išvados. Priedai (14 psl.). Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė (2)Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata ir struktūra. Finansinės atskaitomybės rengimo principai ir reikalavimai. Atskaitomybės tipai ir rūšys. Finansinės atskaitomybės vartotojai ir jų poreikiai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. NetekimaiĮvadas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansinė ir investicinė veikla. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Pagautė (ypatingasis pelnas). Netekimai (ypatingieji praradimai). Finansinės ir investicinės veiklos, pagautės ir netekimų auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės ir menedžmento apskaitos apibūdinimas, palyginimasĮvadas. Apskaitos esmė ir rūšys. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės esmė, reikšmė. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Įmonių finansinės atskaitomybės skirstymas. Menedžmento apskaita. Menedžmento apskaitos apibūdinimas, reikšmė. Menedžmento apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Menedžmento apskaitos reglamentavimas, politika. Menedžmento apskaitos sistemos. Finansinės ir menedžmento apskaitos palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinis įstaigos veiklos vertinimasFinansinis įstaigos veiklos vertinimas. Įmonių finansų valdymas. Įmonių finansų bendras supratimas. Įmonių finansų organizavimo principai. Įmonių finansų tarnybos, jų funkcijos. Įmonių finansiniai ypatumai. Finansinės ataskaitos, jų sudarymo tikslai. Finansų valdymo elementai. Rizikos įvertinimas. Kaip laiko veiksnys lemia finansinius skaičiavimus? Trumpalaikio turto valdymas. Kapitalas, turtas, trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansinio rezultato valdymas. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos finansinis rezultatas. Pelningumo rodikliai. Atsiskaitymų tvarkymas. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais tvarka. Mokėjimo pavedimai. Inkasiniai pavedimai. Akredityvai. Čekiai. Vekseliai. Debeto pavedimas. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. Kreditavimas. Bankai ir kreditai. Specialiosios kredito institucijos. Overdraftas (kredito perviršis). Hipoteka. Palūkanos ir jas lemiantys veiksniai. Skaityti daugiau
Finansų analizėFinansų analizės reikšmė. Finansų analizės rūšys. Analizės uždaviniai. Skaityti daugiau
Gamybinės įmonės biudžeto sudarymasĮvadas. Biudžetai. Biudžetų esmė. Biudžetų reikšmė. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo politika ir principai. Biudžetų sudarymo etapai. Biudžetų tikslai ir funkcijos. Biudžetų tikslai. Biudžetų funkcijos. Gamybinės įmonės biudžetų sistemų sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: UAB "Jonavos hidrotechnika"Įvadas. Tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais ir UAB "Jonavos hidrotechnika" apskaitos praktine patirtimi, išnagrinėti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos organizavimą ir tvarkymą, bei pateikti išvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Jonavos hidrotechnika" apibūdinimas. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. 36-asis tarptautinis apskaitos standartasTikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Turto, kurio vertė gali sumažėti, apskaita. Atsiperkamosios vertės įvertinimas. Grynoji pardavimo kaina. Naudojimo vertė. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimo pagrindas. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimai. Būsimieji pinigų srautai užsienio valiuta. Diskonto norma. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimas ir įvertinimas. Pinigus kuriantys vienetai. Pinigus kuriančio vieneto, kuriam priklauso turtas, apskaita. Pinigus kuriančio vieneto atsiperkamoji ir apskaitinė vertė. Prestižas. Bendras turtas. Pinigus kuriančio vieneto nuostolis dėl vertės sumažėjimo. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl atskiro turto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl pinigus kuriančio vieneto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl prestižo vertės sumažėjimo panaikinimas. Atskleidimas. Pereinamosios nuostatos. Įsigaliojimo data. Skaityti daugiau
......