Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Inventory valuationDarbas anglų kalba. Inventoriaus vertinimas. Introduction. Nature of inventory. Classes of inventory. Inventory valuation methods. FIFO method. Weighted average method. LIFO method. Evaluation of LIFO as a cost allocation method. Major advantages of LIFO. Major disadvantages of LIFO. Specific identification method. FIFO. Weighted average. LIFO. Specific identification. Comparing inventory cost methods. Examples. Characteristics of each method. Other cost methods. Cost of latest purchases. Standard costs. Direct costing. The retail method. Conclusion. Skaityti daugiau
InventorizacijaInventorizacijos etapai. Inventorizacijos komisijos sudarymo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimas (inventorizacijos aprašo parengimo tvarka). Skaityti daugiau
Inventorizacija ir jos pravedimo tvarkaĮvadas. Darbo tikslas išsiaiškinti inventorizacijos esmę, svarbą ir jos atlikimo tvarką. Siekiant užsibrėžto tikslo darbe yra analizuojama: kas tai yra inventorizacija, jos atlikimo tikslai, reikalingumas. Inventorizacijos esmė ir tikslai. Inventorizacijos rūšys pagal apimtis ir dažnumą. Inventorizacijos atsakomybė ir organizavimas. Pasirengimo inventorizacijai darbai. Inventorizuojami objektai. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas, vertybiniai popieriai ir skolos. Žaliavos, medžiagos, prekės, pagaminta produkcija, grynieji pinigai ir kitos. Materialios vertybės. Nebaigta gamyba, nebaigta statyba ir nebaigti remonto darbai. Inventorizacijos rezultatų įforminimas. UAB "HT" prekių inventorizacija. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
Inventorizacijos atlikimo tvarka ir rezultatų nustatymasĮžanga. Inventorizacijos atlikimo tvarka. Pasirengimas inventorizacijai. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, pinigų ir kitų materialinių vertybių inventorizacija. Nebaigtos gamybos, nebaigtos statybos ir nebaigtų remonto darbų inventorizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto, vertybinių popierių ir skolų inventorizacija. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Inventorizacijos organizavimas, įforminimas ir rezultatų apskaita įmonėjeĮvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti inventorizacijos atlikimo tvarką ir reikšmę finansinei apskaitai. Apskaitos politika. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Inventorizacijos organizavimas. Inventorizacijos atlikimo tvarka. Inventorizacijos įforminimas. Inventorizacijos rezultatų išvedimas. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedas (Darbo tvarkos taisyklės). Skaityti daugiau
Įsipareigojimai. Įsipareigojimų vertinimas, kontrolė ir apskaita: eksporto, importo ir prekybos firma IĮ "Leksima"Įvadas. Apskaitos politika. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Finansinis turtas. Finansinis įsipareigojimas. Pajamos. Sąnaudos. Atidėjimai. Įsipareigojimai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užsienio valiuta. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Ištrauka ir balanso. Bendroji kreditorinių įsiskolinimų apskaitos schema. Finansinės skolos. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai. Ilgalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų virtimas trumpalaikėmis skolomis ir įsipareigojimais. Piniginių skolų įmonės kreditoriams padengimas. Skaityti daugiau
IšlaidosĮvadas. Kokybės išlaidų klasifikacija. Atitikties išlaidos. Neatitikties išlaidos. Skaityti daugiau
Išlaidos (2)Išlaidų rūšys ir jų klasifikacija. Tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Savikainos (išlaidų) kalkuliavimo metodai. Užsakyminis kalkuliavimo metodas. Tiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Netiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Skaityti daugiau
Išlaidos ir sąnaudosIšlaidos ir sąnaudos. Sąnaudos. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai. Skaityti daugiau
Išlaidų esmė ir klasifikavimas: didmeninė prekyba naftos produktais UAB "PET"Literatūros apžvalga. Įmonės apžvalga UAB "PET". Išlaidų esmė ir jų klasifikavimas. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Išlaidų elgesys. Veiklos išlaidų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Išlaidų kalkuliavimasAbsorbcinis išlaidų kalkuliavimas. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų įskaitymas į kalkuliuojamo objekto savikainą. Metodo privalumai ir trūkumai. Absorbcinio kalkuliavimo metodai. Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas. Užsakyminis kalkuliavimas. Pagrindinės užsakyminio metodo ypatybės. Pagrindiniai procesinio kalkuliavimo metodo bruožai. ABC išlaidų apskaitos sistemos esmė. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo etapai. Absorbcinio ir ABC kalkuliavimo sistemų palyginimas ir taikymo gamybinėje įmonė. Skaityti daugiau
Išlaidų sąmatų sudarymasVadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų Ministro 2000 12 29 įsakymu Nr. 352 "Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo", suklasifikuoti išlaidas pagal ekonominę bei funkcinę klasifikaciją. Sudaryti Gabijos vidurinės mokyklos administracijos ir ūkio darbuotojų etatų sąrašą. Apskaičiuoti darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį. Apskaičiuoti metinį darbo užmokesčio fondą. Apskaičiuoti vidutinį metinį darbo užmokesčio fondą. Apskaičiuoti vidutinį metinį mokinių skaičių. Apskaičiuoti vidutinį metinį klasių skaičių. Savivaldybės institucijos "Regioninių parkų direkcija" išlaidų paskaičiavimas. Vykdoma programa "Pavilnių ir Verkių RP kraštovaizdžio, bioįvairovės ir kultūros paveldo apsauga". Apskaičiuoti išlaidas savivaldybės institucijos "Regioninių parkų direkcija" (kodas 2419154) pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją, kai duota... Apskaičiuoti 2002 m. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos pajamas gautas už teikiamas paslaugas bei išlaidas. Skaityti daugiau
Išlaidų-apimties-pelno analizė, reikšmė ir tikslaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti išlaidų–apimties–pelno analizė reikšmę ir tikslą.išlaidų-apimties-pelno analizė. Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Išlaidų strateginio valdymo sistema. Išlaidų nukrypimų valdymo sistema. Išlaidų valdymo sistemos. Numatomų išlaidų valdymo sistema. Tiksliai laiku išlaidų valdymo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Kasos operacijų apskaitaKasos operacijų apskaita. Kasos pajamų orderis su kvitu. Kasos išlaidų orderis. Kasos knyga. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas. Skaityti daugiau
Kasos operacijų apskaita: UAB "Kauptė"Įvadas. UAB "Kauptė" pristatymas. UAB "Kauptė" paslaugų analizė. Turgų rinka Panevėžyje. Konkurentų analizė. Įmonės valdomieji ir vykdomieji organai. Valdymas ir darbuotojai. Darbo vietų aprašymas. Turgaus rinkos plėtra. Kasos operacijos ir jų apskaita. Apskaitos dokumentai. Piniginiai dokumentai. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose. Išvados. Skaityti daugiau
KaštaiKaštai. Gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio kaštai ir mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio kaštai. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Izokostos. Skaityti daugiau
Kaštų skaičiavimas: uogininkystės plėtros perspektyvosĮvadas. Kursinio darbo tikslas - įvertinti uogininkystės plėtros perspektyvas Lietuvoje. Uogininkystės rinka Lietuvoje. Uogų ir vaisių rinka. Rinkos reguliavimo priemonės. Ūkininko uogininkystės ūkio vystymas ir plėtra. Ūkio veiklos pobūdis ir rezultatai. Uogų auginimas - pagrindinė ūkio veiklos kryptis. Ūkininko ūkio produkcija. Ūkininko ūkio finansinės prognozės - pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaičiavimas. Ūkininko ūkio veiklos rizikos įvertinimas. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Kaupimai apskaitoje. Sąskaitų koregavimasKaupimai apskaitoje. Kas yra ataskaitinis ir apskaitinis laikotarpiai. Apmokėjimas sutampa su pajamų uždirbimu. Uždirbtos, bet dar neapmokėtos sukauptos pajamos. Apmokėtos, bet dar neuždirbtos (ateinančių laikotarpių) pajamos. Patirtos, bet dar neapmokėtos sukauptos sąnaudos. Apmokėtos, bet dar nepatirtos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Sąskaitų koregavimai. Ilgalaikio turto nusidėvėjusios dalies priskyrimo sąnaudoms apskaita. Uždirbtų, bet neapmokėtų (sukauptų) pajamų apskaita. Apmokėtų, bet dar neuždirbtų (ateinančių laikotarpių) pajamų apskaita. Patirtų, bet dar neapmokėtų (sukauptų) sąnaudų apskaita. Apmokėtų, bet dar nepatirtų (ateinančių laikotarpių) sąnaudų apskaita. Skaityti daugiau
Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas kompiuterizuojant pinigų ir atsiskaitymų apskaitąĮvadas. Piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaitos informacijos svarba. Pinigų ir atsiskaitymų apskaitos kintamos informacijos savybės. Piniginių lėšų apskaitos savybės. Atsiskaitymų apskaitos savybės. Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas kompiuterizuojant pinigų ir atsiskaitymų apskaitą. Išvados. Skaityti daugiau
Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas, kompiuterizuojant materialinių vertybių apskaitąĮvadas. Kompiuterizuota apskaita. Jos panaudojimo tikslingumas. Informacijos tvarkymo technologija. Apskaitos registrų formavimas naudojant kompiuterius. Tikslingumas. Informacijos perkėlimas ir saugojimas elektroninėse laikmenose. Kompiuterizuota materialinių vertybių apskaita. Pirminiai materialinių vertybių apskaitos dokumentai. Materialinių vertybių apskaitos programos. "Konto". "Atsargos". Išvados. Skaityti daugiau
......