Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos kursiniai darbai
Apskaitos kursiniai darbai

(196 darbai)

Atsiskaitymų už darbą apskaita Alytaus miesto savivaldybėjeLiteratūros apžvalga. Alytaus miesto savivaldybės apibūdinimas. Administracijos struktūra. Atsiskaitymų už darbą apskaita Alytaus miesto savivaldybėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Auditing in LithuaniaDarbas anglų kalba. Auditas Lietuvoje. Introduction. The aim of this work is to find out what institutions, and how do the audit in Lithuania. Definition of auditing. Types of audits and auditors. Financial statement audit. Compliance audits. Operational audit. Auditing in Lithuania. Public Accounting System in Lithuania. Audit History in Lithuania. The Auditor General. Lithuanian Chamber of Auditors. Audit Quality Control. Lithuania’s audit market review. European Union funds audit. Conclusion. Skaityti daugiau
Audito analitinės procedūrosĮvadas. Audito samprata. Audito rūšys. Audito tikslai. Auditoriaus samprata. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito analitinės procedūros. Analitinių procedūrų tikslas. Analitinės procedūros detalės. Duomenų patikrinimo procedūros. Išvados. Skaityti daugiau
Audito ataskaitaĮvadas. Audito ataskaitos ypatumai veiklos audito kontekste. Veiklos audito ataskaitų rengimo esmė. Audito ataskaitų standartų analizė remiantis INTOSAI. Audito ataskaitos rengimo proceso apibūdinimas. Veiklos audito ataskaitos struktūros analizė. Apibendrinimai ir išvados. Skaityti daugiau
Audito atlikimas įmonėje ir jo rezultataiĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Audito esmė ir tikslai. Audito rūšys. Audito būtinumas. Apskaita audito procese. Audito atlikimo tvarka. Audito darbo dokumentai. Darbo metodai ir principai. Vilniaus universiteto veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Audito atlikimo tvarka. Audituojamos įstaigos finansinės veiklos rezultatai. Reikšmingos klaidos, dėl kurių universiteto vadovybė turi imtis skubių veiksmų. Klaidos ir pažeidimai, kuriuos universiteto vadovybė turi apsvarstyti. Auditorių pastebėjimai. Išvada. Skaityti daugiau
Audito Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ypatumai lyginant su LietuvaĮvadas. Audito samprata ir būtinumas. Audito esmė ir atsiradimas. Auditą reglamentuojantys teisės aktai. Audito Lietuvoje vystymasis. Audito atsiradimas. Audito klasifikavimas. Audito Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ypatumai lyginant su Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Audito planavimo vieta audito sistemojeAudito planavimo vieta audito sistemoje. Audito sistemos elementai. Audito strategija ir taktika. Audito standartas "planavimas". Auditoriaus darbo planavimas. Audito planas ir programos. Bendrasis audito planas ir jo veiksniai. Verslo žinojimas. Apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų supratimas. Rizika ir reikšmingumas. Audito programa. Atsargų audito programa. Skaityti daugiau
Audito raidos analizė Lietuvoje 1990 – 2006 metaisĮvadas. Valstybinio, nepriklausomo bei vidaus audito raida. Valstybinio audito raida. Nepriklausomo audito raida. Audito sistemos kūrimo svarbiausi 3 etapai. Pirmojo Lietuvos audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Antrojo audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Trečiojo audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Audito rizikosĮvadas. Audito rizikos samprata. Audito rizikos klasifikavimas. Audito rizikos rūšys. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Kontrolės rizikos įvertinimo, supratimo dokumentavimas ir kontrolės testai. Galutinis kontrolės rizikos įvertinimas. Neaptikimo rizika. Veiksniai įtakojantys audito riziką. Rizikos vertinimo anketos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Auditoriaus darbo dokumentai (2)Audito darbo dokumentų sąvoka. Audito darbo dokumentų funkcijos (tikslai). Audito darbo paskirstymas ir koordinavimas. Audito darbo kontroliavimas ir priežiūra. Ataskaitos pagrindimas. Atitikimas standartams. Kito audito planavimas ir atlikimas. Darbo dokumentų konfidencialumas, nuosavybės klausimai ir auditoriaus atsakomybė. Darbo dokumentų konfidencialumas ir saugumas. Audito darbo dokumentų nuosavybė. Darbo dokumentai ir auditoriaus atsakomybė. Nuomonių nesutapimas. Auditoriaus darbo dokumentai. Pastovios bylos. Einamosios bylos. Audito eigos administravimo dokumentai. Bandomasis balansas ir apibendrinimo sąrašas. Taisymų ir perklasifikavimo įrašai. Skaičiavimai, analizės, suderinimai, papildomi priedai. Patvirtinantys darbo dokumentai. Darbo dokumentų forma ir turinys. Pagrindiniai darbo dokumentų ruošimo principai. Darbo dokumentų kontrolė. Skaityti daugiau
Auditoriaus išvada ir jos rūšysĮvadas. Išvados apibūdinimas, reikšmė ir rekvizitai. Išvados struktūra. Išvadų rūšys. Teigiama išvada. Sąlyginė išvada. Neigiama išvada. Atsisakymas pareikšti nuomonę. Veiksniai, lemiantys auditoriaus išvadų rūšis. Veiksniai, kurie neturi įtakos auditoriaus nuomonei. Veiksniai, kurie turi įtakos auditoriaus nuomonei. Auditoriaus išvados surašymas panaudojus kito auditoriaus darbą. Išvados. Skaityti daugiau
BalansasĮvadas. Finansinė atskaitomybė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Balanso sudarymo teorijos. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Svarbiausi balanso rodikliai bei jų esmė. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Finansavimas (dotacijos, subsidijos). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Balanso trūkumai. Balanso sutikrinimas. Nacionalinis mokėjimų balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Balansas – finansinės analizės šaltinisĮvadas. Balanso rūšys ir sudedamos dalys. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso rodikliai. Turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Įmonių, turinčių juridinio asmens teises metinės finansinės atskaitomybės (balanso) sudarymo tvarka. Kur kaupiami ir sisteminami metinio balanso sudarymui reikalingi duomenys. Įmonės metinio balanso organizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizėĮvadas. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Apyvartinio kapitalo skaičiavimas. Finansinio statuso rodikliai. AB "Utenos trikotažas" balanso analizė. Akcinės bendrovės "Utenos trikotažas" pristatymas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Apyvartinio kapitalo skaičiavimas. Finansinio statuso rodikliai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (16)Įvadas. Buhalterinė sąskaita. Buhalterinių sąskaitų sandara ir rūšys. Sąskaitų klasifikavimas. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitų klasifikavimas pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Sintetinės ir analitinės sąskaitos, subsąskaitos. Sintetinių ir analitinių sąskaitų ryšys. Sąskaitų planas. Sąskaitų plano struktūra. Lygių nustatymas sąskaitų plane. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Dvejybinis įrašas. Išvados. Išnašos. Priedai (17). Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (7)Įvadas. Turto priskyrimas ilgalaikiam turtui. Ilgalaikio materialaus turto įvertinimas. Turto įsigijimas mainais. Ilgalaikio materialaus turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) nusidėvėjimo. Skaičiavimo metodas produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita mokesčių apskaičiavimo tikslais. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Raginta"Įvadas. Tikslas – parengti UAB "Raginta" finansinę atskaitomybę. UAB "Raginta" sąskaitų likučiai 200x m. lapkričio 1 d. Per 200x m. lapkričio mėnesį įvykusios ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno (nuostolių) ataskaita. UAB "Raginta" balansas. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos dokumentaiĮvadas. Ūkinių operacijų įvertinimas ir dokumentavimas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas. Piniginių operacijų dokumentavimas. Piniginių operacijų dokumentavimas konkrečios įmonės pavyzdžiu. Įmonės aprašymas. UAB "X" kasos operacijų dokumentavimas. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomoji sąskaita ir jos dokumentavimas. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Skolų įmonei apskaita. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas Lietuvos respublikos (LR) akcinėse bendrovėseĮvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas Lietuvos Respublikos (LR) uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB)Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės sąvoka. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame ir specialiuose žurnaluose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Finansinės atskaitomybės rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
...