Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos kursiniai darbai
Apskaitos kursiniai darbai

(196 darbai)

Buhalterinės apskaitos registrai. Registrų vedimas ir reikšmėĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Buhalterinės apskaitos registrai. Apskaitos dokumentai. Bendrasis žurnalas. Privalomieji rekvizitai. Klaidų taisymas dokumentuose ir registruose. Apskaitos dokumentų saugojimas. Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo rodyklė. Piniginių lėšų apskaita verslo įmonėse. Piniginių lėšų apskaita biudžetinėse įstaigose. Išvados. Skaityti daugiau
Cost of capital: meaning and valuationIntroduction. Meaning of the Cost of Capital. Definitions. Impact on Company and Investment Decisions. Calculation of the Cost of Capital. Meaning of Weighted Average Cost of Capital. Calculation of WACC and Case Studies. Cost of Capital application in the World and Lithuania. Conclusions. Information Source. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo ir su juo susijusi atsiskaitymo apskaitaĮžanga. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Atostogų suteikimas ir atostoginių skaičiavimas. Nedarbingumo pašalpos dydis. Ligos pašalpos dydis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo tvarka, dokumentai ir apskaita UAB "Pelenės sapnas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Pelenės sapnas" apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas. Asmenų, atsakingų už numeruotų apskaitos dokumentų įsigijimą ir naudojimą, paskyrimas. Asmenų, įpareigotų ir turinčių teisę surašyt ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, įgaliojimų, sąrašo, parašų pavyzdžių patvirtinimas. Drausminė darbuotojų atsakomybė. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. Atsargų apskaitos organizavimas. Darbo užmokesčio sistema. Normos ir normatyvai. Buhalterijos kontrolės sistema. Apskaitos darbuotojų profesinė etika. Darbo užmokesčio esmė ir funkcijos. Darbo apmokėjimo rūšys, formos, sistemos. Darbo užmokesčio lygis ir jį lemiantys veiksniai. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo apmokėjimo sistema ir organizavimas. Vidutinis darbo užmokestis ir jo skaičiavimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su darbinės veiklos ypatumais. Darbo užmokesčio už mėnesį apskaičiavimas (darbo užmokesčio žiniaraštis). Ligos pašalpos dydis ir jų skaičiavimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Darbuotojų sudėties ir darbo užmokesčio fondo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo ir darbo užmokesčio apskaita (2)Santrauka. Įvadas. Socialinė-ekonominė bei teisinė darbo apmokėjimo samprata rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Imperatyvusis darbo apmokėjimo reguliavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo norminių darbo sąlygų. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinis darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas, mokėjimas, naudojimas. Apdraustųjų įskaita. Valstybinio socialinio draudimo įmokų objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Ligos ir socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo pavyzdys. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaitaĮvadas. Darbo užmokesčio formos, sistemos ir rūšys. Darbo užmokesčio modeliai ir lygiai. Darbo užmokesčio modeliai. Nominalusis, realusis ir nacionalinis darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (2)Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio organizavimo ypatumai. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Minimalus darbo užmokestis. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Tendencijos darbo apmokėjime. Motyvacinis vaidmuo ir sudėtis. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio struktūra. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (3)Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Teisiniai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Atostoginių ir kompensacijų apskaičiavimas. Nedarbingumo pašalpos apskaičiavimas. Bendri mokesčių ir apskaitos norminių aktų reikalavimai. Praktinė (tiriamoji) dalis. Darbo užmokesčio apskaitos analizavimas "Mylia" turimais. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (5)Įvadas. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai ir darbo apmokėjimo sistemos. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo užmokesčio mokėjimas, mokestiniai atskaitymai ir apskaita. Darbo užmokesčio mokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo užmokesčio atskaitymai. Darbo užmokesčio apskaita biudžetinėje įstaigoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (6)Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Atostoginiai ir jų apmokėjimas. Nedarbingumo pašalpos. Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Vidutinis darbo užmokestis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio apskaita. Praktinis uždavinys. Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (7)Įvadas. Darbo tikslas – pateikti darbo užmokesčio apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Praktinė dalis. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita: IĮ "Smagratis"Finansinės apskaios kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Minimalioji mėnesinė alga (MMA), minimalusis valandinis atlygis (MVA). Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Laikinės darbo užmokesčio sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinės darbo užmokesčio sistemos. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis ir NPD. Valstybinis socialinis draudimas. Garantinis fondas. Kiti išskaitymai. IĮ "Smagratis" darbo užmokesčio apskaita. IĮ "Smagratis". IĮ "Smagratis" pildomi dokumentai. IĮ "Smagratis" rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita: investicinė bendrovėĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitą. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio formos. Vienetinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Pagrindinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio apskaitos vykdymas investicinėje bendrovėje. Apie įmonę. Darbo užmokesčio apskaita įmonėje. Kompensacija už nepanaudotas atostogas. Sąskaitų korespondencija. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaitos dokumentavimas verslo įmonės konteksteSantrauka. Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė sistema. Laikinė sistema. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo sutartis, jos sudarymo tvarka. Vienetinio darbo užmokesčio priskaičiavimo dokumentai. Gaminio pasas. Vienetinio darbo užmokesčio apskaitos kortelė. Atlikto vienetinio darbo paskyra. Darbuotojų asmens sąskaita. Atlyginimų priskaitymų ir išmokėjimų dokumentai. Atlyginimų priskaitymų suvestinė. Atskaitymo – mokėjimo žiniaraštis. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė. Individualios įmonės "Saulutė" darbo užmokesčio apskaitos dokumentavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (1). Skaityti daugiau
Diskontai ir parduotų prekių grąžinimo, nukainojimo, nuolaidų, diskontų apskaitos ypatumai prekybinės veiklos įmonėseĮvadas. Diskontas. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pardavimų diskontai. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Prekybinių nuolaidų registravimo buhalterinėje apskaitoje esmė. Pardavimas suteikiant prekybinės nuolaidas. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Pardavimų pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pirktų prekių diskontai, grąžinimas ir nukainavimas, bei pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pirkimų diskontai. Pirktų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Pardavimų pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pardavimų ir pirkimų pažymos. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Dotacijų ir subsidijų apskaitaĮvadas. Teorinių modelių apžvalga. Terminų ir sąvokų apibūdinimas. Dotacijos ir subsidijos. Būtina detali informacija. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Svarbiausios standartų nuostatos, jų paaiškinimai ir praktinis taikymas. Finansavimas. Pajamų ir kapitalo dotacijos bei subsidijos. Analitinė dalis. Balansas. Pilno balanso forma. Trumpo balanso forma. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Egipto apskaitos sistemaSantrauka. Įvadas. Pradinė struktūra. Įstatyminė sistema. Profesija. Profesinis mokymas ir praktika. Apskaitos ir audito standartų diegimas. Projektuojami ir praktikuojami apskaitos standartai. Finansinių ataskaitų kokybės suvokimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių, Sanglaudos bei kitų paramos fondų lėšų vidaus audito metodologijos ypatybės4 struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas. Valdymo ir kontrolės sistema. Audito seka. Specialiosios taisyklės. Patikrinimo organizavimas. Projekto darbuotojų darbo užmokestį pagrindžiantys duomenys. Projekto biudžetas. Projekto darbuotojo laikaraštis. Įsakymas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (3)Įvadas. Kapitalo apskaita. Įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių kapitalas. Rezervų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Rezervų ir atidėjimų apskaita. Kiti rezervai. Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė: UAB "Vėjas"Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata. Finansinės atskaitomybės esmė ir tikslas. Įmonių finansinės atskaitomybės klasifikacija. Finansinės atskaitomybės parengimo principai. Finansinės atskaitomybės struktūra. Balanso struktūra. Pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos struktūra. Pinigų srautų ataskaitos ypatumai. Aiškinamojo rašto struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
......