Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos referatai

Apskaitos referatai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos skaičiavimas

  Įvadas. Pastatų vertė. Pastatų vertės skaičiavimas ir lentelė. Įrengimų pilnoji pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė, metinė nusidėvėjimo suma ir norma. IT struktūra. Įrengimų likutinė vertė. Įrengimų likvidacinė vertė. IT nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-01-16
 • Ilgalaikis materialus turtas

  Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikis materialus turtas ilgalaikio turto sistemoje. Sąvokos susijusios su ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto – įsigijimo, remonto, rekonstrukcinių darbų, perleidimo ir likvidavimo įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo tvarka. Remonto ir rekonstravimo tvarka. Ilgalaikio materialaus turto likvidavimo arba perleidimo tvarka. Išvados.
  Apskaita, referatas(27 puslapiai)
  2009-11-19
 • Ilgalaikis materialusis turtas (2)

  Įvadas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis turtas. Materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. IMT eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. IMT apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2010-04-02
 • Ilgalaikis turtas

  Įvadas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Nematerialaus turto įvertinimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Nuvertėjimas. Nurašymas.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2005-12-07
 • Ilgojo ir trumpojo laikotarpio kaštai

  Įvadas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Bendrieji, kintamieji, nekintamieji ir pastovieji kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Bendrieji ir ribiniai kaštai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpių kaštų kreivės. Masto ekonomija. Išvados.
  Apskaita, referatas(20 puslapių)
  2005-11-27
 • Įmonės buhalterinės apskaitos kompiuterizavimas

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumo pagrindimas. Kompiuterizuotos apskaitos diegimo projektas. Buhalterinės apskaitos programa "Stekas". Buhalterinės apskaitos programos "Stekas" moduliai. Programos "Pragma" aprašymas. Programos "Pragma" pritaikymo sritys. Kompiuterizuotos apskaitos programos pasirinkimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2007-04-19
 • Įmonės išlaidų klasifikavimas ir išlaidų mažinimo priemonės bei būdai

  Įvadas. Įmonės išlaidų klasifikavimas. Išlaidų apibūdinimas ir klasifikavimas. Išlaidų klasifikavimas pagal gamybos apimtį. Išlaidų klasifikavimas pagal įskaitymą į produkcijos savikainą. Produkto (gamybos) ir laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų elementai. Parduotų prekių savikaina gamybos ir prekybos įmonėse. Produkcijos savikaina, jos reikšmė ir rūšys. Išlaidų mažinimo priemonės bei būdai. Serveris gali sumažinti verslo išlaidas. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2007-12-15
 • Įmonės mokesčiai: UAB "Eltus"

  Įvadas. Tikslas – įsitikinti ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai, atsižvelgiant į pajamų ir sąnaudų pripažinimo principo teisingą taikymą. Mokesčių sąvokos ir apibūdinimai. Mokesčių esmė. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. UAB "Eltus" veiklos pristatymas. UAB "Eltus" įmonės mokami mokesčiai. Pelno mokestis. Garantinio fondo įmokos. Mokestis už aplinkos teršimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM tarifai. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, referatas(23 puslapiai)
  2009-11-10
 • Įmonės pelningumo ir finansinių rodiklių apskaičiavimas

  Įvadas. Finansiniai koeficientai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. AB "X" finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-03-31
 • Įmonės pelno analizė: AB "Ragutis"

  Įvadas. Pelno analizės kryptys. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Pelno pagrįstumo ir kokybės analizė. Išorės ir vidinių veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Segmentinė pelno analizė. Pelno paskirstymo analizė. Pridėtoji vertė ir jos analizė. Pelno analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. Išvados.
  Apskaita, referatas(20 puslapių)
  2006-04-25
 • Įmonės turtas, kapitalo taupymas, vertybių nusidėvėjimas

  Įvadas. Įmonės turtas. Pagrindinis turtas. Trumpalaikis turtas. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Vertybių nusidėvėjimas. Kapitalo taupymas.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Įmonės veiklos analizė: transporto paslaugų įmonė

  Įvadas. Piniginių lėšų judėjimas. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Gamybos ir veiklos sąnaudų apskaita. kapitalo, rezervų atidėjimų, dotacijų ir subsidijų, finansinių rezultatų apskaita. Atskaitomybė ir mokesčiai. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-02-14
 • Įmonių veiklos rizikos rūšių nustatymas

  Įvadas. Įmonių veiklos rizikos rūšių nustatymas. Veiklos rizikos apibūdinimas ir jos vertinimo būtinumas. Veiklos rizikos rūšių klasifikavimas. Rizikingiausių veiklos sričių ir rizikos lygio nustatymas. Įmonių veiklos vertinimo sistemos. UAB įmonės veikla. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(24 puslapiai)
  2007-02-06
 • Informacijos sistemų esmė

  Įvadas. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos rūšys. Buhalterinėje apskaitoje taikomi matai. Buhalterinės profesijos samprata. Profesionalių apskaitos darbuotojų etikos kodekso ir buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Tarptautiniai apskaitos standartai, Europos Sąjungos direktyvos. Buhalterinės apskaitos ir audito Lietuvoje ateitis ir įmonėje apskaitos politikos esmė.
  Apskaita, referatas(14 puslapių)
  2006-03-03
 • INTOSAI veikla (2)

  INTOSAI istorija ir struktūra. INTOSAI veiklos kryptys. Limos deklaracija. Kongresai. INTOSAI plėtros iniciatyva IDI. Apmokymai. Ilgo laikotarpio mokymo programa. INTOSAI leidiniai. Apdovanojimai. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2008-10-15
 • Inventorizacija

  Inventorizacijos etapai. Inventorizacijos komisijos sudarymo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimas (inventorizacijos aprašo parengimo tvarka).
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-14
 • Įsipareigojimai. Įsipareigojimų vertinimas, kontrolė ir apskaita: eksporto, importo ir prekybos firma IĮ "Leksima"

  Įvadas. Apskaitos politika. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Finansinis turtas. Finansinis įsipareigojimas. Pajamos. Sąnaudos. Atidėjimai. Įsipareigojimai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užsienio valiuta. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Ištrauka ir balanso. Bendroji kreditorinių įsiskolinimų apskaitos schema. Finansinės skolos. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai. Ilgalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų virtimas trumpalaikėmis skolomis ir įsipareigojimais. Piniginių skolų įmonės kreditoriams padengimas.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2008-11-25
 • Išlaidos

  Įvadas. Kokybės išlaidų klasifikacija. Atitikties išlaidos. Neatitikties išlaidos.
  Apskaita, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-11
 • Išlaidos (2)

  Išlaidų rūšys ir jų klasifikacija. Tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Savikainos (išlaidų) kalkuliavimo metodai. Užsakyminis kalkuliavimo metodas. Tiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Netiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Išlaidų esmė ir klasifikavimas: didmeninė prekyba naftos produktais UAB "PET"

  Literatūros apžvalga. Įmonės apžvalga UAB "PET". Išlaidų esmė ir jų klasifikavimas. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Išlaidų elgesys. Veiklos išlaidų apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(25 puslapiai)
  2008-11-04
Puslapyje rodyti po